contact zoeken wedstrijden

Senioren Vrije formatie

Aanmeldlijst

Datum03-08-2008
Tijd10:00
CategorieHeren 2e klasse
SoortVrije formatie
VerenigingKV HET OOSTEN
PlaatsWergea
Scheidsrechter
Aantal deelnemers / parturen: 29
Naam Woonplaats
   
   
Elgar Boersma  Stiens 
Geert Dijkstra  Winsum fr 
   
Sip Jaap Bos  Dokkum 
   
Jacob Klaas Haitsma  Wommels 
Gerrit Flisijn  Wommels 
Gerrit Groen  Wergea 
Jasper Boomsma  Sint Annaparochie 
André Iedema  Sint Annaparochie 
Pieter Vogels  Sneek 
Hyltje Bosma  Makkum fr 
Marten Faber  Easterein 
Sibe Wijbrandi  Sneek 
Wietse Punter  Grou 
Arjen Radix  Goenga 
   
Tjipke Klaas Okkema  Wommels 
Gert Jan Hiemstra  Easterein 
Jelte-Pieter Dijkstra  Wommels 
Hans Wassenaar  Bitgummole 
Site Ferwerda  Hattum 
Peter Tolsma  Reduzum 
Dirk Jan van der Woud  Goutum 
Bauke v.d. Graaf  Berltsum 
Robert Rinia  Arum 
Siebe Greidanus  Wjelsryp 
Aloys Freitag  Makkum fr 
   
Niels van der Wal  Deinum 
Hendrik Jan v.d. Velde  Makkum 
   
Pieter Jan Plat  Leeuwarden 
Feiko Broersma  Leeuwarden 
Hein Rodenhuis  Ried 
Gerrit Meijer  Hurdegaryp 
Marco Lautenbach  Herbaijum 
Reinder Veenstra  Wergea 
   
Sjirk de Groot  Jirnsum 
Hille Saakstra  Leeuwarden 
Franke Ferwerda  Heerenveen 
Hielke Miedema  Stiens 
Michiel Scheepvaart  Makkum fr 
Redmer Strikwerda  Bolsward 
Bauke Dijkstra  Easterein 
Sibbele Lootsma  Sneek 
Marten Hiemstra  Menaam 
Lennart Adema  Makkum fr 
Pieter van Althuis  Deinum 
René Anema  Balk 
Frederik van der Meij  Berltsum 
Robert Grovenstein  Winsum fr 
Johan Binnema  Akkrum 
Thomas van der Meer  Baard 
   
Hillebrand Visser  Leeuwarden 
Steven de Bruin  Franeker 
Hendrik Tolsma  Leeuwarden 
Michel v.d. Veen  Franeker 
Johannes Boersma  Winsum fr 
Jelle Jan Rodenhuis  Easterlittens 
Simon Piet Zijlstra  Hennaard 
Rene Faber  Winsum 
   
   
   
Klaas de Vries  Amsterdam 
   
Jan Sjoerd Tolsma  Franeker 
   
Dennis Wijnjeterp  Harlingen 
Jan Jelle Jongsma  Damwald 
Marinus Grond  Houten 
Sjoerd Kooistra  Easterein 
Douwe Anema  Damwâld 
Arnold Terpstra  Leeuwarden 
   
Rein Tempel  Leeuwarden 
Leo Vogels  Firdgum 
Joeke Jan Triemstra  Leeuwarden 
Rudolf Soepboer  Holwerd 
Gerben Hein Wijtsma  Lioessens 
Jacob Zaagemans  Workum 
Peter de Boer  Ryptsjerk 

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers