contact zoeken wedstrijden

Welpenmeisjes Door elkaar loten herkansing

9 juli 2011 10:00
Burgum
Categorie Welpenmeisjes KNKB
Soort Door elkaar loten
Vereniging KV BERGUM
Scheidsrechter Clubscheidsrechter,
Wedstrijdsecretaris J. Ritsma-v.d. Leest
Locatie Kaart

Wedstrijdverslag

Mei reinig waar en wiete keatsers hawwe de famkes welpen yn Burgum de "Groot in BHV"" partij keatst. Pas toen it om de prizen gong waard it droech en koe der moai keatst wurde. De earste priis wie foar Lobke Vlasbloem Idsegahuizum en Anna Joostema Berltsum. De twadde wie foar Dian Dijkstra Jirnsum en Fiera de Vries Sexbierum. De tredde priis wie Rixt Wijnia Wommels en Corrie Kroondijk Easterein. Yn de ferliezersronde wie de earste priis foar Eline Koree Anjum en Marije Sweering Folsgare.
De twadde wie foar Laudy Bouma Bûtenpost en Roelie Kroondijk Easterein.

Foto's

Deze wedstrijd

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers