contact zoeken wedstrijden

Frythermo Vloerverwarming: sponsor Kaatsacademie

Foto's: Lieuwe Bosch

Erik Seerden van Frythermo Vloerverwarming wil jeugd weer meer aan het kaatsen krijgen‘It giet der om de bern sa betiid mooglik oan it keatsen te krijen, want it docht faak bliken dat bern trou bliuwe oan de sport dy’t se as earste dogge’, zo zegt directeur Erik Seerden van het Franeker bedrijf Frythermo Vloerverwarming. Reden om doelgericht de plannen en ideeën voor de jeugd binnen de FB Oranjewoud Kaatsacademie, die door Afke Hijlkema wordt gecoördineerd en gedeeltelijk ontwikkeld, te sponsoren. 

Frythermo

Die doelgerichtheid en het vertrouwen in de plannen van de Kaatsacademie met betrekking tot de jeugd zijn de redenen om te stoppen met de bordsponsoring rondom de velden van de KNKB. Seerden: ,,Afke hat in plan makke en oan ús (Erik Seerden en Maaike Osinga) foarlein. Dêr binne wy akkoard mei gien.’’

Natuurlijk zou het alleen maar sponsoren van de jeugd te vaag kunnen zijn, dus wil Frythermo Vloerverwarming wel graag een verantwoording aan het einde van het jaar. Inzicht krijgen in waar het geld aan wordt besteed, zo zegt Osinga. ,,Erik fynt dat de jeugd mear keatse moat, en dat jildt ek foar in jier mei corona. Ferline jier koe de jeugd pas nei ien juny los. Fansels snappe wy ek wol dat de KNKB mei de rêch tsjin de muorre stie, mar toch.’’

Het ‘Kabouter’ project dat Hijlkema met het nodige enthousiasme heeft gepresenteerd heeft ervoor gezorgd dat er in de jongste categorieën veel nieuwe kaatsers zijn bijgekomen en dat is geweldig voor de toekomst van de sport, aldus directeur Seerden. Een ontwikkeling die door Seerden en zijn medewerkster Maaike Osinga nauw werd gevolgd. 

LBT_210702-1207

Na een aantal gesprekken over de visie en ideeën van de Kaatsacademie werden de doelstellingen voor de toekomst van de jeugd duidelijk. Reden voor Frythermo Vloerverwarming om sponsor te blijven maar dan specifiek voor de jeugd. Want zonder nieuwe aanwas is het maar de vraag of de sport in deze vorm nog wel toekomstbestendig is, aldus Seerden. ,,Wy hoopje troch dizze sponsoring de Kaatsacademie wat ekstra finânsjele romte te jaan.’’

Volgens Osinga gaat het jeugdplan van de Kaatsacademie uit van drie doelstellingen. Je kunt het ook de pijlers onder het kaatsbeleid voor de jeugd noemen.  Met als fundament het Kabouterproject dat kinderen wil werven in de leeftijd onder en tot 9 jaar. In het verlengde daarvan ligt een verlenging van de categorie van welpen in de leeftijd onder de 11 jaar.

​Individualisering van de maatschappij geldt ook zeker voor de sport

En dan als derde pijler het ondersteunen van de verenigingen in hun streven de jeugd aan de vereniging te binden. Kinderen in een vroeg stadium laten kiezen voor het kaatsen. ,,Je sjogge it ek yn oare sporten, as it no kuorbal is of wat oars, bern bliuwe faak trou oan de sport dy’t se as earste dienen’’, zo zegt Seerden.

En in dat verband is het schoolkaatsproject natuurlijk van groot belang. Met als jaarlijks hoogtepunt het Schoolkaatskampioenschap. In het kader van de breedtesport bestaan er nu plannen om hier ook een schoolkampioenschap in de B-klasse aan toe te voegen. Zodat er voor meer kinderen een hoopvolle stip aan de horizon staat als een eindpunt van wat je als schoolkaatser wilt bereiken.

Want ook Osinga is zich bewust van de individualisering van de maatschappij en dat geldt zeker voor de sport. Sporten op een zelf gekozen moment, niet meer gebonden willen zijn aan verplichtingen van een vereniging. Dus fitness in plaats van kaatsen, voetbal of handbal. Een ontwikkeling die je kunt bestrijden met initiatieven als bijvoorbeeld het Kabouterproject, onderdeel van de Kaatsacademie. Dus een gerichte sponsoring door Frythermo Vloerverwarming om ‘De bern wer of mear oan it keatsen te krijen’.

Zonder titel (Banner (liggend))

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers