contact zoeken wedstrijden

Keats!-online (3) Ilse Tuinenga: ‘Te min krânsen, mear plesier’

Tekst: Rynk Bosma
Foto's: Henk Bootsma, Lieuwe Bosch en Anne Waterlander

Sinds augustus 2021 staat Ilse Tuinenga voor groep 5 van basisschool Eben Haëzer in Menaam. Die tocht van een passende opleiding naar juiste baan duurde dus net even langer dan de weg van haar opslagtalent richting dames hoofdklas. Als veertienjarige debuteren in het shirt van de afdeling Berltsum. Dus is de in oktober 1997 geboren Ilse Tuinenga op papier nu al tien jaar onderweg.

Logo Keats!
LBT_4170 Lieuwe Bosch

Op papier, want de eerste drie jaar was het alleen op afdelingsniveau. Op de hoofdklas debuteerde zij in 2015 en als debutante won zij toen direct maar de Frouljus PC in Weidum. Het vervolg oogde als een koninklijke hermelijnen mantel die moeiteloos bij haar talent paste: koningin in 2016, 2018 en 2019. Alles viel al vroeg samen bij het misschien wel grootste opslagtalent ooit onder de dames. En dat samenvallen van talent en tijd is niet altijd vanzelfsprekend. In maatschappelijk opzicht duurde het even langer voordat talent en tijd samenvielen.  

Tegenwoordig is bekend dat de kwalificatie ‘niet willen leren’ of weinig belangstelling voor school vaak te maken heeft met de levensfase van de leerling of leerlinge. De laatbloeier heeft vaak de speelsheid die het wint van het maatschappelijk ‘vooruitgangsdenken’. En dan is de route net even langer. In het geval van ‘laatbloeier’ Ilse niet gemakkelijker want de laatste anderhalf jaar stond vooral in het teken van corona. Toch studeerde zij in 2021 af aan de Pabo (leraar basisonderwijs) aan de NHL Stenden Hogeschool in Leeuwarden. ,,Ik siet de lêste oardel jier net folle op skoalle en dat misse je wol. Even sparre mei de oaren, even hearre hoe’t oaren dit of dat dogge, ja dat ha ik wol mist.’’

Aan de andere kant was er ook de uitdaging van een nieuwe baan die begon in augustus 2021. Leraar aan de Christelijke Basisschool Eben Haëzer in Menaam. Werken met kinderen in groep 5, in de leeftijd van 9 jaar. ,,Ik bin net sa fan it fiterjen en knoopkes fêst meitsjen’’, zo bekent Ilse. Dus deze leeftijd past uitstekend bij haar. Of dit ook het maatschappelijke eindstation wordt, dat weet Ilse nog niet, ,,It wie net myn doel om per se foar de klasse hear. It is wol in moaie baan, mar om it in ‘droombaan’ te neamen giet wat te fier.’’

Seizoen 2021: ‘Te min krânsen, mar wol mear plesier’,
Seizoen 2021: ‘Te min krânsen, mar wol mear plesier’,

‘Te min krânsen, mar wol mear plesier’, zo vat Ilse op verzoek het kaatsjaar 2021 samen. ,,Ik ha in soad wille hân mei Margriet (Bakker) en Sjanet (Wijnia) en dat is ek belangryk.’’ Misschien is dat plezier wel de voorwaarde om de juiste weg naar de kransen te vinden, met elkaar kunnen opschieten is misschien wel essentieel om van een partuur een toppartuur te maken. Want bij zowel de vrouwen als bij de mannen geldt het spreekwoord ‘zoveel hoofden zo veel zinnen waarmee gezegd wil worden dat het een mengelmoes van karakter, temperament en persoonlijkheid is.  Dat geldt volgens Ilse voor de mannen even goed want dat mannen gemakkelijker over meningsverschillen heen zouden stappen wil zij wel even nadrukkelijk nuanceren.
 
Zowel bij de dames als de heren heb je karakters die verenigbaar zijn en karakters die elkaar wat minder liggen, ,,Dat is by de mannen krekt sa en dat is ek sa by de froulju. Ek by de mannen giet net iderien mei iderien om, de ien leit je wat better as de oar en sa is it by de froulju ek. Je kinne net allegearre mar freonen fan elkoar wêze.’’
 
