Wedstrijdverslagen

                                                                                                                                     Klik hier voor wedstrijdverslagen Federatie's

Eerste 55+ partij 2015 een feit!

Eerste 55+ partij 2015 een feit!

Gepubliceerd op 10 januari 2015

Er waren weer 102 kaatsers naar de Trije in Franeker gekomen voor de eerste partij in2015.
Piet Keizer had de kaatsers deze keer verdeeld in 3 verschillende klassen.

Foto v.l.n.r Age de Groot, Bouke Jousma en Nanne Tichelaar (foto Wim Jousma)

Lees verder »
Grut feest en 130 keatsers by de 55+

Grut feest en 130 keatsers by de 55+

Gepubliceerd op 25 december 2014

Op 17 Desimber 2014 wie de grutte dei om it 20-jierrig bestean fan it 55+ keatsen te fieren. D'r wienen 130 keatsers nei Frjentsjer takommen en dat net allinnich, want 55 froulju wienen de moarns oan it blomskikken, 46 froulju dienen de middeis mei oan de Bingo en nei dit alles bleaunen sa'n 190 minsken te iten foar it Sinees buffet. Ek ‚ld 55+keatsers wienen ķtnoege. Piet Keizer hie lotte en Foppe de Vries die de wedstrydlieding. It begong de moarns om 9.30 oere en de partoeren 123 en 124 moasten oph‚lde om 17.00 oere op de st‚n 5-5 (0-0).

Lees verder »
Al wer folle bak by de 55+ yn de Trije.

Al wer folle bak by de 55+ yn de Trije.

Gepubliceerd op 11 december 2014

Op 10 Desimber wienen wer mear keatsers nei Frjentsjer kommen as de forige kear, want d'r stienen no 114 man op de list. Foppe de Vries wie wer sa fier opknapt, dat hy de wedstrydlieding wer dwaan koe. De partoeren 109 en 112 moasten oph‚lde om 16.30 oere op de st‚n 3-4.

Lees verder »
Folle bak by de 55+ yn de Trije.

Folle bak by de 55+ yn de Trije.

Gepubliceerd op 28 november 2014


De priiswinners mei de kr‚ns, flnr.: Jolly Dooper, Piet Stellingwerf, Wim Jousma en Jan Hoekstra.
(Jo sŻnen ek sizze kinne: In seefŻgel tusken 3 w‚ldpiken).

Lees verder »
Mear as 100 man by de 55+ yn'e Trije

Mear as 100 man by de 55+ yn'e Trije

Gepubliceerd op 02 november 2014

D'r wienen no 102 keatsers nei Frjentsjer takommen en Willem van der Meulen die ek mei. Hy wurdt sneon 90 jier! Om 10.00 oere koe it oangean mei de earste 54 keatsers fan de list. Piet Keizer hie no lotte mei in D-klasse d'rby mei 4 partoeren.

Lees verder »
Reinige dei by de 55+ op Sonnenborgh.

Reinige dei by de 55+ op Sonnenborgh.

Gepubliceerd op 26 september 2014

Wol wienen dizze lÍste kear fan it simmerskoft 84 keatsers nei Ljouwert takommen, nettsjinsteande it suterige waar. Hjirtroch begon men pas om 20 minuten oer tsienen mei it keatsen yn 8 perken en tidens de partijen war ek noch wol es skŻle as de buien te slim wienen

Lees verder »
Nelie, Sjoukje en Renske winnen in Leeuwarden

Nelie, Sjoukje en Renske winnen in Leeuwarden

Gepubliceerd op 23 september 2014

Nelie Steenstra, Sjoukje Visser en Renske Terwisscha van Scheltinga zijn winnaar geworden van de laatste wedstrijd voor de dames hoofklasse.

Vlnr: Renske Terwisscha van Scheltinga, Nelie Steenstra en Sjoukje Visser
(Foto: Henk Hempenius).

Lees verder »
De 55+ nei Snits no werom op Sonnenborgh.

De 55+ nei Snits no werom op Sonnenborgh.

Gepubliceerd op 18 september 2014

D'r wienen 78 keatsers nei Ljouwert takommen en om 10.00 oere koe it oangean. Op Sonnenborgh leinen 8 perken yn 2 fjilden en it wie goed keatswaar, want it wie bewolkt, mar wol droech en net folle wyn.

Lees verder »


Klik hier voor het uitslagenarchief