contact zoeken wedstrijden

NK senioren, eerste omloop (video)

De eerste wedstrijden van de eerste omloop zijn verkaatst.

Eerste omloop Sneek – Winsum 5-5 / 6-0 Wjelsryp – Ysbrechtum 5-5 / 6-6 Menaam – St.Jabik 0-5 / 0-6 Assen-Oosterwolde – Hardegaryp Marssum – Easterlittens 0-5 / 4-6 Stiens – Ried 5-5 / 0-6 Hantum – Buitenpost 0-5 / 2-6 Anjum – Berlikum 4-5 / 4-6 Wommels – Dronryp 5-4 / 6-6 Weidum – Itens 0-5 / 6-6 Bolsward – Scharnegoutum 5-4 / 6-4 Schettens /Longerhouw – Goutum 0-5 / 6-6 Wijnaldum – Sexbieum/Pietersbierum 0-5 / 4- 6 Folsgare – Leeuwarden 2- 5 / 6-6 Boazum – Heerenveen 3- 5 / 2-6 Pingjum – Kimswerd 4-5 / 6-6 Groningen – Arum 5-0 / 6-2 Exmorra – Morra-Lioessens 3-5 / 2-6 Jorwert – Wageningen 5-4 / 6-4 Deinum – Ternaard 4-5 / 0-6 Hallum – Franeker 0-5 / 2-6 Mantgum – Britsum 2-5 / 2-6 Goenga – Hartwerd 0-5 / 2-6 Akkrum – Minnertsga 1-5 / 0-6 Amsterdam – Reduzum 5-3 / 6-2 Grou – Bitgum 2-5 / 6-6 Burgwerd – Holwerd 2-5 / 2-6 St.Anna Parochie – Broeksterwoude 5-1 / 6-2a Harlingen – Reahus/Turns 5-5 / 6-6 Huizum – Peins 3-5 / 2-6 Witmarsum – Hijum/Finkum 5-1 / 6-2 Tzummarum – Easterein 1-5 / 4-6 Gaast/Ferwoude – Paesens/Moddergat 3-5 / 4-6 Cornwerd – Makkum 2-5 / 4-6 Klik hier als u een andere browser gebruikt dan Microsoft Explorer.

Hoofdsponsoren

Businesspartner

Suppliers