Veel plezier dus voor Ilse en daar betrekt zij met nadruk haar beide maten Margriet Bakker en Sjanet Wijnia bij. Maar ook te weinig partijen zoals in Burgwerd waar Ilse alle perken overtuigend wist te slopen, volgens de KNKB-site:  ‘Het vuur in de blauwe ogen van Tuinenga sprak boekdelen en je wist dat zij in dat prachtige ‘greidhoekedoarpke’ de leidende dame was in het partuur’. ,,Sjanet wol it altiten hiel graach goed dwaan en soks sit betiden in bytsje yn har holle, en dêr ha je as sporter lêst fan.’’ Een mentale kwestie dus die Ilse op de een of andere manier beter weet te verbergen. Het geheim om nooit je mentale gesteldheid prijs te geven aan de buitenwereld wil zij uiteraard niet verklappen.

KNKB_0799 Lieuwe Bosch

Die geheimhouding vervalt bij verlies. Nog altijd is Ilse na een verlies bijna niet aanspreekbaar. Beter is het dan een uurtje te wachten. Geregeld is verlies voor haar het gevolg van zogenaamde ‘verrassing’, dus van een ander partuur verliezen dan het erkende andere toppartuur. Uiteraard houdt Ilse daar niet van omdat zij zelf altijd bij het favoriete toppartuur behoort. ,,Oan de oare kant komme je der ek wolris goed foar wei. Op myn twadde PC (2016) ferlear it partoer fan Nynke Sijbrandij ferrassend, doe hienen wy de rest fan de dei in makje.’’
 
‘In makje’ is bij uitstek een kwalificatie die hoort bij de krachtsverhoudingen van het huidige dameskaatsen. De twee topparturen van Nynke Sijbrandij en Ilse Tuinenga  domineren met op eerbiedige afstand misschien nog twee subtopparturen. Vorig seizoen stopte een vijftal dames. Dat komt omdat steeds dezelfde kaatssters het winnen, zo zeggen sommigen. Nee, zo zeggen weer anderen, dat komt door een overbelaste kaatsagenda van twee keer in een weekeinde kaatsen. Nee, zo zegt de kaatsbond, dat komt door de verplichtingen van het werk.
 
Dat het zorgelijk is dat er zo veel kaatssters stoppen bij het dameskaatsen erkent ook Ilse. ,,Sels ha’k der gjin muoite mei twa kear yn in wykein te keatsen, dêr bin ik sporter foar,  mar ik kin my foarstelle dat it foar guon te folle is. In earste stap soe wêze te begjinnen mei in frije wike. Mar dan ek in hiel wykein gjin keatsen, en net sa as ferline jier op freed noch even yn Boalsert keatse, dan ha je gjin frij wykein. It die sear ik dy partij yn ferbân mei fakânsje oerslaan moast.  Want je wolle as sporter fansels oan sa folle mooglik wedstriden meidwaan.’’
 
Nu was het met de samenstelling van de kaatsagenda de laatste twee jaar natuurlijk behelpen vanwege beperkende maatregelen. Ilse noemt de onevenwichtigheid van de kaatsagenda van vorig jaar als grootste bezwaar.  In de aanloop naar de PC voor mannen een volle agenda en daarna in de aanloop naar de Frouljus PC te veel lege plekken op die agenda. Met andere woorden te weinig partijen. Bovendien is het al jaren een wens om die klassieker in Weidum naar voren te halen zodat de partij samenvalt met de reguliere, vaste vakanties.

Inmiddels is Ilse met de tien andere dames van Keatsteam 2020 al weer begonnen met de eerste trainingen, we schrijven de derde week van het nieuwe jaar. ‘Te min krânsen, mar mear plesier’ met een opgeruimde lach veranderen in de doelstelling van 2022: ‘Doch dit jier fan beide mar like folle’.

Mede mogelijk gemaakt door:

Lamb-Weston-2018_1430_LWM_Friese_Programmakrant_Ad_131x192mm-HR

Hoofdsponsoren

Businesspartner

Suppliers