contact zoeken wedstrijden

Schooljongens Door elkaar loten B + Herk

Wedstrijdlijst

Afdrukken
KNKB
TRES internet DJTS
Datum28-06-2015
Tijd10:00
CategorieSchooljongens KNKB
SoortDoor elkaar loten
VerenigingKV JAN BOGTSTRA
PlaatsFraneker
ScheidsrechterClubscheidsrechter,
1 Jelmer Dijkstra EXMORRA
Folkert Smid WITMARSUM
Jitze Floris JOURE
2 Jorrit Sjoerdsma REDUZUM
Hidzer Bogaard BOLSWARD
Markus Heeringa REDUZUM
3 Durk Hoogma BAARD
Tjerk Kemper DRONRYP
Folkert Groen WERGEA
4 Chris Miedema SINT ANNAPAROCHIE
Ingmar Wijma MAKKUM FR
Justin Krottje DRONRYP
5 Jorret den Breejen ARUM
Gerwin Dijkstra ANJUM
Tjardi Hoeksma GROU
6 Wessel v.d. Woud GOUTUM
Christiaan Stremler EXMORRA
Geert Siegersma MINNERTSGA
7 Douwe Lycklama à Nijeholt IT HEIDENSKIP
Martijn Wiersma KIMSWERD
Tim Bijlsma FRANEKER
8 Allard van Wigcheren BERLTSUM
Jaap Jan Rienks BOER
Sietze Marten Stoffelsma WOMMELS
9 Ignas Dijkstra MANTGUM
Hedser Mud WERGEA
Marten Jansen SEXBIERUM
10 Stan van den Berg GROU
Germ van Popta LOLLUM
Simon van der Vaart SPANNUM
11 Allard Dijkstra LEEUWARDEN
Bauke Zuiderhof BERLTSUM
Tjerk Smink BAAIUM
12 Remco Osinga MENAAM
Jeroen de Boer SPANNUM
Germ Epema ARUM
13 Mark Minnesma DRONRYP
Bauke Folkerts EASTERLITTENS
Dennis Reekers LEEUWARDEN
14 Haye Tseard van der Hem DRONRYP
Eric Tromp BITGUMMOLE
Dirk Baron MENAAM
15 Jeroen Haarsma MINNERTSGA
Wessel Schraa WOMMELS
Bastiaan Ynema BERLTSUM
16 Klaas Jan Oosterbaan SCHARNEGOUTUM
Jorn Dijkstra MAKKUM FR
Thomas Dijkstra BERLTSUM
17 Jelger de Boer HOMMERTS
Alwin Feenstra FRANEKER
Anco Vroom BRITSUM
18 Arjen Schregardus LIOESSENS
Michiel Anema ACHLUM
Rick Minnesma DRONRYP
19 Jorn Lars van Beem DRONRYP
Redmer Zaagemans WITMARSUM
Hessel Postma WINSUM
20 Jorrit Tolsma ARUM

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers