contact zoeken wedstrijden

De Eregalerij - Vrijwilliger Oege Mulder is vooral doener

Tekst: Rynk Bosma

 

OM-1

Oege Mulder uit Sexbierum is in de kaatssport langer vrijwilliger geweest dan kaatser. Hij werd in 1957 derde op de Freule en diende vanaf 1959 zes jaar lang als beroepsmarinier als matroos bij de Marine waarvan een deel op Curaçao. Vanaf begin jaren zeventig had Mulder als vrijwilliger veel gezichten bij de kaatsclub KV DIOS/De Twa Doarpen in Sexbierum. Dit jaar wordt hij op 30 augustus 80 jaar.

Sexbierum – De ogen op het tafelblad gericht, alsof daar de historie van die Freules van 1957 en 1958 staat geschreven. Mulder lepelt historie en achterklap in die late jaren vijftig moeiteloos op. Over het jongenspartuur van Eendracht uit Harlingen, over het Oosterlittens van Tinus Santema dat volgens hem nooit had mogen winnen in 1957. ,,Sjoch wy gienen as jonges altiten op it fytske nei it keatsen, en ik fytste altiten mei de Harnzers op, dat ik hearde genôch oer fan alles en noch wat.’’
 
Terug naar het begin, terug naar de man die de liefde voor het kaatsen doorgaf. En dan hebben wij het over heit Adolf Mulder die bijna bij toeval de Freule won in 1924 voor Mantgum. Hij werd geboren in 1907 en was al vroeg als boerenarbeider bij de boer. ,,Bestelle by de boer, dat gie doe sa. Hy kaam yn maaie fan dat jier 1924 yn Mantgum te wenjen. Heit regele it sa dat hy twa dagen frij hie yn de simmer. Op de PC en op de Rengersdei. Dat koe wol, mar dan moarns earst noch wol even melke. En lit no krekt Mantgum in tredde jonge misse foar de Freule.’’
 
In 1924 wint het drietal H. Jepma, J. de Groot en A. Mulder voor Mantgum de Freule.  In een spannende finale tegen het favoriete Kimswerd ‘poedelde’ B. Hilverda twee keer aan de opslag en dat was op 5-5 en 4-4 fataal. Ruim drie decennia later staat Mulder zelf op de Freule van 1957. In dat jaar was Mulder medespeler en toeschouwer van de kaatshistorie in Wommels en hij hoort op het veld Bennie van Dijk van Harlingen nog zeggen tegen zijn maat Rinnie Hoekstra: ‘Ast nou nog een keer bovenslaast, dan slaan ik dij foor dyn harsens.’ Want de dag zou nog lang worden na die eerste omloop. ,,Wy neamden him allegearre Rinne, goh wat koe dy jonge slaan. Hy hie in polske sa dik as myn tûme, mar in geweldich polsslachje. Doe’t Bennie dat tsjin him sei, hie hy al in spul fuortslein.’’
 

OM-3

En, Bennie kreeg gelijk, want het favoriete Harlingen met een volgens de krant ‘goede’ Johny Ligthart aan de opslag kwam in de eindstrijd energie te kort tegen Tinus Santema, Mient van der Molen en Piet Santema van Oosterlittens. ,,Eins hie Harns dat noait ferlieze mochten, Johny wist wol dat hy by Mient wêze moast mar dat slagge net altiten en Rinnie wie wat útkeatst.’’ De krant bevestigt die stelling met de merkwaardige woorden dat de ‘mislukkingen’ van Hoekstra te talrijk waren in die eindstrijd. Dat gold in de halve finale ook voor het partuur van Sexbierum met Corrie Braam, Oege Mulder en Willem Hiemstra. ‘Wy wienen útkeatst’ met slechts achttien punten tegen de latere winnaars, maar wel een mooie derde prijs.
 
Het vervolg van het partuur van Harlingen in 1958 is hier verder niet relevant. Vast staat dat de ‘kampioensopstelling van vorig seizoen’ niet aantrad op de Freule. Geen Johny Ligthart en geen ‘Rinne’ Hoekstra, wel Frits Glas en Johan Halbesma. ,,Ik tink dat de heiten doe in grutte rol spile ha.’’
 
Ook Mulder moest zijn plek afstaan in het afdelingspartuur van Sexbierum. Het gezin van Adolf Mulder telde naast Oege nog twee jongens. In de kaatswereld was zijn inmiddels overleden broer Jappie Mulder (1943) de bekendste naam. ,,Jappie koe wol slaan, mar net keatse, hy hie in geweldige lingte op en út.’’ Henk Mulder (1940) was de oudste en hij ging bij de Marine in Den Helder. Oege zou dat voorbeeld tijdelijk volgen.
 
,,Ik wie wat in wylde knaap, net bang en ik woe wat fan de weareld sjen.’’ Dus ging  Oege in 1959 ook bij de Marine. Als matroos in een dienstverband van zes jaar. Want hoewel hij naar de Mulo ging, was school niet aan hem besteed. Met als menselijk dieptepunt het te vroeg overlijden van heit Adolf die slechts 53 jaar mocht worden. ,,Ik siet doe yn Curaçao. Doe’t ik fuort gie wie hy al siik, ik hie in ‘varende plaatsing’ dêr en koe net op tiid werom foar de begraffenis.’’
 
In 1965 hield Mulder het voor gezien bij de Marine, ,,Ik koe bytekenje mar dan koe ik der net mear út.’’ Dus werd het een beroepsleven dat kan worden samengevat met ‘fan alles wat’. Opperman, wegenbouw, werken in de vetsmelterij van Smeding in Harlingen met uiteindelijk een baan in het magazijn van de politieschool in Harlingen als eindbestemming.  Memorabel was nog wel die sollicitatie bij de Waterpolitie. Mulder moest gekeurd worden, ,,Dy kearel sei doe ‘Man u bent met 180 pond veel te zwaar’. Ik sei doe, ‘Man it sit my net yn it paad’. Mar wol ôfkeurd fansels.’’
 
Of het toeval was of juist niet, zijn op 26 april 1947 geboren vrouw Aukje Libbenga was een dochter de caféhouder in Wijnaldum en ergens in de zestiger jaren trouwden zij. Het kaatsen als actieve sport hing inmiddels aan de wilgen, ,,Ik fergoaide mear as dat ik punten makke.’’ Maar er bleef nog genoeg te doen als vrijwilliger bij KV De Twa Doarpen.
 
In 1969 begon Mulder als secretaris terwijl zijn vrouw ‘warber’ was in de sportkantine. Op de algemene ledenvergadering werden dan de met de hand geschreven verslagen voorgelezen. Tot ‘ambtenaar’ Pieter Brandsma na zo’n zeven jaar zei ‘Oege dit kin sa net mear’ en hem opvolgde als secretaris. ,,Wy ha doe ruile, Pieter die doe it kantinebehear en hy waard sikretaris en ik it kantinebehear.’’

Daarnaast was Mulder veel op stap met het afdelingspartuur van Sexbierum met de namen Jan Hesselius, Gerrit Boomsma en Johannes Brandsma. ,,Jan hie in nuvere draaiende bal, mar ik fûn him better as foarminst opslagger. As it knypte moast Johannes it fan him oernimme. It wie taktys ek better en dêr hie Jan wolris muoite mei.’’
 
Dat Mulder nog twee jaar voorzitter werd van DIOS had vooral te maken met zijn goede relatie die hij had met Auke Zwart en Roel van Dijk, de respectievelijke voorzitters van CFK-vereniging Door Inspanning Ontspanning (DIOS). ,,Ik wie mear fan it dwaan, wylst ien as Pieter Goodijk in geweldige foarsitter wie want hy koe goed delegeare.’’  Mulder was aan de vooravond van de fusie van KNKB en CFK van 1992-1994 toch nog voorzitter. Geen gemakkelijke tijd want ,,De tsjinstelling finen en grouwen leefde hjir noch wol, ek al wienen Johannes Brandsma en Johannes van Dijk oergien nei de KNKB. Myn broer Jappie hat altiten tsjin west.’’
 

OM-2

Maar het was aan de andere kant ook een kwestie van noodzaak. ,,Wy hienen doe hast gjin jeugd mear. De gesinnen waarden lytser, dus dy fúzje wie wol needsaak.’’ Mulder mocht als voorzitter onder andere de kinderfietsen uitreiken aan het partuur Erik Seerden, Rinse Bleeker en Thomas van der Meer zoals de foto toont. Symbolisch voor de toekomst van toen, het samen leren fietsen van twee kaatsverenigingen naar de toekomst.
 
Vrijwilliger zijn in de kaatssport mag misschien het halve leven zijn voor Oege en Aukje Mulder, het hele leven prijkt op de muur achter hem. ‘It neiteam’ van de drie dochters waar pake en beppe nog volop van mogen genieten. Trouwens als je het woord ‘guodlik’ nog moest uitvinden, dan zou je dat doen in een gesprek met Oege Mulder. Zijn karakter als mens samengevat in één woord.

OM-4

Hoofdsponsoren

Businesspartner

Suppliers