contact zoeken wedstrijden

Jong Feinten Junioren

Afdrukken
                 KNKB
TRES internet     DJTS
Datum:24-07-2013
Tijd:11:00
Categorie:Heren junioren KNKB
Soort:Jong Feinte
Vereniging:KF EASTEREIN
Plaats:Easterein
Scheidsrechter:Sweering, H.
1 SEXBIERUM Johannes van der Veen
ONDERLING GENOEGEN Kees van der Schoot
paars-wit Jelte Visser
2 Wjelsryp Pieter Sijberen Scharringa
ONDER ONS Jelmer Hofstee
rood-wit Jelle Scharringa
3 WOMMELS Bouke Fopma
WOMMELS Jelle de Vries
rood-groen Jort Strikwerda
4 BOLSWARD Peter van Zuiden
BOLSWARD Hendrik Bouwhuis
blauw-wit gestreept Thomas van Zuiden
5 Easterein Doede Rients Okkema
WILLEM WESTRA Carlo Booms
groen-wit Rémon Tie Bouma
6 St. Annaparochie Rein Hiemstra
ST.ANNE/DRIE SPUL IS UT Krijn Hiemstra
zwart-wit Sjoerd de Jong
7 Franeker Klaas Salverda
JAN BOGTSTRA Jan Hof
geel-blauw Jan Schurer
8 WORKUM Auke-Geert Ybema
DE PRIPPER Meindert Attema
groen-geel Gerben Stellingwerf
9 Berlikum André van Dellen
BERLIKUM Remco Dijkstra
blauw-wit Jelmer Westra
10 BITGUM Tjisse Steenstra
OEFENING KWEEKT KUNST Jacob Wietse Dijkstra
rood-wit Henk Jan de Jong
11 WITMARSUM Bart Reijenga
PIM MULIER Jesse van der Molen
geel-grijs Frans Dooper
12 Franeker Kars Zeinstra
JAN BOGTSTRA Allard Hoekstra
geel-blauw Patrick Scheepstra
13 Jorwert Thomas Kuperus
HALD MOED Hylke Zondervan
blauw-wit Jorrit Meinsma
14 DRONRYP Albert van der Weide
SJIRK DE WAL Sander Kingma
oranje-groen-oranje Jan Dominicus v.d. Wal
15 DRONRYP Sybren Blanksma
SJIRK DE WAL Wierd Baarda
oranje-groen-oranje Jan Sipke Tuinman
16 Easterlittens Ruben Bonhof
ONDER ONS Erwin Zijlstra
groen-grijs Simon Zijlstra
17 Arum Rudmer Okkinga
WILLEM WESTRA Jan Bauke Tolsma
zwart-geel Kevin Jaarsma
18 TZUMMARUM Arnold Zijlstra
JAN BOGTSTRA Ramon Hoogerhuis
groen-oranje Willem Heeringa
19 HARLINGEN Tjitse Ben Hoekstra
ACHLUM Willy v.d. Kooi
20 SINT JACOBIPAROCHIE Bauke Triemstra
SONNENBORGH Enno Kingma
blauw-wit Rick Poortstra
21 WOMMELS Menno Eringa
WOMMELS Broer Jacob Greidanus
rood-groen Marco Weijer
22 BRITSUM Haye Jan Nicolay
IT PARTOER Rutger Bijlsma
geel-zwart Gosse Beeksma
23 MENAAM Gerrit Gabe Schaaf
MENAEM Yme van der Graaf
rood-zwarte bies Erik van der Veen
24 LOLLUM Hille Otto Folkerts
MEIINOAR IEN Harm de Vries
25 SEXBIERUM Durk Ennema
JAN BOGTSTRA Joran Gerbranda
paars-wit Pieter van der Schoot

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers