contact zoeken wedstrijden

PC Heren Hoofdklasse Vrije formatie beperkt 16 partuur

Wedstrijdlijst

Afdrukken
KNKB
TRES internet DJTS
Datum04-08-2021
Tijd09:30
CategorieHeren Hoofdklasse
SoortVrije formatie beperkt
VerenigingP.C.
PlaatsFraneker
ScheidsrechterKooistra, A.B.
1 Johannes van der Veen Pietersbierum
Kevin Jordi Hiemstra Koarnjum
Tsjerk Elsinga Dronryp
2 Lieuwe v.d. Werff Koarnjum
Sip Jaap Bos Dokkum
Riemer Hoekstra Ee
3 Marten Bergsma Minnertsga
Dylan Drent Harlingen
Hendrik Kootstra Minnertsga
4 André van Dellen Berltsum
Jouke Bosje Leeuwarden
Willem Heeringa Tzummarum
5 Tjisse Steenstra Bitgummole
Renze Hiemstra Deinum
Hans Wassenaar Bitgummole
6 Bauke Triemstra Sint Jacobiparochie
Pieter Jan Plat Leeuwarden
Sjoerd de Jong Leeuwarden
7 Peter van Zuiden Bolsward
Allard Hoekstra Franeker
Laas Pieter van Straten Feinsum
8 Haye Jan Nicolay Britsum
Jelte Visser Sexbierum
Evert Pieter Tolsma Winsum fr
9 Steven Koster Tzum
Jorn Lars van Beem Dronryp
Thomas Dijkstra Berltsum
10 Paul Dijkstra Bitgum
René de Haan Franeker
Gerben de Boer Gaast
11 Jelle Attema Makkum
Gabe-Jan van Popta Lollum
Pieter Jan Leijenaar Exmorra
12 Auke Boomsma Morra
Hyltje Bosma Makkum fr
Patrick Scheepstra Franeker
13 Gert-Anne van der Bos Mantgum
Taeke Triemstra Sint Jacobiparochie
Erwin Zijlstra Easterlittens
14 Youri de Groot Menaam
Hendrik Jan v.d. Velde Makkum
Jelte-Pieter Dijkstra Wommels
15 Remmelt Bouma Weidum
Bauke Dijkstra Easterein
Thomas van Zuiden Bolsward
16 Enno Kingma Leeuwarden
Kees van der Schoot Sexbierum
Menno van Zwieten Heerenveen

Hoofdsponsoren

Businesspartner

Suppliers