contact zoeken wedstrijden

Jongens Door elkaar loten Verliezersronde

Wedstrijdlijst

Afdrukken
KNKB
TRES internet DJTS
Datum30-06-2007
Tijd10:00
CategorieJongens
SoortDoor elkaar loten
VerenigingKLAAS THOMAS
PlaatsAnjum
Scheidsrechter
1 Gosse Beeksma Cornjum
Paulus Yde Walda Wjesryp
Jasper Visser Mantgum
2 Sjouke Hellinga Damwoude
Robert de Bruin Tzummarum
Kees Bos Oentsjerk
3 Jorrit de Groot Grou
Mark de Vries Franeker
Bauke Triemstra St. Jacobiparochie
4 Redmer Jorna Tytsjerk
Andre Turkstra Niawier
Sybren Beert de Jong Kimswerd
5 Rinze Stellingwerf Berlikum
Jelmer Hofstee Wjelsryp
Johannes Hazenberg Wommels
6 Hendrik Kootstra Minnertsga
Elmar Pieterse Wjelsryp
Rick de Graaf Tzummarum
7 Gerrit Jan Duiven Hartwerd
Jorren Westra beetgumermolen
Johannes Muller Mantgum
8 Aron Postma Stiens
Jelte Visser Sexbierum
Piter Postma Cornjum
9 Bartele Boersma Harlingen
Titus Witteveen Schettens
Jan Hof Franeker
10 Anne Wind Pingjum
Focko Smits Jirnsum
Fokke Jan Kooistra Hartwerd
11 Peter Doeland Dronrijp
Dennis de Bruin Tzummarum
Cor Boonstra Franeker
12 Cees de Boer Wommels
Mathijs vd Velde Holwerd
Eelco Boonstra Franeker
13 Frank Oosterhaven St. Annaparochie
Jeroen Feenstra Dronryp
Grietzen Broersma Easterlittens

Hoofdsponsoren

Businesspartner

Suppliers