contact zoeken wedstrijden

Eerste winst Exmorra op Juwelier Kramer NK Junioren/Jong-Nederland

Tekst: Klaas Postma
Foto: KNKB MEDIA

240830920_4746195152079297_4350817076843377508_n

De Jong-Nederland partij is zaterdag op it Sjûkelân in Franeker voor het eerst in de historie gewonnen door Exmorra. Formeel wordt deze klassieker tegenwoordig het Nederlands Kampioenschap Junioren genoemd maar de naam Jong-Nederland partij is toch mooier. Wedstrijdsponsor is Juwelier Kramer. 
 
De namen van Christiaan Stremler, Gerben de Boer en Pieter-Jan Leijenaar staan straks op het winnaarsbord van deze kaatsklassieker vermeld. Dit trio had in de finale weinig moeite om het in figuurlijke zin uitgekaatste Witmarsum te verslaan. Colin Baarda, Redmer Zaagemans en Jari Visser pakten het eerste bordje. Het zou ook het laatste bordje blijken te zijn. Op 5-1 en 6-2 besliste Jari Visser de eenzijdige finale door het perk te missen. De derde prijzen waren voor Ee (Jelle de Boer,
Meindert de Jong en Riemer Hoekstra) en Dronrijp 1 (Jasper Jager, Jorn-Lars van Beem en Mark Minnesma).

Exmorra behoorde de afgelopen jaren op de belangrijke afdelingswedstrijden steevast tot de grootste favorieten. Zowel op de Freule als op de Jong-Feintepartij strandde men steeds net in het zicht van de haven, of beter in het zicht van de kransen. Een aantal malen net niet maar zaterdag 28 augustus lukte het wel.
 
Het partuur in het rood-wit kwam de eerste twee omlopen moeiteloos door. Winsum en Menaam kregen niet meer dan een eerst aan de telegraaf. In de derde omloop was Franeker de opponent. Lennard Feenstra, Djurre Seerden en René de Haan boden meer tegenstand. René de Haan liet zien - niet voor het eerst overigens - uit
het goede kaatshout te zijn gesneden. Vooral onder zijn impulsen bleef Franeker lang bij. Franeker maakte echter net wat te veel fouten met name in het tussenspel.
Op 5-4 en 6-4 was de winst voor Exmorra.
 
In de halve finale wilde Ee wel maar kon het niet. De kaatsers van Ee maakten de hele dag in positieve zin verbaal kabaal. Dat deed men ook tegen Exmorra alleen worden daar geen punten mee verdiend. Exmorra liet zich niet van de wijs brengen en won op 5-2 en 6-2.

In de finale wachtte Witmarsum. Bij Exmorra waren de kaatstaken keurig verdeeld. Bij Witmarsum moest het komen van Redmer Zaagemans en Jari Visser. Colin Baarda fungeerde als balkeerder. Op een lange kaatsdag wil zich dat nog wel eens wreken en dat was nu ook het geval.
 
Buiten door Christiaan Stremler op 6-2 leverde Witmarsum het eerste bordje op. Kort
daarna werden Redmer Zaagemans en Jari Visser getroffen door kramp. Beide heren konden na een korte onderbreking verder kaatsen maar duidelijk was wel dat het beste er bij Witmarsum van af was. Exmorra kwam op 2-1 maar Witmarsum pakte een 6-0 voorsprong in punten. Pieter-Jan Leijenaar sloeg de kaats voorbij waarna Jari Visser (1) en Redmer Zaagemans (2) in totaal drie keer het perk misten. In plaats van spellen gelijk werd het 3-1 voor Exmorra. Dat liep daarna moeiteloos
door naar een 5-1 en 6-2 winst.

Daar waar Exmorra het alleen in de derde omloop echt lastig had moest Witmarsum in vrijwel alle omlopen alle zeilen bijzetten om als winnaar van het veld te stappen. Beetgum bood in de eerste omloop verwoed tegenstand maar verloor op 5-4 en 6-6. In de tweede omloop werd het 5-5 tegen Morra Lioessens waarna Morra zichzelf de das omdeed door in het laatste eerst drie keer het perk te missen. Op de derde lijst ging het tegen Mantgum iets makkelijker. Op 5-3 en 6-6 was de winst voor Witmarsum dat daarna in de halve finale mocht aantreden tegen Dronrijp 1
met Jasper Jager, Jorn-Lars van Beem en Mark Minnesma.
 
Dronrijp stond een groot deel van de partij aan de goede kant van de score. De
buitenslag van Jorn-Lars van Beem op 4-3 en 6-6 was een dure. Het werd 4-4 en 6-2 voor Dronrijp. Toen begon het hoofdstuk Jari Visser. Drie keer een aanloop en drie keer een zitbal: 5-4 voor Witmarsum. Er volgden nog twee zitballen van Jari Visser. Dronrijp kwam nog wel op 6-6 waarna Redmer Zaagemans prachtig boven sloeg zijn partuur daarmee een finaleplaats bezorgend.

Ee en Dronrijp 1 werden derde. Ee won nipt van Bolsward (5-4 en 6-6), makkelijk van Dronrijp 2 (5-1 en 6-4) en nog makkelijker van het duo uit Goënga. Johan Cnossen en Timen van Gelderen kaatsten met zijn tweeën, deden dat geweldig maar waren kansloos tegen Ee met een klassieke 5-0 en 6-0 eindstand tot gevolg. Daarna verloor Ee van Exmorra.
 
Dronrijp 1 begon met een 5-4 en 6-6 zege op Jelsum-Koarnjum-Britsum, had daarna
geen probleem tegen Baard (5-1 en 6-4) waarna een staand nummer de mannen van Sjirk de Wal in de halve finale bracht. Daarin was Witmarsum te sterk.
 
Prijswinnaars NK Junioren: 1. Exmorra (Christiaan Stremler, Gerben de Boer en Pieter Jan Leijenaar) 2. Witmarsum (Redmer Zaagemans, Colin Baarda en Jari Visser) 3/4 15. Ee (Jelle de Boer, Meindert de Jong en Riemer Hoekstra); Dronryp 1 (Jasper Jager, Jorn Lars van Beem en Mark Minnesma)
 
Cijfers NK Junioren
 
Eerste omloop: 1. Morra-Lioessens – 2. Folsgare 5-2 en 6-6; 3. Bitgum – 4. Witmarsum 4-5 en 6-6; 5. Spannum – 6. Berltsum 1-5 en 0-6; 7. Arum – 8. Franeker 2-5 en 0-6; 9. Winsum – 10. Exmorra 1-5 en 0-6; 11. Menaam – 12. Sint-Jacobiparochie 5-2 en 6-4; 13. Anjum – 14. Dronryp 2 5-5 en 6-6 (partuur Dronryp 2 wint); 15. Ee – 16. Bolsward 5-4 en 6-6; 17. Makkum – 18. Jellum-Bears 5-3 en 6-6; 19. Niawier-Metslawier-Oosternijkerk – 20. Goënga 2-5 en 2-6; 21. Baard – 22. Hommerts-Jutrijp 5=2 en 6-6; 23. Jelsum-Koarnjum-Britsum - 24. Dronryp 1 4-5 en 6-6; 25. Mantgum – 26. Wommels 5-1 en 6-4. Tweede omloop: 1. Morra-Lioessens - 4. Witmarsum 5-5 en 0-6; 6. Berltsum - 8. Franeker 4-5 en 6-6; 10. Exmorra - 11. Menaam 5-1 en 6-2; 14. Dronryp 2 - 15. Ee 1-5 en 4-6; 17. Makkum - 20. Goënga 5-5 en 0-6; 21. Baard - 24. Dronryp 1 1-5 en 4-6; 25. Mantgum staand nummer. Derde omloop:  25. Mantgum - 4. Witmarsum 3-5 en 6-6; 8. Franeker - 10. Exmorra 4-5 en 4-6; 15. Ee - 20. Goënga 5-0 en 6-0; 24. Dronryp 1 staand nummer. Halve finales: 24. Dronryp 1 - 4. Witmarsum 4-5 en 6-6; 10. Exmorra – 15. Ee 5-2 en 6-2. Finale: 10. Exmorra - 4. Witmarsum 5-1 en 6-2.
 
 

240804584_4746195352079277_6185486199020246577_n
240820719_4746195512079261_3600752596915357097_n

1e omloop

1. Morra-Lioessens: Siebe Feenstra, Arjen Schregardus en Johan Sipma
2. Folsgare: Menno Sweering, Jan Johannes van der Kamp en Matthijs Beuckens
5-2 6-6

3. Bitgum: Gerard de Vries, Yannick Hielkema en Paul Dijkstra
4. Witmarsum: Redmer Zaagemans, Colin Baarda en Jari Visser
4-5 6-6

5. Spannum: Jasper de Boer, Jeroen de Boer en Simon van der Vaart
6. Berltsum: Corné Tuinenga, Thomas Dijkstra en Patrick van Dellen
1-5 0-6

7. Arum: Jildert Wijbenga, Germ Epema en Dirk-Henk Kuipers
8. Franeker: Lennard Feenstra, Djurre Seerden en René de Haan
2-5 0-6

9. Winsum: Gosse de Haan, Hessel Postma en Wessel Hilverda
10. Exmorra: Christiaan Stremler, Gerben de Boer en Pieter Jan Leijenaar
1-5 0-6

11. Menaam: Jesse Iedema, Youri de Groot en Tycho de Groot
12 Sint Jacobiparochie: Raymond de Vries, Verry van der Meer en Wesley v.d. Vaart
5-2 6-4

13. Anjum: Gerrit Dijkstra, Wiebe Dijkstra en Sytse Koree
14. Dronryp 2: Bouke Willem Tuinman, Lucas Postma en Rick Minnesma
5-5 6-6

15. Ee: Jelle de Boer, Meindert de Jong en Riemer Hoekstra
16. Bolsward: Redmer Cnossen, Yoram Elzinga en Jelle Cnossen
5-4 6-6 

17. Makkum: Ingmar Wijma, Thom Stellingwerf en Klaas Pier Folkertsma
18. Jellum-Bears: Wiebe Siemen Leenstra, Jurjen Miedema en Jelmer Miedema
 5-3 6-6

19. Niawier-Metslawier-Oosternijkerk: Pieter Siebe Cuperus, Simon Jan Mol en Jan Bandstra
20. Goënga: Johan Cnossen en Timen van Gelderen
2-5 2-6

21. Baard: Geert Reitsma, Klaas Gerrit Meulenaar en Stefan van der Meer
22. Hommerts-Jutrijp: Aizo Veltman, Jitze Floris en Jelger de Boer
5-2 6-6

23. Jelsum-Koarnjum-Britsum: Lieuwe v.d. Werff, Kevin Jordi Hiemstra en Sjoerd Smits
24. Dronryp 1: Jasper Jager, Jorn Lars van Beem en Mark Minnesma
4-5 6-6

25. Mantgum: Jelle Terpstra, Jesse Heida en Gjalt Sjirk de Groot
26. Wommels: Jente Schraa, Mark Klijnsma en Luka van der Weg
5-1 6-4

2e omloop

1. Morra-Lioessens - 4 Witmarsum 5-5 0-6
6. Berltsum - 8. Franeker 4-5 6-6
10. Exmorra - 11. Menaam 5-1 6-4
14. Dronryp 2 - 15. Ee 1-5 4-6
17. Makkum - 20. Goënga 5-5 0-6
21. Baard - 24. Dronryp 1: 1-5 4-6
25. Mantgum

3e omloop

25. Mantgum -  4 Witmarsum  3- 5 6-6
8. Franeker - 10. Exmorra  4-5 4-6
15. Ee - 20. Goënga 5-0 6-0
24. Dronryp 1

HALVE FINALE

24 Dronryp 1 - Witmarsum 4-5 6-6
10. Exmorra - 15. EE 5-2 6-2

FINALE

4. Witmarsum - 10. Exmorra 2- 5 2-6

Prijswinnaars:

1e prijs:10. Exmorra: Christiaan Stremler, Gerben de Boer en Pieter Jan Leijenaar
2e prijs: 4. Witmarsum: Redmer Zaagemans, Colin Baarda en Jari Visser

3e prijs: 15. Ee: Jelle de Boer, Meindert de Jong en Riemer Hoekstra
              24. Dronryp 1: Jasper Jager, Jorn Lars van Beem en Mark Minnesma 

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers