Willem van der Meulen wie no 88 jier en die ek wer mei by 55+ yn de Trije.

Gepubliceerd op 10 november 2012
Willem van der Meulen wie no 88 jier en die ek wer mei by 55+ yn de Trije.

Op 24 oktober 2012 wienen 114 keatsers nei Frjentsjer ta setten en om 10.00 oere gong it oan mei de earste 54 keatsers fan de list. Piet Keizer hie wer lotte en Minne Soepboer hie de wedstrydlieding.

De priiswinners mei de krns, flnr.: Oeds Broersma, Doeke Bruinsma (debutant), Jan Wagenaar en Hillebrand Schuurmans.

Foppe de Vries giet wer de goeie kant t , mar is dr noch net. Willem van der Meulen is ferline wike tongersdei 88 jier wurden en die hjoed wer mei. It is no syn 15e kear dit jier. Fanwegen tiidkrapte moast men de lste partij begjinne mei 2-2. Om 16.00 oere foel de lste slach by de partoeren 113 en 114. Op de stn 5-5 (6-2) moast Koop Scholten fan partoer 114 opslaan mei in keats fan san 17 meter en hy brocht de bal foaryn by Jelle Goudberg. Dy sloeg goed t, mar Koop Scholten koe werom slaan. Dernei hie Tjerk Jorritsma fan partoer 113 it lste wurd en sloeg nei in stuitsje de keats dochs noch krekt foarby.
Sjirk Overal wn ien kear en bliuwt earste yn it Klassemint, no mei 45 punten. Sjoerd Nicolai wn 3x en is twadde wurden mei 41 punten. Auke Kuiken wn 2x en is no tredde mei 40 punten. Dr wienen noch al wat keatsers, dy it jammer fnen, dat de lste partij mei 2-2 begjinne moast en derom brocht Piet Bosgraaf it Kommisjefoarstel nei foar. As men by de lste partij om 16.30 oere noch net t is, dan is de stn om 16.30 oere bepalend. Is de stn dan lyk, dan mei men noch ien slach dwaan en dat bepaald de winner. De oanwzige keatsers yn de kantine koenen sich der wol yn fine. Dernei rikte Piet om 16.35 oere de fleisprizen t oan ndersteande keatsers, dy trije kear wn hienen. Oer 14 dagen geane de 55plussers op woansdei 21 november 2012 opnij nei de Trije yn Frjentsjer.
A-klasse : 1e. Oeds Broersma, Wytmarsum. 2e. Andries Idzerda, Goutum. 3e. Johan van der Veen, Oentsjerk.
B-klasse: 1e. Doeke Bruinsma, Skalsum. 2e. Eeltsje Wiersma, Berltsum. 3e. Bart Leemburg, Wolvegea. 4e. Andries Gillebaard, It Hearrenfean. 5e. Joop Wortman, De Jouwer. 6e. Jouke Punter, Wommels. 7e. Jelle Velsma, Tsjummearum.
C-klasse: 1e. Hillebrand Schuurmans, Boalsert. 2e. Jaap Nieuwenburg, Harns. 3e. Sjoerd Nicolai, Wytmarsum. 4e. Bouke Jousma, Menaam.
D-klasse: 1e. Jan Wagenaar, Winsum. 2e. Sipke Wiersma, St. Jabik.

nov
« Terug