contact zoeken wedstrijden

Junioren Jong Feinte Jong Feinten

Afdrukken
                 KNKB
TRES internet     DJTS
Datum:26-07-2017
Tijd:10:00
Categorie:Heren junioren
Soort:Jong Feinte
Vereniging:EASTEREIN
Plaats:Easterein
Scheidsrechter:Sieperda, J.
Hiemstra, S.
1 Arum Jorrit Tolsma
WILLEM WESTRA Patrick Kramer
zwart-geel Dirk-Henk Kuipers
2 Winsum Hessel Postma
WINSUM Wessel Hilverda
geel-blauw Evert Pieter Tolsma
3 Wommels Wessel Schraa
WOMMELS Jelle de Vries
4 Easterein Bote Jellema
EASTEREIN Rémon Tie Bouma
groen-wit Doede Rients Okkema
5 Bitgum Paul Dijkstra
OEFENING KWEEKT KUNST Gerard de Vries
rood-wit Yannick Hielkema
6 Wjelsryp Gerrit Scharringa
S.M.I. Rykhelt Smink
7 Berltsum André van Dellen
BERLIKUM Ruben Eijzenga
blauw-wit Patrick van Dellen
8 Sexbierum-Pietersbierum Durk Ennema
DE TWA DOARPEN/DIOS Pieter van der Schoot
paars-wit Joran Gerbranda
9 Jelsum-Koarnjum-Britsum Lieuwe v.d. Werff
IT PARTOER Sjoerd Smits
geel-zwart Kevin Jordi Hiemstra
10 Ee Andele Veltman
DE TROCHSETTERS Arjen Raap
groen-oranje Riemer Hoekstra
11 Ingelum Willem van de Beek
SLA RAAK Remco Osinga
zwart-wit Wybren Postma
12 Dronryp Rense Sijbesma
SJIRK DE WAL Lennard Terpstra
oranje-groen-oranje Wierd Baarda
13 Spannum Simon van der Vaart
SET TROCH Jeroen de Boer
rood-zwart Jasper de Boer
14 Tzummarum Simon Houtsma
VVV TZUMMARUM Jelle Pieter van de Walt
groen-oranje Nick Leistra
15 Menaam Youri de Groot
VVV MENAEM Tom Gerard Cats
rood-zwarte bies Tycho de Groot
16 Sexbierum-Pietersbierum Alwin Boschma
DE TWA DOARPEN/DIOS Stefan Stuiver
paars-wit Jan-Sjouke Weewer
17 Niawier-Metslawier-Oosternijkerk Boele Terpstra
DE TRIJE DOARPEN Douwe Pieter Kuiper
groen-geel Ewald Seepma
18 Mantgum Arjen Talsma
JACOB KLAVER Ignas Dijkstra
rood-wit-zwart Gjalt Sjirk de Groot
19 Witmarsum Marc Burger
PIM MULIER Bart Reijenga
geel-grijs Mart van der Molen
20 Minnertsga Marten Bergsma
MINNERTSGA Sieb Driessen
rood-geel Wesley Vriesema
21 St. Jacobiparochie Sil Leystra
HET NOORDEN Verry van der Meer
blauw-wit Gideon Swanson
22 Franeker Djurre Seerden
JAN BOGTSTRA Allard Hoekstra
geel-blauw Marco de Groot
23 Dronryp Taeke Hofman
SJIRK DE WAL Lucas Postma
oranje-groen-oranje Jasper Jager
24 Leeuwarden Ydo Hoekstra
LKC SONNENBORGH Enno Kingma
25 Makkum Lars Onrust
MAKKUM Ype Bert van der Logt
groen-geel-groen Jelle Attema

Hoofdsponsoren

Businesspartner

Suppliers