contact zoeken wedstrijden

MINNERTSGA wint NK senioren in Tzum

Foto: Romy Postma
Video: KNKB Media

1e
2e

Prijswinnaars NK SENIOREN

1e prijs:
Minnertsga, Marten Bergsma, Jacob Wassenaar en Hendrik Kootstra 
2e prijs: 
Easterlittens, Simon Zijlstra, Jochum Bouma en Erwin Zijlstra

3e prijs: 
41. Makkum, Jelle Attema, Hyltje Bosma en Klaas Pier Folkertsma

4e prijs: 
37. Sexbierum-Pietersbierum,  Johannes van der Veen, Kees van der Schoot en Jelte Visser
19. Bitgum, Tjisse Steenstra, Paul Dijkstra en Hans Wassenaar
30. Dronryp 1, Simon Minnesma, Jorn Lars van Beem en Tsjerk Elsinga
 

FINALE

21. Easterlittens - 11 Minnertsga
2 - 5 0-6 

1e omloop

1. Tzummarum 2. Reahûs-Turns 5-5 6-6
3. Amsterdam 4. Morra-Lioessens 2 4-5 4-6
5. Tzum 6. Berltsum 4-5 6-6
7. Franeker 1 8. Deinum 5-5 6-4
9. Leeuwarden 2 10. Exmorra 2-5 6-6
11. Minnertsga  12. Wommels1 5-1 6-2
13. Bolsward 1 14. Franeker 2 5-3 6-4
15. Morra-Lioessens 1 16. Easterein 4-5 4-6 
17. Winsum - 18. Jellum-Bears 5-0 6-0
19. Bitgum 1  20. Mantgum 5-3 6-0
21. Easterlittens 22. Arum 5-0 6-0
23. Stiens 24. Ingelum 5-4 6-6
25. Dronryp 3  26. Goutum 4-5 6-6
27. Dronryp 2 28. Heerenveen 5-0 6 - 2
29. Baard 30. Dronryp 1 2-5 6-6
31. Weidum 32. Bitgum 2 2-5 2-6
33. Bolsward 2 34. Harlingen 3-5 4-6
35. Wommels 2 36. Jelsum-Koarnjum-Britsum 5-5-6-6
37. Sexbierum-Pietersbierum 38. Goënga 5- 2 6-6
39. Sint Jacobiparochie 40. Spannum 3-5 6-6
41. Makkum 42. Leeuwarden 1 5-3 6-6

2e omloop

2. Reahûs-Turns: Gerrit Jan Duiven, Simke Altenburg en Meindert Bonnema
4. Morra-Lioessens 2:  Siebe Feenstra, Bouwe Stiemsma en Gerben Hein Wijtsma
5-5 6-6

6. Berltsum: André van Dellen, Thomas Dijkstra en Patrick van Dellen
7. Franeker 1: René de Haan, Allard Hoekstra en Patrick Scheepstra
5-5 6-6

10. Exmorra: Christiaan Stremler, Gerben de Boer en Pieter Jan Leijenaar
11. Minnertsga Marten Bergsma, Jacob Wassenaar en Hendrik Kootstra
0-5 6-6

13. Bolsward 1: Peter van Zuiden, Jelle Cnossen en Thomas van Zuiden
16. Easterein: Dirk-Yde Sjaarda, Bauke Dijkstra en Jan Schurer
3-5 2-6
 
17. Winsum: Wessel Hilverda, Hessel Postma en Evert Pieter Tolsma
19. Bitgum 1: Tjisse Steenstra, Paul Dijkstra en Hans Wassenaar
2-5 4-6

21. Easterlittens: Simon Zijlstra, Jochum Bouma en Erwin Zijlstra
23. Stiens: Hielke Miedema, Wilke van der Meulen en Jelle Harm Kooistra
5-1 6-4
 
26. Goutum: Wessel v.d. Woud, Daniël Iseger en Redmer Wijnstra
27. Dronryp 2: Wierd Baarda, Mark Minnesma en Sybren Poelsma
5-2 6-4

30. Dronryp 1: Johan Diertens, Jorn Lars van Beem en Tsjerk Elsinga
32. Bitgum 2: Gerard de Vries, Johan van der Meulen en Yannick Hielkema
5-1 6-6
 
34. Harlingen: Rick Alberda, Tjitse Ben Hoekstra en Dylan Drent
35. Wommels 2: Jaap Toering, Jacob Klaas Haitsma en Jelte-Pieter Dijkstra
4-5 6-6

37. Sexbierum-Pietersbierum: Johannes van der Veen, Kees van der Schoot en Jelte Visser
40. Spannum: Ydo Harkema, Jeroen de Boer en Simon van der Vaart
5-1 6-0
 
41. Makkum: Jelle Attema, Hyltje Bosma en Klaas Pier Folkertsma
 

3e omloop

41. Makkum - 2. Reahûs-Turns 5-4 6-4
7. Franeker 1 - 11. Minnertsga 0-5 2-6
16. Easterein - 19. Bitgum 1 1-5 0-6
21. Easterlittens - 26. Goutum 5-2 6-4
30. Dronryp 1 - 35. Wommels 2 5-4 6-6
37. Sexbierum-Pietersbierum 

 
 

4e omloop

37. Sexbierum-Pietersbierum - 41. Makkum 5-5 2-6
11. Minnertsga - 19. Bitgum 1 5 - 5 6-2
21. Easterlittens 30. Dronryp 1 5-4 6-2
 

4e prijs winnaars NK senioren
3e

Halve finale

41. Makkum - 11. Minnertsga 1-5 2-6
21. Easterlittens
 

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers