contact zoeken wedstrijden

Wolsum, Federatie Jongens Meisjes Door elkaar loten Jongens del.

By de jonges/famkes 4 partoer op de list en sy koene poulekeatse. Nei twa omlopen koene Jouke Dotinga/Wieger Hazenberg en Jelmer de Boer/Afke Rijpma harren opmeitsje foar de finale, beide hiene 2x wû. ...

Klik hier om het volledige verslag te lezen.

Hoofdsponsoren

Businesspartner

Suppliers