contact zoeken wedstrijden

DAMES PC: Tweede lijst compleet

Zes parturen gaan door naar de tweede lijst op de 34e editie van de Dames PC.

2, Maaike Wind (Penjum, Sjoukje Visser (Ie), Afke Hijlkema (Nes) kaatsen tegen 3, Joukje Kuperus (Dronryp), Renske Terwisscha van Scheltinga (Reahûs) en Margriet Bakker (Winsum); - 6 Lisette Wagenaar (Sint Anne), Imke v.d. Leest (Dronryp) en Gérieke de Groot (Ljouwert) kaatsen tegen 8 Maaike Joostema (Minnertsgea), Maaike Osinga (Frjentsjer) en Aukje van Kuiken (Kollumerpomp) 10 Afke Kuipers (Reduzum), Leonie v.d. Graaf (Berltsum) en Fenna Zeinstra (Boalsert) tegen 12 Nelie Steenstra (Bitgummole), Janny de Haan (Holwert) en Mariska Hoogland (Bitgummole)


Hoofdsponsoren

Businesspartner

Suppliers