contact zoeken wedstrijden

Jongens Afdeling afd

Afdrukken
                 KNKB
TRES internet     DJTS
Datum:06-07-2014
Tijd:10:00
Categorie:Jongens KNKB
Soort:Afdeling
Vereniging:WIER
Plaats:Wier
Scheidsrechter:Bierma, L.
Hijlkema, K.
1 GROU Thomas Miedema
IT WETTERLAN Dirjan Bouma
2 Bolsward Thomas Jarno Miltenburg
BOLSWARD2 Teun Miltenburg
blauw-wit gestreept Fabian Noordhuis
3 HIJUM Hielke Beijering
IN NIJ BEGJIN Jetze Lutzen Plantenga
oranje Laas Pieter van Straten
4 OOSTERNIJKERK Boele Terpstra
DE TRIJE DOARPEN Lolke van der Meulen
groen-geel Ewald Seepma
5 HOLWERD Piter van der Ploeg
CONCORDIA Sjoerd Visser
blauw-geel Hidde Smidt
6 Franeker Wesley Bollema
JAN BOGTSTRA2 Dennis Fennema
geel-blauw Lennard Feenstra
7 ACHLUM Bauke-Tjalle Anema
ACHLUM Thomas Scheffer
groen-wit Sjaak Bakker
8 LONGERHOUW Reinder van Abbema
LONGERHOUW-SCHETTENS Anton Buwalda
blauw-wit Willem van Abbema
9 Berlikum Wessel Miedema
BERLIKUM Jisse Kemper
blauw-wit Ruben Eijzenga
10 Winsum Bauke Sieswerda
WINSUM Anne Jent Visser
geel-blauw Evert Pieter Tolsma
11 Franeker Djurre Seerden
JAN BOGTSTRA1 Mark Jan IJkema
geel-blauw Marco de Groot
12 INGELUM Willem van de Beek
SLA RAAK Wybren Postma
13 Bolsward Roeland Damsma
BOLSWARD Sander Bruinsma
blauw-wit gestreept Julian Faber
14 Easterein Kees van der Horst
EASTEREIN Bote Jellema
groen-wit Rémon Tie Bouma
15 MAKKUM Eelke Reinsma
MAKKUM Klaas Bosma
groen-geel-groen Simen Bootsma
16 Minnertsga Niels Jensma
MINNERTSGA Jens Visser
17 DRONRYP Bouke Willem Tuinman
SJIRK DE WAL Francisco de Boer
oranje-groen-oranje Jimmy Geertsma
18 MAKKUM Jurre Rinia
MAKKUM Jouke Vlasbloem
groen-geel-groen Klaas Pier Folkertsma
19 SEXBIERUM Durk Ennema
OEFENING KWEEKT KUNST Jan-Sjouke Weewer
20 WOMMELS Habtamu Emke de Hoop
WOMMELS Idsert Wijnja
21 SINT JACOBIPAROCHIE Sil Leystra
HET NOORDEN Gideon Swanson
blauw-wit Remco Schiphof
22 Ried Reinder Bouma
KLAAS MUG Robert Broeders
oranje-groen Roel Pieter de Jong
23 BITGUM Yannick Hielkema
OEFENING KWEEKT KUNST Menno van der Weide
24 HARLINGEN Nick Leistra
VVV TZUMMARUM Harm de Vries
25 Gaast-Ferwoude Jildert Stellingwerf
DE PRIPPER Gerben de Boer
groen-geel Christiaan Drayer
26 NES Arjan van de Heide
US KEATSEN Edser Heida
rood-zwarte bies Jehannes Gietema
27 Goenga Leon van Schepen
DE LEGE GEAEN Timen van Gelderen
groen-wit Jouke Dotinga
28 Scharnegoutum Johannes Reiker
DE LYTSE STUIT Meindert de Groot
29 Menaam Sander de Boer
VVV MENAEM Warner Herrema
rood-zwarte bies Tycho de Groot
30 Stiens Gerrit Winkel
SONNENBORGH Kevin Jordi Hiemstra
31 DRONRYP Rense Sijbesma
SJIRK DE WAL1 Fernando de Boer
oranje-groen-oranje Thom Buwalda
32 Berlikum Patrick van Dellen
BERLIKUM2 Remco Anema
blauw-wit Hein Joostema
33 BRITSUM Chris de Groot
IT PARTOER Jordi Reitsma
geel-zwart Sjoerd Smits
34 Minnertsga Tjisse Poelstra
MINNERTSGA Wesley Vriesema
rood-geel Ids Poelstra
35 ANJUM Wieger Nutte Visser
KLAAS THOMAS Jan Tijtsma
blauw-zwart Wiebe Dijkstra

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers