contact zoeken wedstrijden

Eresdé, NK Senioren 2019, Easterlittens wint

Easterlittens is voor het eerst in de historie winnaar geworden van het NK senioren. 

finaleparturen
1e prijs sen bond

FINALE

30. Easterlittens - Heerenveen 5-4 6-0

In de finale werd Heerenveen verslagen met 5-4 en 6-0

later meer...

Prijswinnaar NK senioren 2019

1e prijs:Easterlittens, Simon Zijlstra, Pier Piersma, Erwin Zijlstra
2e prijs: Heerenveen, Jelte Pieter Dijkstra, Menno van Zwieten, Sybren Visser

3e prijs: Morra, Auke Boomsma Jelle Jaap Stiemsma, Gerben Hein Wijtsma
4e prijs: Franeker 2, Jan Hof, Djurre Seerden, Marco de Groot
              Dronryp 1, Johan Diertens, Pieter vd Schoot, Tsjerk Elsinga

5e prijs: Bolsward, Menno Galema, Jelle Cnossen, Thomas van Zuiden
              Dronryp 2, Wierd Baarda, Jan Sipke Tuinman, Sybren Poelsma
              St Jacobiparochie, Bauke Triemstra, Taeke Triemstra, Rick Poortstra
              Franeker 1, René de Haan, Allard Hoekstra, Patrick Scheepstra
 

2e prijs sen bond

Halve finale

43. Morra - 63. Heerenveen 0-5 6-6
30. Easterlittens staand nummer

3e prijs sen bond

5e omloop

63. Heerenveen - 6. Franeker 2 - 5-2 6-0
30. Easterlittens - Dronryp 1 5-2 6-0
43. Morra staand nummer

4e omloop

67. Bolsward - 6. Frjentsjer 2 4-5 6-6
11.Dronryp 1 - Dronryp 2 5-5 6-2
30.Easterlittens - 42. Frjentsjer 1 5-5 6-2
43. Morra - 57. St Jacobiparochie 5-4 6-0
63. Heerenveen staand nummer

3e omloop 67. Bolsward - 2. Ingelum  5-4 6-6
 6. Franeker 2  -  9. Hyum - Finkum  5-5 6-6 
11. Dronryp 1 - 16. Weidum 5-5 6-6
22. Harlingen - 25. Dronryp  3-5 6-6
30. Easterlittens   - 33. Easterein  5-2 6-2
37. Franeker 4  - 42. Franeker  1-5 6-6
43. Morra 1 - 47. Huizum 5-4 6-4
54. Bitgum  - 57.  St.  - Jacobiparochie 4-5 4-6 
61. Tzummarum -  63. Heerenveen 5-5  2-6

2e omloop

69. Deinum - 2. Ingelum 4-5 2-6
4. Makkum - 6. Franeker 5-5 4-6
8. St.-Jacobiparochie - 9. Hyum - Finkum - 2-5 2-6
11. Dronryp 1 - 14. Exmorra 5-4 6-4
16. Weidum - 17. Lollum 5-3 6-2
20. Deinum -  22. Harlingen 3-5 4-6
23. Easterein 2 - 25. Dronryp 2 4-5 4-6
28. Arum  - 30. Easterlittens  0-5 4-6
32 Mantgum - 33. Easterein 1 0-5 6-6
36. Spannum - 37. Franeker 4  4-5 2-6
39. Balk  42. Franeker 1 2-5 2-6
43. Morra - Lioessens 1 - 46. Reahûs/Tûrns 3-5 4-6
47. Huizum - 49. Goënga 5-4 6-2 
52. Sexbierum - 54. Bitgum 2-5 6 0-5 0-6-6
55. Gaast - Ferwoude - 57.  St.  - Jacobiparochie 1 0-5 4-6 
59. Jelsum - 61. Tzummarum 4-5 6-6
63. Heerenveen - 65. Minnertsga 5-1 6-0 
67. Bolsward

1e Omloop

1. Reduzum - 2. Ingelum 5-5 6-6
3. Driezum - 4. Makkum 2 0-5 4-6 
5. Mijdrecht - 6. Franeker 2 2-5 0-6
7. Baard - 8. St.-Jacobiparochie 2 4-5 4-6
9. Hyum - Finkum - 10. Amsterdam 5-2 6-4
11. Dronryp 1 - 12. Berltsum 1 5-4 6-4
13. Witmarsum - 14. Exmorra 2-5 6-6
15. Menaam - 16. Weidum 1-5 0-6
17. Lollum - 18. Anjum 2 5-5 6-6
19. Groningen - 20. Deinum 1 3-5 6-6
21. Wommels 1 - 22. Harlingen 3-5 4-6
23. Easterein 2 - 24. Damwald 5-2 6-2
25. Dronryp 2 - 26. Ried 5-2 6-2
27. Franeker 3 - 28. Arum 2-5 0-6
29. Grou - 30. Easterlittens 3-5 0-6
31. Tzum - 32 Mantgum 5-5 2-6
33. Easterein 1 - 34. Berltsum 2 5-2 6-0
35. Itens - 36. Spannum 3-5 2-6
37. Franeker 4 - 38. Hilversum 5-4 6-0
39. Balk - 40. Hartwerd 5-0 6-6
41. Leeuwarden 1 - 42. Franeker 1 3-5 0-6
43. Morra - Lioessens 1 - 44. Morra - Lioessens 2 5-3 6-6
45. Easterwierum - 46. Reahûs/Tûrns 2-5 6-6
47. Huizum - 48. Oentsjerk 5-1 6-2
49. Goënga - 50. Stiens 5-3 6-6
51. Anjum 1 - 52. Sexbierum 1-5 6-6
53. Makkum 1 - 54. Bitgum 2-5 6-6
55. Gaast - Ferwoude - 56. Berltsum 3 5-3 6-4
57.  St.  - Jacobiparochie 1 - 58. Dronryp 3 5-0 6-2
59. Jelsum - 60. Winsum 5-2 6-4
61. Tzummarum - 62. Wjelsryp 5-1 6-2
63. Heerenveen - 64. Leeuwarden 2 5-3 6-6
65. Minnertsga - 66. Workum 5-0 6-4
67. Bolsward - 68. Wommels 2 5-1 6-6
69.  Deinum staand nummer

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers