contact zoeken wedstrijden

Jongens Door elkaar loten

8 juni 2008 10:00
Mantgum
Categorie Jongens KNKB
Soort Door elkaar loten
Vereniging KF JACOB KLAVER
Wedstrijdsecretaris
Locatie Kaart

Wedstrijdverslag

Snein 8 juny wie yn Mantgum de ôfdieling KNKB jonges en derneist de troch inoar lotsjen KNKB jonges. Der keatsten fjouwer en fjirtich pertoer. By it trochinoar lotsjen wie de earste priis foar Anne Wind, Penjum, Laurens Bergsma fan Harns en Jitze de Jong fan Wynaam. De preemje gong nei Hendrik Kootstra, Miinertsgea, Sjoerd Jansen, Minnersgea en Evert Sjoerd Sybesma fan Sibrandabuorren. De tredde priis wie foar Sjouke Hellinga fan Damwâld, Jasper Visser, Mantgum en Sybren Beert de Jong fan Burgwert.

Foto's

Deze wedstrijd

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers