contact zoeken wedstrijden

Welpenmeisjes Door elkaar loten B+verliezersron

17 juni 2007 10:00
Wergea
Categorie Welpenmeisjes KNKB
Soort Door elkaar loten
Vereniging KV HET OOSTEN
Wedstrijdsecretaris R Sinnema -van Wieren
Locatie Kaart

Wedstrijdverslag

Snein 17 juny wine de welpen jonges en famkes yn Wergea.
Yn twa klassen waard by de jonges en famkes keatst. By de jonges en famkes A beide fjouwer partoer. By de jonges B wine der 14 partoer en by de famkes acht.

Nei wat swierrichheden mei net oanwêzige skiedsrjochters koe der keats wurde. It wie, op wat spetters nei, de hiele dei droech. Tidens de priisútrikking fan de famkes waard it efkes goed wiet en dernei koene wy wer fierder. Under it kopke foto's stean wat foto's fan de priiswinners.

Nei in dei keatsen wine dit de priiswinners


Famkes B;
1 Ilse Tuinenga, Berlikum
Nynke Hoekstra, Reahûs
2 Fenna Kramer, Winsum
Alina Brandsma, Goenga

Ferlizersronde
1 Sjanet Wijnia, Wommels
Tineke Braaksma, Menaldum
2 Marleen Stienstra, Menaldum
Marleen Hiemstra, St. Annaparochie

Foto's

Deze wedstrijd

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers