contact zoeken wedstrijden

Wiljo, Annalies en Rianne winnen in Stiens

Op de d.e.l. – wedstrijd voor meisjes in Stiens won Wiljo Sybrandy uit Dearsum, Annalies Outhuijse en Rianne Vellinga beide te Franeker de eerste prijs.

De tweede prijs was voor Marije Hiemstra uit Easterein, Michelle Bruinsma uit Bolsward en Janneke Terpstra uit Wolsum. Twee derde prijzen waren er voor Joukje Kuperus uit Dronrijp, Grada van der Schoot uit Sexbierum en Richtsje Strikwerda uit Spannum en voor Feikje Bouwhuis uit Bolsward, Freerkje Walsma uit Tjerkwerd en Simone Veltman uit Dronrijp.

Hoofdsponsor

Businesspartners

Suppliers