contact zoeken wedstrijden

Welpenmeisjes Door elkaar loten verl. Ronde

16 juni 2012 10:00
Burgum
Categorie Welpenmeisjes KNKB
Soort Door elkaar loten
Vereniging KV BERGUM
Scheidsrechter Clubscheidsrechter,
Wedstrijdsecretaris J. Ritsma-v.d. Leest
Locatie Kaart

Wedstrijdverslag

KNKB welpen, Groot in BHV partij.
Yn it begjin luts de bui op en it waard droech. Der siet net folle spanning yn de partijen. De útslaggen wienen iensidich. De famkes hawwe goed har best dien, mar de ferskillen wienen te grut. De earste priis is wûn troch Dian Dijkstra, Jirnsum, en Welmoed Porte, Wommels. De twadde priis is wûn troch Femke Terpstra, Wommels, en Roelie Kroondijk, Easterein (bylotte). Op 4 om de 1 en 6 gelyk flamde efkes de spanning op. Troch in bûtenslach fan partoer 2 wie de efterstân net mear yn te heljen, al kaam der ek in prachtige sitbal achteroan. Dat hie in slach earder moatten. De earste priis yn de ferliezersronde gong nei Inge Jansma, Dronryp en Rixt Fokkema Kimswerd. Om 1 oere skynde de sinne en wie de partij dien.
De foto's komme net troch mar steane yn it fotoalbum fan www.keatsenburgum.webklik.nl

Deze wedstrijd

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers