Wedstrijdverslagen

                                                                                                                                     Klik hier voor wedstrijdverslagen Federatie's

Aaisykje en dochs ek wer folle bak by it 55+ keatsen.

Aaisykje en dochs ek wer folle bak by it 55+ keatsen.

Gepubliceerd op 12 maart 2014

It wie prachtich waar te aaisykjen en dochs wienen op 12 maart 114 keatsers nei Frjentsjer takommen. Earst war in minuut stilte hŰlden by it ferstjerrren fan Henk Postma ķt Marsum, dy oan't en mei 2011 altyd in troue besiker wie fan de 55+ wedstryden.

Lees verder »
De 55+ hie wer folle bak.

De 55+ hie wer folle bak.

Gepubliceerd op 24 januari 2014

In moai oantal fan 108 keatsers wie op 22 jannewaris 2014 nei de Trije yn Frjentsjer takommen en dat is hartstikke moai, want dan bin yn 2 kear alle keatsers oan bar west.

Lees verder »
Bjusterbaarlik moai feest by de 55+ yn de Trije.

Bjusterbaarlik moai feest by de 55+ yn de Trije.

Gepubliceerd op 20 december 2013

Feest by de 55+? Jaseker, as it de lÍste keer fan it jier is, dan is it feest en dat koe net better, want nei it keatsen wie d'r Sinees buffet en prachtige musyk fan de Fryske Shadows en ek noch sang fan Fats Domino.

Lees verder »
By de 55+ wienen wer mear as 100 man.

By de 55+ wienen wer mear as 100 man.

Gepubliceerd op 27 november 2013

Dír wienen 102 keatsers nei de Trije yn Frjentsjer takommen en de helte (54) koe om 10.00 oere begjinne. De lÍste slach foel om 16.15 oere by de partoeren 85 en 86.

De priiswinners mei de kr‚ns, flnr.: Siebe van der Zee, Sjoerd Nicolai, Jan de Jong en Johan van der Veen.

Lees verder »


Klik hier voor het uitslagenarchief