contact zoeken wedstrijden

Meidieling Freulebestjoer

Foto: Henk Bootsma

Yn goed oerlis hat Johan van Tuinen, foarsitter van Stichtingsbestjoer De Freule, ôfstân nommen fan syn funksje yn it bestjoer. It stichtingsbestjoer is Johan van Tuinen tankber foar syn ynset en entûsjasme yn de ôfrûne 2 jier.

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers