contact zoeken wedstrijden

Pupillenjongens Afdeling

Afdrukken
                 KNKB
TRES internet     DJTS
Datum:08-06-2008
Tijd:10:00
Categorie:Pupillenjongens KNKB
Soort:Afdeling
Vereniging:KV DE POMPEBLEDDEN
Plaats:Heerenveen
Scheidsrechter:
1 Easterein Rémon Tie Bouma
EASTEREIN2 Foeke Dirk Reitsma
groen-wit Bote Jellema
2 Oude Leije Jelmer Plantenga
T CENTRUM Jan de Groot
3 Wjelsryp Gerrit Scharringa
S.M.I. Ewoud Walda
rood-wit Rykhelt Smink
4 Easterein Nies Douwe Yntema
EASTEREIN Doede Rients Okkema
groen-wit Hylke Flapper
5 INGELUM Henk Jan van der Weerd
SLA RAAK Wybren Postma
zwart-wit Willem van de Beek
6 GROU Dirjan Bouma
IT WETTERLAN Roy van den Berg
groen Shermon Daal
7 Dronrijp Jelle Jan Veltman
SJIRK DE WAL2 Kars Eekema
oranje-groen-oranje Sybren Blanksma
8 Reduzum Harm Smit
JAN REITSMA Fokke Bergsma
groen-wit Marco van der Ley
9 HOLWERD Piter van der Ploeg
CONCORDIA Sjoerd Visser
10 MINNERTSGA Marten Bergsma
MINNERTSGA Herre de Vries
11 RAERD Jelte Drijfhout
WEZ WIS Rienk Bijlsma
12 DRONRYP Noa van Gils
SJIRK DE WAL Sander Kingma
oranje-groen-oranje Wierd Baarda
13 Makkum Thomas Oostenveld
MAKKUM Emiel Wijma
groen-geel-groen Jesse Rinia
14 Berlikum Anton Born
BERLIKUM Wessel Miedema
blauw-wit Jisse Kemper
15 Jorwert Bonne Hijlkema
HALD MOED Hylke Zondervan
blauw-wit Jorrit Meinsma
16 WITMARSUM Bart Reijenga
PIM MULIER Ivo Haitsma
geel-grijs Mart van der Molen
17 Stiens Willem Ruisch
DE BOER Laas Pieter van Straten
oranje-zwart Gerrit Winkel
18 Easterlittens Jeffrey Brand
ONDER ONS Erwin Zijlstra
19 Franeker Marco de Groot
JAN BOGTSTRA Erwin Blauw
geel-blauw Dennis Fennema
20 SEXBIERUM Pieter van der Schoot
JAN BOGTSTRA Joran Gerbranda
paars Mark Jan Ykema
21 WOMMELS Marco Weijer
WOMMELS Bouke Fopma
rood-groen Pieter Sijtsma
22 Berlikum Ruben Eijzenga
BERLIKUM Remco Dijkstra
blauw-wit Patrick Nauta
23 Marssum Michael Hovenga
FOARUT Remco Leemburg

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers