contact zoeken wedstrijden

Lytse PC Senioren Vrije formatie

Wedstrijdlijst

Afdrukken
KNKB
TRES internet DJTS
Datum13-09-2008
Tijd10:00
Categorie| Heren 2e klasse
SoortVrije formatie
VerenigingKF JACOB KLAVER
PlaatsMantgum
Scheidsrechter
1 Jan Dirk de Groot BUITENPOST
Renze Hiemstra SINT JACOBIPAROCHIE
Alle Jan Anema REDUZUM
2 Gerben Hein Wijtsma LIOESSENS
Jacob Zaagemans WITMARSUM
Peter de Boer FRANEKER
3 Hilbrand Smid WITMARSUM
Jaring Nicolai WITMARSUM
Chris Anema WITMARSUM
4 Sibbele Lootsma SNEEK
Marten Hiemstra RIED
Lennart Adema MAKKUM FR
5 Arnold Terpstra LEEUWARDEN
Theo Postma LEEUWARDEN
Jasper Boomsma LEEUWARDEN
6 Pieter van Althuis PEINS
René Anema BALK
Frederik van der Meij BERLIKUM FR
7 Marco Seepma LEEUWARDEN
Gert-Jan Faber OUDE BILDTZIJL
Hendrik Jan v.d. Velde MAKKUM FR
8 Bouwe de Bruin MANTGUM
Hillebrand Visser SCHETTENS
Steven de Bruin TZUMMARUM
9 Hein Rodenhuis RIED
Roelof Hiemstra RIED
Cor Rodenhuis RIED
10 Wilco Rinia MAKKUM FR
Karel Nijman LEEUWARDEN
Gert Jan Meekma WITMARSUM
11 Pieter Bakker LEEUWARDEN
Tjerck Karsten HARTWERD
Tjibbe Hansma MUNEIN
12 Marinus Grond ENGELUM
Sjoerd Teake Kooistra HARTWERD
Douwe Anema NES GEM DONGERADEEL
13 Michiel Scheepvaart MAKKUM FR
Hyltje Bosma MAKKUM FR
Bauke Dijkstra EASTEREIN
14 Pieter Hofstee WYTGAARD
Bouke Poelsma TIRNS
Jurian Rijpma BOAZUM
15 Jelte-Pieter Dijkstra EASTEREIN
Hans Wassenaar TZUMMARUM
Site Ferwerda STIENS
16 Marten v.d. Leest DRONRIJP
Pieter Jan Plat SINT ANNAPAROCHIE
Niels van der Wal WEIDUM
17 Sytse Hibma SCHETTENS
Allard Visser SCHETTENS
Rienk Jelle Hibma SCHETTENS
18 Cees Sietsma WINSUM FR
Thomas van der Meer BAARD
Rienk Terluin JORWERT
19 Jan Brandt Wiersma GROU
Arjen Andringa GROU
Tsjerk Elsinga WIJNALDUM
20 Reinoud Monsma TZUMMARUM
Peter van Dijk SINT JACOBIPAROCHIE
Wietse Jan Dijkstra SINT ANNAPAROCHIE
21 Jochum Bouma EASTERLITTENS
Erik Haitsma WOMMELS
Pier Piersma LEEUWARDEN
22 Robert Rinia ARUM
Siebe Greidanus WJELSRYP
Aloys Freitag MAKKUM FR
23 Dennis Wijnjeterp DONGJUM
Gerrit Meijer HURDEGARYP
Marco Lautenbach AMSTERDAM
24 Klaas de Vries WITMARSUM
Pytrik Hiemstra EASTEREIN
Jan Sjoerd Tolsma DEINUM
25 Sybren Gerbens DE KNIPE
Gerrit Groen WERGEA
Willem Rienks WAGENINGEN
26 Louwrents Reitsma MENALDUM
Kor Kingma MENALDUM
André Iedema SINT ANNAPAROCHIE
27 Hendrik Tolsma GOUTUM
Michel v.d. Veen FRANEKER
Johannes Boersma WINSUM FR

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers