contact zoeken wedstrijden

Jong Feinten Junioren Jong Feinten

Afdrukken
                 KNKB
TRES internet     DJTS
Datum:23-07-2008
Tijd:11:00
Categorie:Heren junioren KNKB
Soort:Jong Feinte
Vereniging:KF EASTEREIN
Plaats:Easterein
Scheidsrechter:Houtsma, D.
1 Limmen Klaas de Vries
DE PRIPPER Jacob Zaagemans
geel-grijs Gert Jan Meekma
2 Limmen Arjan Breeuwsma
BOLSWARD Jesper Sjollema
blauw-wit gestreept Thomas van Zuiden
3 St. Jacobiparochie Albert Leeuwen
HET NOORDEN Martijn Hiemstra
blauw-wit Joeke Jan Triemstra
4 WOMMELS Jelte-Pieter Dijkstra
EASTEREIN Pytrik Hiemstra
groen-wit Bauke Dijkstra
5 WOMMELS Eeltje Postma
BOLSWARD Redmer Strikwerda
rood-groen Erik Haitsma
6 Itens Bart Mees v.d. Brug
ITENS e.o. Albert Jan Kamstra
geel-zwart Sybren Nauta
7 PINGJUM Hendrik Brandsma
PIM MULIER Joey Leeuwen
blauw-geel Anne Wind
8 GOUTUM Hendrik Tolsma
DE BOER Terry van der Eng
9 MAKKUM Rienk Veltman
MAKKUM Hyltje Bosma
groen-geel-groen Lennart Adema
10 St. Annaparochie Fokke v.d. Woude
SONNENBORGH Pieter Jan Plat
zwart-wit Jeroen Westra
11 INGELUM Willem Bakker
SLA RAAK Jan Bakker
zwart-wit Marinus Grond
12 Goenga Evert Sijbesma
SNEEK Sietse Kuipers
groen-wit Sibe Wijbrandi
13 Easterein Sicco Scheltema
EASTEREIN Ids de Boer
groen-wit Erwin de Boer
14 DRONRYP Sybren Poelsma
REAHUS-TURNS Jos v.d. Werf
rood-zwart Folkert v.d. Werf
15 WEIDUM Teun Bouma
DEINUM Niels van der Wal
rood-wit-grijs Jaap Toering
16 MANTGUM Gert-Anne van der Bos
CONCORDIA Jacob Soepboer
blauw-geel Rudolf Soepboer
17 Sneek Pieter Vogels
OEFENING KWEEKT KUNST Hans Wassenaar
groen-oranje Steven de Bruin
18 Easterlittens Jelmer Hofstee
S.M.I. Jurjen Pieter Hofstee
rood-wit Siebe Greidanus
19 MAKKUM Daniel Kleiterp
MAKKUM Hendrik Jan v.d. Velde
groen-geel-groen Steven van Gorssel
20 REAHUS Gerrit Jan Duiven
SPUI YN'E WANT Tjerck Karsten
blauw-wit Sjoerd Teake Kooistra
21 Dronrijp Marten v.d. Leest
SJIRK DE WAL Jelmer Hornstra
oranje-groen-oranje Johan Diertens
22 Wijnaldum Goffe Elsinga
SJIRK DE WAL Tsjerk Elsinga
rood-blauw Harry Veldman
23 Easterlittens Simon Zijlstra
SONNENBORGH Feiko Broersma
24 Easterein Danny Roos
EASTEREIN Sytze Kooistra
groen-wit Ewout de Boer
25 RIED Jan Kooistra
KLAAS MUG Roelof Hiemstra
26 Berlikum Johan van Tuinen
BERLIKUM Hilbrand Stoffers
blauw-wit Frederik van der Meij

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers