contact zoeken wedstrijden

Aanmelden kan vanaf nu voor de Langeberg Dutch Open op 11 & 12 november in Sporthal De Trije te Franeker. Voor meer info over dit evenement klikt u hier. Hoofdsponsor: Langeberg Schoonmaakorganisaties

In útstutsen hân....
Yn in petear by Omrop Fryslân hat Saakje Lettinga, foarsitter van KV Moed en Volharding te Doanjum, foarige wike oanjûn dat har feriening it lidmaatskip by it keatsbûn opjout en dat de KNKB har feriening yn de kjeld stean litten hat. Omdat dit perfoarst net it gefal is en om’t de KNKB gjin gelegenheid fan de Omrop krigen hat om dit ta te ljochtsjen, dizze reaksje.

Hoofdsponsor

Businesspartner

Suppliers