contact zoeken wedstrijden

Easterein, Federatie Schooljeugd Door elkaar loten A klasse Sch.meisjes del

Freed 16 augustus wie der in grutte Federaasjepartij yn Easterein. Der dienen mar leafst 138 jeugdkeatsers en -keatsters mei yn 7 klassen. De frijwilligers hienen de fjilden prachtich lein en om 13.. ...

Klik hier om het volledige verslag te lezen.

Hoofdsponsor

Businesspartners

Suppliers