contact zoeken wedstrijden

Heren 30+ Door elkaar loten herkansing

22 mei 2011 11:00
Makkum
Categorie Heren 35+
Soort Door elkaar loten
Vereniging KV MAKKUM
Scheidsrechter Clubscheidsrechter,
Wedstrijdsecretaris C. van der Weerdt
Locatie Kaart

Wedstrijdverslag

Alwer de 13de ‘Gebr.Miedema Freelance Timmerbedrijf ‘ partij!

In grien tintsje op ’e hoeke fan keatslân’ De Seize’ yn Makkum, mei deryn in koelboxs en trije froulju! De fêste supporters fan de ‘Hearen 50+’ partij. ‘It sop fan de feriening is altyd goed yn te nimmen’! Dit set drekt de sfear del dy’t dizze partij mei him mei bringt. Mar lefst 16 partoer stienen snein 22 maaie 2011 op ’e list. Yn leeftyd tusken 50 en 73 jier!! Wol wat mei ûndersteuning fan steunkouzen en brezen. Mar se steanen der dôchs mar en hoe!!
Mar ek de ‘Hearen 30+ klasse’ stie dizze snein te keatsen op keatslân ‘De Seize’yn Makkum. Bij dizze klasse stienen der 8 partoer op ’e list, mei ek wer genôch Makkummer 30 plussers!

Útslagen 30+ klasse Hearen
Winnaarsrûnde
1. Partoer 6: Hayo Attema, Renze Miedema en Sytze Hibma
2. Partoer 2: Marcel Koopstra, Tjipko Vellinga en Andries Smink
Stân: 5 – 4 6/6
Ferliezersrûnde
1. Partoer 5: Edwin Koopstra, Ludwig Seerden en Jelle Jan Bouma
2. Partoer 1: Hein Spindelaar, Germ van der Meer en Sjoerd Boonstra
Stân: 5 – 4 6/4
Útslagen 50+ klasse Hearen
Winnaarsrûnde
1. Partoer 13: Henk Deelstra, Simon de Groot en Joost Schaap
2. Partoer 4: Auke Althof, Jan Buitinga en Siebe Marra
Stân 5 – 4 2/6
3. Partoer 6: Johannes Hinrichs, Bouwe v.d. Veer en Ieme de Haan
Partoer 10: Roel Venema, Teake Koster en Pollie Kwast
Ferliezersrûnde
1. Partoer 5: Simon Grijpstra, Fetze Jan Kooistra en Anne Siderius
2. Partoer 14: Johan v.d.Veen, Thijs Houtsma en Jenne Efdé
Stân: 5 – 2 6/4

Foto's

Deze wedstrijd

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers