contact zoeken wedstrijden

NK Jongens: Hommerts-Jutryp wint & NK Meisjes: Makkum wint

Samenvatting NK Meisjes


Samenvatting NK Jongens

Finale NK jongens

24. Arum: Germ Epema, Jorrit Tolsma, Dirk Henk Kuipers - 11. Hommerts-Jutryp: Aizo Veltman, Jelger de Boer, Jitze Floris 3-5 0-6

1e prijs: Hommerts Jutryp, Aizo Veltman, Jelger de Boer, Jitze Floris
2e prijs: Arum, Germ Epema, Jorrit Tolsma, Dirk Henk Kuipers
3e prijs Mantgum,Gjalt Sjirk de Groot, Ignas Dijkstra, Jelle Terpstra
4e prijs: Kimswerd, Jurjen Fokkema, Klaas Westra, Karel Monfils &
Dronryp, Jasper Jager, Jorn Lars van Beem, Lucas Postma
 

Halve finale jongens

Arum - Hommerts Jutryp 5-5 4-6
Mantgum staand nummer in de finale

4e omloop NK jongens

1. Kimswerd -11. Hommerts-Jutryp 4-5 6-6
24. Arum - 30. Dronryp 
36.Mantgum 

3e omloop NK jongens

1. Kimswerd - 7. Bolsward 5-3 6-4
11. Hommerts-Jutryp - 13. Lollum Waaxens 5-4 6-2
18. Anjum - 24. Arum 5-5 4-6
26. Spannum - 30. Dronryp 1-5 6-0
36.Mantgum - 37. Reduzum 5-2 6-0

2e omloop NK jongens

1. Kimswerd - 4. Makkum 5-0 6-0
6. Menaam - 7. Bolsward 3-5 4-6
9. Tzum - 11. Hommerts 2-5 6-6
13. Lollum - 15. Niawier-Metselawier-Oosternijkerk 5-2 6-2
18. Anjum - 19. Baard 5-3 6-0
21. Witmarsum - 24. Arum 4-5 2-6
26. Spannum - 28. Grou 5-1 6-4
30. Dronryp - 31. Stiens 5-3 6-0
34. Jellum Bears 36. Mantgum 3-5 6-6
37. Reduzum - 39. Ried 5-3 6-4

1e omloop NK Jongens

1. Kimswerd-2. Bitgum 5-1 6-4
3. Sexbierum-4. Makkum 2-5 6-6
5. Balk-6. Menaam 1-5 4-6 
7. Bolsward-8. Ternaard 5-1 6-0
9. Tzum-10. Harlingen 5-1 6-2
11. Hommerts-12. Leeuwarden 5-0 6-0
13. Lollum-14. Gaast 5 -1 6-4
15. Niawier-Metslawier-Oosternijkerk - 16. Workum 
17. Reahûs-18. Anjum 0-5 4-6
19. Baard-20. Winsum 
21. Witmarsum-22. Minnertsga 5-1 6-6
23. Exmorra-24. Arum 1-5 0-6
25. Berltsum-26. Spannum 3-5 4-6
27. Akkrum-28. Grou 0-5 2-6
29. Wommels-30. Dronryp 2-5 2-6
31. Stiens-32. Pingjum 5-1 6-2
33. Ingelum-34. Jellum 4-5 2-6
35. Achlum-36. Mantgum 1-5 2-6
37. Reduzum-38. Morra 5-4 6-2
39. Ried-40. Hantum 5-2 6-4

1e prijs NK meisjes

Finale NK meisjes

11. Makkum, Chantal de Witte, Lobke Vlasbloem, Anouk Smink - 19. Winsum, Noa Slager, Marlies Bonnema, Anna Rob 
5-2 6-6

1e prijs Makkum: Chantal de Witte, Lobke Vlasbloem, Anouk Smink
2e prijs: Winsum:Noa Slager, Marlis Bonnema, Anna Rob
3e prijs: Jirnsum, Foke Jil Bakker, Dian Dijkstra

2e prijs NK meisjes
3e prijs NK meisjes

Halve finale meisjes

18. Jirnsum - 19. Winsum 4-5 6-6
11.Makkum staand nummer

3e omloop NK meisjes

19. Winsum - 5.Dronryp 5-2 6-4
9. Sexbierum/Pietersbierum - 11.Makkum 5-5 2-6
15. Folsgare - 18. Jirnsum  2-5 0-6

2e omloop NK meisjes

19. Winsum - 1. Berltsum 5-5 6-0
4. Arum  - 5. Dronryp 4-5 0-6
7. Wommels- 9. Sexbierum-Pietersbierum 1-5 4-6
11.Makkum - 14. Bolsward 5-2 6-4
15. Folsgare - 18. Jirnsum 

1e omloop NK Meisjes

1. Berltsum-2. Raerd 5-2 6-0
3. Niawier-Metslawier – Oosternijkerk -4. Arum 0-5 2-6
5. Dronryp-6. Workum 5-3 6-6
7. Wommels-8. Exmorra 5-1 6-4
9. Sexbierum-Pietersbierum-10. Grou 5-1 6-2
11. Makkum-12. Easterein 5-3 6-6
13. Stiens-14. Bolsward 4-5 0-6
15. Folsgare-16. Reduzum 5-5 6-4
17. Ried-18. Jirnsum 1-5 4-6
19. Winsum-  

IMG_1970
IMG_1967
IMG_1963
IMG_1960

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers