contact zoeken wedstrijden

Meisjes Afdeling afd

Afdrukken
                 KNKB
TRES internet     DJTS
Datum:28-07-2013
Tijd:10:00
Categorie:Meisjes KNKB
Soort:Afdeling
Vereniging:KF ST. ANNE / DRIE SPUL IS UT
Plaats:St. Annaparochie
Scheidsrechter:
1 GRONINGEN Baukje Terpstra
EASTEREIN Dian Dijkstra
groen-wit Nyncke Pytsje Terpstra
2 Berlikum Hester Zijlstra
BERLIKUM Anke Zwart
blauw-wit Ilse Tuinenga
3 Sexbierum-Pietersbierum Janneke Ennema
DE TWA DOARPEN/DIOS Hendrieke van der Schoot
paars-wit Pytrik Visser
4 Wommels Hedwich de Boer
WOMMELS Sjanet Wijnia
rood-groen Martzen Deinum
5 WIER Akkelyna de Haan
VVV WIER Everdyna de Bouma-Haan
6 Wjelsryp Sandra Hofstra
SJIRK DE WAL Lisa Hofstra
7 MINNERTSGA Anna Kootstra
MINNERTSGA Anne Nieke Bergsma
rood-geel Jildou van Dijk
8 DRONRYP Jeanette Jansma
DE BOER Anouk Tolsma
oranje-groen-oranje Elly Hofman
9 Folsgare Rixt Hettinga
YN 'e LIJTE Elma Breeuwsma
zwart-wit Jildou Sweering
10 BURGWERD Johanna Atsma
WEZ WIS TSJOM Anne-Rixt Cnossen
11 Peins Leentsje Bootsma
SONNENBORGH Hiske Zeinstra
oranje-groen Marrit Zeinstra

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers