contact zoeken wedstrijden

Euforie wint het van regels in Weidum

Tekst: Rynk Bosma
Foto: Piet Douma

Voorzitter Jacqueline Dijkstra van kaatsvereniging Nije Kriich in Weidum weet dat de vraag naar het meest bijzondere moment meerdere afdelingen heeft, om die beeldspraak maar eens te gebruiken. En dan gaat het natuurlijk over die memorabele Frouljus PC van 27 september 2020. Dat de dag doorging, dat het gelukt is en: dat de euforie het uiteindelijk won van de regels.
 
Weidum – Reden voor Dijkstra om de foto van de viering van de PC-winst als mooiste foto van de dag uit te roepen. De boodschap dat je als gedreven sporter op het moment dat je die PC wint  even al het andere vergeet. Ook de ‘beperkende’ regels gingen voor even in het vergeetboek en dat gold ook voor het aanstormende publiek op de achtergrond van de foto.
 
De in 1977 geboren Dijkstra was in 2020 bezig aan haar tweede jaar als voorzitter en dat mocht je zonder overdrijving een doop in het diepe noemen. ,,Je moatte sa’n dei hiel skerp wêze want alles hat dy dei mei grutte eagen nei ús sjoen.’’ Ook realiseerde zij zich gedurende die dag een beetje in verwondering dat ‘er wel heel veel regels zijn’ die je tegenkomt als bestuurslid. Vergeet niet dat er in september nog geen echte evenementen werden gehouden, zo benadrukt Dijkstra.
 
Natuurlijk werd het verhaal nog voor aanvang van de finale bekend op het kaatsveld. Haar zoon Senna (13) werd thuis gebeld door de Veiligheidsregio. ,,Sy wienen lulk want it wie net goed ôfstimd mei de gemeente. Sterker noch, de Veiligheidsregio wist neat fan dy Frouljus PC.’’ Kwaad worden op een puberend kind van dertien doet het imago natuurlijk geen goed, ook al lag ook hier de veroordeling bij voorbaat voor de hand: de volwassene die beter had moeten weten tegenover het onwetende kind.
 
En natuurlijk had men meegekeken op de televisie en dan lijkt het van afstand al gauw dat de toeschouwers achter de bovenlijn te dicht op elkaar zitten. Een vertegenwoordiger van de gemeente Leeuwarden kwam langs en stelde vast dat het allemaal hartstikke goed geregeld was. ,,Wy krigen ek kompliminten fan de ‘gevestigde orde’. Mar it moaiste wie dochs it gefoel fan ‘Wy ha it dien’ ek al hat Wigle Anema faker as ien kear sizze moatten ‘Minsken hâld ôfstân’.’’
 
Dijkstra volgde Anema op als voorzitter, dit jaar dus drie jaar geleden. Zij is geen nieuweling in het kaatsbestuur van Nije Kriich want sinds 2009 is zij al secretaris van de vereniging en ook nu nog draagt zij die dubbele pet. ,,Ik ha fuort sein fan ek al bin ik foarsitter, ik gean net út it hokje wei want dat fyn ik fierstente moai. Al dy minsken dy’t dan moarns it fjild opkomme, fol ferwachtings, dat wol ik net misse.’’
 
En dan gaat het natuurlijk over het toegangshokje, in de schaduw van de monumentale Johanneskerk. Hoewel die kerk een herkenbaar baken is in de verre omtrek, zegt de uit Leeuwarden afkomstige Dijkstra lachend: ,,En dan te betinken dat ik tweintich jier lyn noch noait fan Weidum heard hie, ik wist net iens dat it bestie.’’ Inmiddels weet de in het onderwijs werkzame Dijkstra wel beter. Zij is in vakjargon een Intern Begeleider (IB’er) van de basisschool in Ryptsjerk en Jistrum. In Jistrum is zij ook nog eens waarnemend directeur. Een baan van in principe tweeëneenhalve dag die haar veel voldoening schenkt. Maar ook de nodige flexibiliteit in werkuren eist.
 
Die flexibiliteit kwam haar vorig jaar goed van pas in de aanloop naar toch nog een Frouljus PC. ,,Foarsitter Wigle Anema stoppe en ik ha earst wol even twivele hear.’’ Inmiddels is er een prachtige tussenoplossing gevonden. Anema is voorzitter van de Bangmapartij die dit jaar helaas opnieuw niet doorgaat. En voorzitter van de Frouljus PC.
 
,,It wie ferline jier wol in nuver jier hear. Wy hienen der in hurde holle yn dat it wat wurde soe. Us grutste angst wie it fjild, soe dat fjild sa let yn it jier net fernield wurde?’’  Dijkstra verwijst met een royaal gebaar naar Anema met de woorden ,,Alle credits foar Wigle hear, hy wie altiten posityf oer de goede ôfrin. Mei elkoar de skouders der ûnder.’’
 
En dan aan het einde van deze qua licht ietwat donkere dag in september: de euforie in de vorm van de omhelzing. Voor even los van de aarde en zijn regels met op de achtergrond het al even euforische publiek van familie, vrienden en geliefden die ook even de beperkingen van de aardbol links lieten liggen. ,,De eufory fan it winnen wint it altiten fan de regels’’, zo zegt Dijkstra met een ondertoon van tevredenheid. Haar mooiste moment dus.

Hoofdsponsoren

Businesspartner

Suppliers