contact zoeken wedstrijden

Senioren Vrije formatie

Aanmeldlijst

Datum03-06-2007
Tijd10:00
CategorieHeren 2e klasse
SoortVrije formatie
VerenigingKV MINNERTSGA
PlaatsMinnertsga
Scheidsrechter
Aantal deelnemers / parturen: 30
Naam Woonplaats
Hendrik Tolsma  Leeuwarden 
   
   
Reinoud Monsma  Tzummarum 
Marten Hiemstra  Menaam 
Alle Jan Anema  Grou 
Gert-Anne van der Bos  Mantgum 
Lennart Adema  Makkum fr 
Feiko Broersma  Leeuwarden 
Michiel Scheepvaart  Makkum fr 
Niels van der Wal  Deinum 
Hendrik Jan v.d. Velde  Makkum 
   
Pieter Jan Plat  Leeuwarden 
Rudolf Soepboer  Holwerd 
Rienk Jelle Hibma  Lollum 
   
Sytse Hibma  Schettens 
Pieter Bakker  Sneek 
Gerrit Meijer  Hurdegaryp 
Tjibbe Hansma  Ryptsjerk 
Sybe Schaaf  Bitgum 
Theun Larooi  Bitgum 
Gosse Hellinga  Damwâld 
Gerrit Groen  Wergea 
Peter Dijkstra  Bitgummole 
André Iedema  Sint Annaparochie 
Geert Dijkstra  Winsum fr 
Martijn Olijnsma  Grou 
Dennis Wijnjeterp  Harlingen 
Arjen Radix  Goenga 
Hyltje Bosma  Makkum fr 
   
   
Lieuwe Jan van der Brug  Bitgummole 
Klaas Sikke v.d. Brug  Tzum 
   
Johan Binnema  Akkrum 
Marten Faber  Easterein 
Marinus Grond  Houten 
Eric Zittema  Berltsum 
Jan Eeltje van der Meij  Deinum 
   
   
Aloys Freitag  Makkum fr 
Hillebrand Visser  Leeuwarden 
   
Site Ferwerda  Hattum 
Leo Vogels  Firdgum 
Sjoerd Boonstra  Akkrum 
Sip Jaap Bos  Dokkum 
Pieter Vogels  Sneek 
Hielke Miedema  Stiens 
Douwe Anema  Damwâld 
   
Cees Malda  Franeker 
Erwin Knol  Akkrum 
   
Peter van Dijk  Sint Jacobiparochie 
Simke Altenburg  Reahûs 
   
Arjan Breeuwsma  Amsterdam 
Steven van Gorssel  Makkum fr 
Louwrents Reitsma  Menaam 
Jacob Klaas Haitsma  Wommels 
Gerrit Flisijn  Wommels 
Erik Tiesma  Groningen 
Jappie de Boer  Nijland 
Marco Lautenbach  Herbaijum 
Gerben Hein Wijtsma  Lioessens 
Jacob Zaagemans  Workum 
Hendrik de Jong  Sint Jacobiparochie 
Robert Grovenstein  Winsum fr 
Kor Kingma  Menaam 
Johannes Boersma  Winsum fr 
Franke Ferwerda  Heerenveen 
Redmer Strikwerda  Bolsward 
Bauke Dijkstra  Easterein 
Robert Rinia  Arum 
Renze Hiemstra  Deinum 
Peter de Boer  Ryptsjerk 
Jan Dirk de Groot  Driezum 
Bauke v.d. Graaf  Berltsum 
Jan Sjoerd Tolsma  Franeker 
   
Sjoerd Kooistra  Easterein 
Frederik van der Meij  Berltsum 
Rutger v.d. Meer  Raerd 
Michel v.d. Veen  Franeker 
Jan Hospes  Koudum 

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers