contact zoeken wedstrijden

Meisjes Afdeling

Afdrukken
                 KNKB
TRES internet     DJTS
Datum:29-07-2012
Tijd:10:00
Categorie:Meisjes KNKB
Soort:Afdeling
Vereniging:KF ST. ANNE / DRIE SPUL IS UT
Plaats:St. Annaparochie
Scheidsrechter:
1 Easterein Margretha Terpstra
EASTEREIN1 Nyncke Pytsje Terpstra
groen-wit Gerry Edou Mollema
2 FERWERT Nieke Wateler
MINNERTSGA Jildou van Dijk
rood-geel Lusanne Klaver
3 LEEUWARDEN Melissa Rianne Hiemstra
DE BOER Jildou Felkers
oranje-zwart Jannica van der Ploeg
4 Ee Grietine Krol
DE TROCHSETTERS Baukje Kroodsma
groen-oranje Louise Krol
5 Wolsum Baukje van der Zee
YN 'e LIJTE Sigrid de Jong
wit-zwart Janieke Popma
6 DRONRYP Lisa Hofstra
S.M.I. Sandra Hofstra
7 Easterein Hester Kingma
SONNENBORGH Regina Sandstra
8 Sexbierum-Pietersbierum Janneke Ennema
DE TWA DOARPEN/DIOS Hendrieke van der Schoot
paars-wit Pytrik Visser
9 Folsgare Rixt Hettinga
YN 'e LIJTE Elma Breeuwsma
zwart-wit Jildou Sweering
10 DRONRYP Franke Jager
SJIRK DE WAL Mintje Meintema
11 DRONRYP Jeanette Jansma
DE BOER Anouk Tolsma
oranje-groen-oranje Elly Hofman
12 BURGWERD Johanna Atsma
WEZ WIS TSJOM Marrit Strikwerda
13 Franeker Marloes Fennema
JAN BOGTSTRA Iris Wijbenga
geel-blauw Nicole Hempenius
14 Easterein Jitske Veldman
EASTEREIN Dian Dijkstra
groen-wit Arjanne Schaafsma
15 Sint Annaparochie Natasja Braaksma
ST.ANNE/DRIE SPUL IS UT Esther Wagenaar
zwart-wit Lilijan Kingma
16 GOUTUM Anne Berber Zeinstra
SONNENBORGH Hiske Zeinstra
oranje-groen Marrit Zeinstra
17 WIER Akkelyna de Haan
VVV WIER Everdyna de Bouma-Haan

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers