contact zoeken wedstrijden

Hendrik Kootstra grote man bij winnend Minnertsga

Aan de vaste hand van een uitblinkende Hendrik Kootstra behaalde kaatsvereniging Minnertsga de zege op de 113de editie van de bond voor senioren.

Tekst: Jan Braaksma & Foto: Elisabeth Fotografie

Met zijn maten Marten Bergsma en Hijlke Bruinsma legden zij voor de derde achtereenvolgende keer beslag op de titel. Is dat uniek? Nee. In de jaren 1897, 1898 en 1899 was Jan Reitsma sr. met Pingjum de beste. In 1931,1932  en 1933 was Eendracht uit Harlingen die de lakens uitdeelde. Drie jaar daarna was Sint Jacobiparochie dat met de Pim Mulier bal naar huis ging. Bijzonder was wel dat dat geschiedde met dezelfde kaatsers tw: Klaas Kuiken, Dooitzen de bildt en Sjouke Helfrich. Daarmee was de koek nog niet op want in 1947, 1948 en 1949  deed Eendracht uit Harlingen nogmaals van zich spreken. Hotze Schuil, Sikke Olivier en Frans Helfrich waren daar toen verantwoordelijk voor. De prestatie van Minnertsga is mooi maar niet uniek. Was de zege een primeur voor Marten Bergsma voor zowel Hijlke Bruinsma als Hendrik Kootstra was het  reeds de vierde zege op de bond. Eerder zegevierde men in 2011, 2014 en 2015.  

De finale tegen Grou (Dirjan Bouma, Alle Jan Anema en Martijn Olijnsma)  had weinig om het lijf. Het werd dan wel viermaal zes gelijk maar Grou gaf nooit de indruk ook maar een schijn van een kans op de overwinning te hebben. Daarvoor was men vooral op de zes veel te onzeker. Gescoord werd er zeker maar wel telkens in het begin van de partij maar op de zes gaf men niet thuis. Martijn Olijnsma gaf bij een 6-4 voorsprong het eerste bordje alsnog uit handen door een voor- en buitenslag, Op 1-0 en 6-6 miste hij wederom het perk. Ondanks de bovenslag van Alle Jan Anema op 2-0 en 4-6 ging ook het daarop volgende eerst wederom verloren door goed retourneren van de beste man van het veld Hendrik Kootstra. Na weer een 4-2 punten voorsprong verknalde Grou het opnieuw door twee opslagmissers en op 3-0 en 6-4 was Anema niet bij machte de kaats te passeren. Nog eenmaal kreeg Grou kans op een bordje maar ook nu was de 6-2 voorsprong niet voldoende. Drie missers op rij maakte de weg voor Minnertsga vrij naar de zege. Op 5-0 en 6-0 waren de kransen voor Minnertsga na een kwaadslag van Anema.  Een partij met vijftien missers waarvan tien op het conto van Grou kwamen. Het aantal bovenslagen was ook deze keer op de vingers van een hand te tellen: namelijk vijf waarvan de jarige Alle Jan er drie voor zijn rekening nam. Bij de winnaar noteerde Hijlke Bruinsma een geslaagde klap. Dat Grou nooit echt een voet tussen de deur kreeg kwam vooraal door  het degelijk spel van de uitblinkende Hendrik Kootstra. In het perk liet Kootstra zich slechts een keer foppen en aan de opslag was hij zo safe als de bank. In de finale lag hij slechts een keer met de goede richting over hoop.

Minnertsga ontmoette in de eerste vier omlopen geen enkele tegenstand van betekenis. Met twee vingers in de neus werden Anjum (5-0 en 6-4), Boazum (5-0 en 6-0), Damwâld  (5-0 en 6-2) en Easterlittens (5-0 en 6-4) aan de kant gezet.

Pas in de halve finale tegen Het Noorden uit Sint Jacobiparochie was het alle hens aan dek. Nu was dat ook wat overdreven want dat Minnertsga uiteindelijk met 5-3 en 6-4 naar de warme kleedkamer kon lag voor een groot  gedeelte aan  de Sintjabuurtsters. Bauke Triemstra, Taeke Triemstra en Renze P. Hiemstra  vielen na een voordelige 3-1 voorsprong weer in dezelfde fout die hen eerder in Weidum en Tzummarum ook al de kop had gekost. Zowel Bauke Triemstra alsmede Renze P. Hiemstra hielpen Minnertsga meer dan een hand door maar liefst veertien keer het perk te missen. De jongste Triemstra mikte er tien uit en kreeg bovendien vier bovenslagen om de oren. Terwijl het zo goed begon voor  Het Noorden. Op 6-6 wist Hiemstra met enig fortuin de kaats bij de bovenlijn te passeren en de zitbal van Bauke Triemstra op 1-0 en 6-0 was goed voor een spel. Maar daarna tekende zich al het verval af. Bij 2-0 en 6-2 miste de jongste Triemstra driemaal het perk en Minnertsga pakte in het volgende eerst ook nog een schone vier. Dat het niet gelijk werd was te danken aan Taeke Triemstra die op 2-2 de kaats soeverein passeerde en vervolgens boven sloeg. Opslager Bergsma was blijkbaar zo onder de indruk dat hij vervolgens het perk miste. Voor Sint Jacobiparochie leek er geen vuiltje aan de lucht maar dat werd spoedig anders doordat Bauke Triemstra veelvuldig bleef missen. Hij hielp zo ongewild Minnertsga weer in het zadel. Bovendien had Kootstra bij een 3-1 achterstand de voorbest opslag overgenomen. Buiten van Triemstra op 3-1 en 2-6 deed de marge al verkleinen en passeren van de kaats door dezelfde Kootsra op 3-2 en 6-6 bracht Sint Jacobiparochie in zwaar weer.  Er leek weinig vertrouwen in de opslag te zitten. Druk zetten was er niet meer bij en bovendien werd Taeke Triemstra maar bitter weinig in het spel betrokken. Want was dat wel het geval dan resulteerde dat  meestal in een bovenslag. Twaal maal  moest hij in actie komen en zesmaal resulteerde dat in een bovenslag. Viermaal werd een kaats voorbij geslagen en slechts tweemaal bleef hij in gebreke.

Minnertsga bleef na drie eersten gelijk de bovenliggende partij. Op 3-3 en 6-4 was de retourslag van Hijlke Bruinsma voldoende voor een 4-3 voorsprong. Cruciaal was vervolgens de slag op 4-3 en 6-6.  Kootstra bracht de bal naar het perk die buiten dreigde te vallen. Hiemstra riep wel…maar  Triemstra  reageerde net wat te laat en sloeg naar de bal en miste. Daarmee was de partij gelopen. Op 5-3 en 6-4 miste Bauke Triemstra voor de tiende maal het perk. In punten ontliepen de partijen elkaar maar een fractie. Minnertsga behaalde 58 punten tegen Sint Jacobiparochie 52. Bovendien kreeg Minnertsga van die 58 punten er 28 cadeau. Voor de derde maal was de opslag Het Noorden fataal geworden.

Grou profiteerde van een mooie loting en liep in gezwinde pas  naar de finale. Dronryp was een opwarmertje (5-0 en 6-0) en Bolsward dat een omloop eerder  had verrast met de scalp van Bitgum moest nu zelf het onderspit delven. Opslager Peter van Zuiden had meer dan een jas uit gedaan en  het foutenpercentage van Bolsward lag aanzienlijk hoger dan bij het degelijk kaatsende Grou. Op 5-4 en 6-6 was Grou een ronde verder. Harlingen bleef een omloop verder op de helft staan (5-3 en 6-0). Een staand nummer maakte de weg naar de halve finale vrij waar het uitgebluste Winsum wachtte. Het was een partij van niets en op 5-0 en 6-2 en twintig minuten later was de finale een feit.

KV Het Noorden een van de grote favorieten liep ook zonder noemenswaardige tegenstand door na de laatste vier. Groningen (5-0 en 6-0), Workum (5-1 en 6-0), Berltsum (5-1 en 6-0) en Easterein (5-1 en 6-0) konden bij lange na niet een vuist maken.

Winsum (Robert Grovenstein, Pieter Hilverda en Evert Pieter Tolsma) waren in de eerste omloop te sterk voor Sexbierum-Pietersbierum (5-4 en 6-0). Een ronde verder was het alle hens aan dek tegen Menaam (5-5 en 6-6) en in de derde omloop bleef Hijum-Feinsum steken op (5-4 en 6-6). Op de vierde lijst was het gevecht met Deinum lang en meeslepend maar Winsum kon ook nu weer opgelucht adem halen al gebeurde dat pas op 5-5 en 6-0. In de halve finale was daarna de koek op.


Cijfers bond
Eerste omloop: 1. Mijdrecht – 2. Witmarsum 2-5 en 2-6; 3. Reduzum – 4. Deinum 1-5 en 6-6; 5. Peins – 6. Makkum 0-5 en 4-6; 7. Morra-Lioessens – 8. Hartwerd 4-5 en 6-6; 9. Winsum – 10. Sexbierum-Pietersbierum 5-4 en 6-0; 11. Wommels – 12. Menaam 3-5 en 4-6; 13. Ysbrechtum – 14. Wiuwert-Britswert 5-5 en 2-6; 15. Hijum-Feinsum – 16. Tzum 5-4 en 6-6; 17. Tzummarum – 18. Tytsjerk 5-0 en 6-6; 19. Reahûs-Turns – 20. Schettens-Longerhouw 5-5 en 0-6; 21. Huizum – 22. Easterlittens 4-5 en 2-6; 23. Sneek – 24. Driesum 3-5 en 6-6; 25. Sint Annaparochie – 26. Boazum 3-5 en 6-6; 27. Minnertsga – 28. Anjum 5-0 en 6-4; 29. Damwâld – 30. Ee 5-1 en 6-2; 31. Goënga – 32. Amsterdam 4-5 en 4-6; 33. Berltsum – 34. Weidum 5-0 en 6-4; 35. Heerenveen – 36. Itens 5-0 en 6-0; 37. Achlum – 38. Workum 4-5 en 0-6; 39. Sint Jacobiparochie – 40. Groningen 5-0 en 6-0; 41. Mantgum – 42. Easterein 2-5 en 0-6; 43. Jelsum-Britsum-Koarnjum – 44. Stiens 5-3 en 6-4; 45. Leeuwarden – 46. Franeker 3-5 en 4-6; 47. Exmorra – 48. Hilversum 1-5 en 2-6; 49. Grou – 50. Dronryp 5-0 en 6-0; 51. Bolsward – 52. Bitgum 5-4 en 6-0; 53. Ried – 54. Harlingen 0-5 en 6-6; 55. Wjelsryp – 56. Ingelum 5-3 en 6-4;

Tweede omloop:  2. Witmarsum – 4. Deinum 4-5 en 0-6; 6. Makkum - 8. Hartwerd 2-5 en 0-6; 9. Winsum – 12. Menaam 2-5 en 0-6; 14. Wiuwert-Britswert – 15. Hijum-Feinsum 5-5 en 4-6; 17. Tzummarum – 20. Schettens-Longerhouw 4-5 en 6-6; 22. Easterlittens – 24. Driesum 5-1 en 6-0; 26. Boazum –  27. Minnertsga 0-5 en 0-6; 29. Damwâld – 32. Amsterdam 5-5 en 6-4; 33. Berltsum – 35. Heerenveen 5-5 en 6-6 (Berltsum wint); 38. Workum- 39. Sint Jacobiparochie 1-5 en 0-6; 42. Easterein - 43. Jelsum-Britsum-Koarnjum 5-4 en 6-2; 46. Franeker –  48. Hilversum 5-5 en 6-2; 49. Grou – 51. Bolsward 5-4 en 6-6; 54. Harlingen - 55. Wjelsryp 5-5 en 6-6 (Harlingen wint);

Derde omloop: 4. Deinum – 8. Hartwerd 5-4 en 6-4; 9. Winsum - 15. Hijum-Feinsum 5-4 en 6-6; 20. Schettens-Longerhouw –  22. Easterlittens 2-5 en 6-6; 27. Minnertsga – 29. Damwâld 5-0 en 6-2; 33. Berltsum- 39. Sint Jacobiparochie 1-5 en 0-6; 42. Easterein – 46. Franeker 5-3 en 6-4; 49. Grou – 54. Harlingen 5-3 en 6-0;

Vierde omloop: 4. Deinum – 9. Winsum 5-5 en 0-6;  22. Easterlittens - 27. Minnertsga 0-5 en 4-6; 39. Sint Jacobiparochie - 42. Easterein 5-1 en 6-6; 49. Grou staand nummer;

Halve finale: 49. Grou – 9. Winsum 5-0 en 6-2;  27. Minnertsga - 39. Sint Jacobiparochie 5-3 en 6-4;

Finale: 49. Grou – 27. Minnertsga 0-5 en 0-6.

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers