contact zoeken wedstrijden

Senioren Door elkaar loten

4 juni 2011 10:00
Winsum
Categorie Heren 2e klasse
Soort Door elkaar loten
Vereniging KV WINSUM
Scheidsrechter Reinsma, A.K.
Wedstrijdsecretaris
Locatie Kaart

Wedstrijdverslag

De kransen wiene foar partoer 10 Geert Dijkstra Winsum, Tsjerk Elsinga Wynaam en Willem Jan Postma Exmoare.

De Heren senioren binne mei 13 partoer ferkeatst. It fjild lei der wer kreas by en we hiene ideaal waar. Yn de earste omloop waarden partoer 2,4,6,8,9 en 11 ferslein, yn de twadde omloop partoer 13, 3 en 7. Partoer 13 hy Jorren Westra as bylotter. De heale finale gong tusken partoer 5-10 en 12-1. Dit waard ferlern troch partoer 5 mei 1-5/4-6 en partoer 1 . Dermei hie partoer 5 Aloys Freitag, Erwin van Wier en Elgar Boersma en partoer 1 Hielke Miedema, Jitze de Jong en Anne Wind de tredde priis. De finale gong tusken partoer 12 tsjin partoer 10, dit waard 1-5/6-6. Dermei hie partoer 12 Niels van der Wal, Douwe Anema en Hiile Saakstra de twadde priis.

Foto's

Deze wedstrijd

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers