contact zoeken wedstrijden

PC 2009: deelnemers 156ste PC

De Technische commissie heeft samen met het PC bestuur de zestien parturen bekend gemaakt voor de PC van komende woensdag.

De tribune's staan langs het veld en vrijdagmiddag waren de vrijwilligers inclusief PC bouwmeester Theunis Bakker nog druk aan het werk. Op maandag 27 juli om 18:00 uur (tijdens een openbare zitting in de Koornbeurs te Franeker) zal de wedstrijdlijst worden samengesteld via loting uit de onderstaande parturen. De loten worden getrokken door de kaatsers zelf, zodat zij zelf hun plaats op de lijst bepalen. Robert Rinia Arum, Siebe Greijdanus Welsrijp, Aloys Freitag Makkum Martijn Olijnsma Hijum, Hylke Bruinsma Minnertsga, Douwe Groenendijk Heerenveen Hendrik Tolsma Goutum, Michel van der Veen Franeker, Johannes Boersma Winsum Arnold Zijlstra Tzummarum, René Anema Balk, Frederik van der Meij Berlikum Jan Dirk de Groot Buitenpost, Herman Sprik Witmarsum, Alle Jan Anema Heerenveen Pieter van Althuis Peins, Jacob-Klaas Haitsma Wommels, Gerrit Flisijn Easterein Gerben Hein Wijtsma Lioessens, Jacob Zaagemans Workum, Peter de Boer Leeuwarden Jelte-Pieter Dijkstra Easterein, Hans Wassenaar Tzummarum, Lennart Adema Makkum Gert-Anne van der Bos Holwerd, Folkert van der Wei Witmarsum, Daniel Iseger Techum Johan van der Meulen Broeksterwoude, Jacob Wassenaar St. Annaparochie, Marten Feenstra Berlikum Wilco Rinia Makkum, Karel Nijman Leeuwarden, Gert Jan Meekma Witmarsum Site Ferwerda Stiens, Gerrit Meijer Hurdegaryp, Rudolf Soepboer Holwerd Marten van der Leest Dronrijp, Pieter Jan Plat St. Annaparochie, Feiko Broersma Easterlittens Rutmer van der Meer St. Jacobipar. , Rinze Hiemstra St. Jacobipar., Taeke Triemstra St. Jacobipar. Jochum Bouma Easterlittens, Jan Willem van Beem Dronrijp, Pier Piersma Easterlittens Dirk Yde Sjaarda Easterein, Erik Haitsma Wommels, Tsjibbe Hansma Mûnein Afgewezen zijn: 1. Hein Rodenhuis Ried, Pytrik Hiemstra Easterein, Jan Sjoerd Tolsma Deinum 2. Jan Brandt Wiersma Grou, Hillebrand Visser Schettens, Tsjerk Elsinga Wijnaldum 3. Marco Seepma Leeuwarden, Gert-Jan Faber Oude Bildtzijl, Marco Lautenbach Amsterdam 4. René Janse Groningen, Peter Dijkstra Beetgumermolen, Marten Hiemstra Ried. Klik hier voor alle berichten over de PC 2009

Hoofdsponsoren

Businesspartner

Suppliers