contact zoeken wedstrijden

​Coos Veltman voorgedragen als nieuwe KNKB-voorzitter

Foto: Henk Bootsma
Video: KNKB MEDIA

Coos Veltman uit Hommerts-Jutrijp wordt op de Algemene Ledenvergadering van de KNKB, komend voorjaar, voorgedragen als nieuwe voorzitter. De 55-jarige Veltman is op diverse kaatsfronten actief geweest. Als kaatser won hij o.a. tweemaal de PC (1990 en 1994) en werd beide malen tot koning gekroond.

Bestuurlijk was Coos Veltman actief bij de kaatsclub ‘Hâld Moed’ van Jorwert en is hij zes jaar voorzitter van de federatie Sneek e.o. geweest. Tevens is Veltman medeoprichter van KF de Boppeslach van Hommerts-Jutrijp, waarvan hij ook voorzitter is. ‘Ik set my graach yn foar it keatsen, it keatsen sit yn myn hert’.

Veltman ziet kansen voor het kaatsen. ‘It keatsen is fanút de histoarje sterk op it plattelân. It draagt by oan beweging en ferbining, wichtige saken yn dizze tiid. Dêr kin it keatsen him yn ûnderskiede. Fierder moatte we bygelyks oandacht ha foar it takomstbestendich meitsjen fan it keatsen. Der binne útdagings foar de takomst, hjir gean ik graach mei it bestjoer, it bûnsburo, de (kader)leden en de keatswrâld mei oan ’e slach’, aldus Veltman. 

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers