contact zoeken wedstrijden

Emile Vogels 1951-2021

Tekst: Rynk Bosma
Foto's: Jan Tromp

InterAVVogels_Fotor

De tragiek van een plotseling overlijden voelt vele malen groter dan een aangekondigde of verwachte dood. Zeker in het geval van het overlijden van Emile Vogels op vrijdag 4 juni 2021. De op 21 september 1951 geboren Vogels was in maatschappelijk opzicht een hoofdklasser, een topper die hij als kaatser in zijn geliefde kaatssport nooit was. Boer ‘yn ieren en sinen’, en daar zou je de woorden bestuurder en kaatsliefhebber aan toe kunnen voegen.
 
Zestien jaar was hij voorzitter van de in 1879 opgerichte kaatsclub VVV Tzummarum. Tien jaar lang maakte hij vanaf 1998 deel uit van het Hoofdbestuur van de KNKB. In 2008 nam hij afscheid, hij vertrok als erelid door de hoofduitgang met opgeheven hoofd. Ook werd hij nog geridderd in de Orde van Oranje-Nassau.
 
De akkerbouwer uit Firdgum was voorbestemd om boer te worden, zo lijkt het. Willem de Haan zat in de periode Vogels ook in het hoofdbestuur en de voormalige Wâldman is bepaald rechtstreeks in zijn bewoordingen. ,,Emile wie in heareboer, in fergaderboer, mar ek in boer dy’t as earste op de trekker siet.’’ Een man van de daad en rechtvaardigheid zoals bleek in 1990 toen Vogels richting Den Haag ging om voor een betere graanprijs te pleiten. De Haan: ,,Hy wie net bang hear, ek al wie hy net sa grut. Ik tink dat hy mei de trekker dwers troch de doarren hinne ride soe, as ien him tsjin hâlde wollen hie.’’
 
 

VogelsJoukeVlietstra_Fotor

Als hoofdbestuurslid was Vogels een man van overleg en ‘trochpakke’. De toenmalige voorzitter en veelvoudig PC-winnaar Sake Saakstra karakteriseerde Vogels als iemand die ,,Prate mei de minsken yn it fjild. As leafhawwer kaam hy in soad by partijen en dan joech hy de eagen goed de kost. En dy ideeën naam hy dan wer mei nei de fergaderingen.’’
 
Vogels was ook een Bourgondiër zoals dat wordt genoemd. Iemand die met genoegen als laatste het licht uitdeed. Een eigenschap die vermoedelijk te maken heeft gehad met pake Emile die vanuit Limburg in 1908 hier naartoe kwam om zo de dienstplicht te ontlopen.  Heit Leo nam het akkerbouwbedrijf in 1969 over van schoonvader Albert Rienks. En in 1976 vormde Emile een maatschap met zijn vader.
 
In het HB begon Vogels met Algemene Zaken. Een kaatsbestuurder met een eigen mening en dat was voor voorzitter Johannes Westra een reden hem in 1997 te vragen als bestuurslid voor het HB.Met zestien jaar voorzitterschap van VvV Tzummarum en twaalf jaar lang voorzitter van de Federatie Barradeel in de rugzak.
 
Vogels bepleitte in zijn tijd de invoering van een seizoenskaart bij de partijen van de hoofdklas. En die kaart zou dan weer voorrang moeten geven bij het bestellen van PC-kaarten. Vanaf 2006 had hij de jeugd TC onder zijn beheer. In maatschappelijk opzicht dus een hoofdklasser met oog voor wat er onder de mensen leefde en belangrijker nog volgens Saakstra de uitspraak in de Raad op donderdag 3 juni: ‘Tink der om, gjinien ferjitte want iderien heart der by’.
 
,,Even oerlizze en dan derfoar’’, zo zegt De Haan die net als Vogels graag de kaatsdag een passend einde gaf in de feesttent. Hoewel heit Leo in 1942 nog verliezend PC finalist was, ging dat kaatstalent niet over op de zoon. ,,Hy wie net in sporter, in ledekeatser dy’t miskien ek no noch yn de B-klasse hearde’’, zo zegt De Haan met de voor hem af en toe kenmerkende overdrijving.
 
 
,,Fol enerzjy en in grut keatsleafhawwer’’, vult Saakstra aan. Maar ook dienstbaar. Een man ‘fan it ljocht útdwaan’ in combinatie met de man die zelf op de trekker de overdekte boerenwagen van Firdgum naar Easterlittens bracht die daar dan tijdens de traditionele jeu de pelote als bestuurstent dienst doet. Als ridder onderscheiden in de Orde van Oranje-Nassau, maar wars van het bijbehorend ontzag van ‘hare majesteit’. Meer iemand die met instemming de woorden van schaatser Ids Postma zou citeren die ooit zei: ‘Mear as Fries kin je net wurde’ om de onderscheiding passend te relativeren.
 
Als een Phoenix herrees het bedrijf van maatschap Vogels na de brand in 2017 uit eigen as, volgens een agrarisch vakblad. Dat een tragedie van bijna Griekse omvang bijna vier jaar later een einde zou maken aan het leven van ondernemer Emile Vogels had niemand vooraf kunnen bedenken. Wat rest is de stilte van de eeuwige dankbaarheid die de kaatswereld hem verschuldigd is.

EmileVogels98_Fotor

Hoofdsponsoren

Businesspartner

Suppliers