contact zoeken wedstrijden

Opslager Arjen Bouwe Hiddinga: ‘as de brandweer of as brânhout’

Tekst: Rynk Bosma
Foto's: Rynk Bosma
Lieuwe Bosch, Henk Bootsma, Kaatshistorie en Romy Postma

De karakterisering van zijn vroegere maat Bouwe Stiemsma is opslager Arjen Bouwe Hiddinga uit Sint Annaparochie altijd bijgebleven. ‘It gie mei Arjen Bouwe as de brandweer of as brânhout’. Met de blik van het terugkijken weet de in 1983 geboren Hiddinga nu dat hij te vroeg met kaatsen is gestopt. Maar ook dat de volgende generatie Hiddinga met Iwan en Noëlle in aantocht is. En die wetenschap is voor hem misschien nog wel mooier.
 
Sint Annaparochie – Nu zijn er de nodige fysieke redenen aan te voeren waarom Hiddinga al op zijn 23e jaar stopte met kaatsen in 2006. Hij had een opslag die nogal wat vergde van zijn rug. ,,Myn opslach wie foar myn lichem net goed, oer de heup en it lichem der achteroan. Faak hie ik yn de tredde omloop de lech út.’’ Hij had werk als dakdekker bij Bijlstra Installaties  in Dokkum en dat vergde fysiek nog meer. Met rollen van bijna 48 kg de trap op naar boven en altijd hard werken in weer en wind. 

De opslag van Arjen Bouwe

,,Ik bin yn Deinum op in twadde klas partij mei Bouwe Stiemsma en Germ Hein Wytsma raar fallen. It skouder bleau wat hingjen yn ‘e grûn en hat doe in knoei krigen.’’ Hij was toen net achttien en werd noodgedwongen van perkspeler opslager. Hij noemt zich een van de eersten van ‘Boppe Dokkum dy’t in sydpaad naam’ van de toen nog dominante CFK. Met weinig voorgangers, of het moesten Yme Braaksma en misschien Tjeerd Boomsma zijn geweest.
 
‘Faak hie ik yn de tredde omloop de lech út’
 
Voor Bouwe Stiemsma was Hiddinga de stimulans om ‘fuort te keatsen’. Het vergde de nodige moed, niet alleen de tegenstand was aanzienlijk groter, ook de reistijd in de auto stond vaak niet in verhouding tot de tijd op het kaatsveld. ,,Hast fiif kertier yn de auto nei Ysbrechtum, dan binnen in heal oere der ôf en dan wer fiif kertier werom yn de auto.’’ Want op afdelingspartijen koppelde het lot de sterkere afdelingen vaak in de eerste omlopen al aan KV Warber Bliuwe.
 
Ondernemen in de horeca zoals heit Binne en mem Gonnie dat deden is niet zoon Arjen Bouwe zijn tak van sport, zo bekent hij. Op zijn zestiende jaar trad hij in dienst bij Bijlstra Installaties in Dokkum in een ‘werken-leren’-constructie. Dat bedrijf had toen ook een vestiging in Berltsum en daar ging Arjen Bouwe mede aan de slag. Onder begeleiding van Dennis Feenstra uit Menaam leerde hij het vak van dakdekker. Inmiddels is hij sinds anderhalf jaar in dienst bij Jelle Bijlsma uit Gytsjerk. Leidinggevende op bepaalde klussen van snoei- en maaiwerkzaamheden en het in acht nemen van veilig werken langs de weg. Lange dagen in de zomer, ,,Om 04.00 oer út ‘e koai.’’
 
Honkvast wat betreft werkgever en honkvast in de liefde. ,,As je it goed ha, wêrom soene je dan feroarje?’’ zo zegt hij. Want zijn huidige, twee jaar jongere vriendin Corien Hardholt uit Dokkum kende hij al van school, hij zestien en zij veertien. Samen verhuisden ze in 2004 naar Sint Annaparochie waar twee jaar later zoon Iwan werd geboren en drie jaar later dochter Noëlle. ,,Nei myn idee kaam ik troch de ferhuzing yn de echte keatshoeke telâne, sa tocht ik. Mar ik wit no wol better, de echte keatshoeke leit boppe Dokkum, dêr wurdt folle mear keatst as hjir.’’

Een vijfde prijs op de Freule van 2000
Een vijfde prijs op de Freule van 2000

Toen Arjen Bouwe in 1990 in Ljussens kwam wonen leerde hij daar het kaatsen en kaatste hij veel met Hidde Botma. Niet zonder succes want wat te denken van die vijfde prijs op de Freule in 2000. Met maar liefst 58 parturen op de lijst sneuvelde KV Warber Bliuwe met Botma en Johan Dijkstra op de vierde lijst tegen Winsum met 5-3. Arjen Bouwe stond achterin en had de eerste opslag. Natuurlijk word je dan opgemerkt en dat gold ook voor Arjen Bouwe. Hij werd begin seizoen 2000 al uitgenodigd voor de selectietrainingen van de KNKB in de Trije met als trainers Bouwe van der Veer en Durk van der Leest.
 
‘De echte keatshoeke leit boppe Dokkum, dêr wurdt folle mear keatst as hjir’

ArjenBouweHiddinga

En weer later als junior naar Arum onder begeleiding van het deskundige oog van trainer Gerrit Okkinga. ,,Ik wurke doe yn Berltsum en gong dan faak fuort troch nei Arum. Oars net as searjes meitsje en dêr waard ik better fan. In gouden kearel trouwens, dy Gerrit Okkinga.’’ Marco Lautenbach en Sjoerd Boonstra uit Akkrum werden zijn eerste maten op de eerste klas. ,,Se ha my frege en Marco koe wol ien meinimme’’, zo omschrijft Arjen Bouwe het vermogen van de ‘Amsterdammer’ om jeugdig talent goed te begeleiden. ,,Ik waard dêrnei frege troch Bauke van der Graaf en Wiebe Visser en dat wie dochs wol unyk foar ien fan boppe Dokkum. Mei dy mannen ha’k ien syklus keatst, dêrnei kaam Johannes Boersma derby as ferfanging foar Visser.’’
 
,,It wie doe in prachtige tiid op de earste klasse, dat besef ik no mear as doe.’’ Arjen Bouwe heeft als kaatser nooit de PC gehaald maar heeft heel wat afgetraind als sparringpartuur met de grote namen en de opkomende talenten van die tijd. Bijvoorbeeld Taeke Triemstra, Cornelis Terpstra, Johan van der Meulen, Daniël Iseger en Jacob en Chris Wassenaar.
 
Die PC, het slaagde nooit om bij de laatste zestien parturen te komen. ,,In wike foar de PC op nûmer sân, en in wike letter yn Berltsum de priis en nûmer twa stean, te let dus.’’ Was het de spanning, was het te graag willen of was hij er nog niet klaar voor? Allemaal vragen die Arjen Bouwe zichzelf vaak heeft gesteld. Wel weet hij dat hij moeite had met tegenslag. ,,In dip koe ik my net oer hinne sette. Dat fûn ik net earlik ast seachst wat ik der foar die. As it tidens in partij yn it perk even net woe, dan woe ik forseare.’’
 
Toch waren er ook veel mooie momenten. Bijvoorbeeld die vierde prijs op de Jong Nederlandpartij, of dat horloge dat in Achlum werd gewonnen op de eerste klas samen met Hylke Bruinsma en Michel van der Veen. ,,De âld man hat him no noch altiten om.’’ Want Arjen Bouwe vond eretekens als prijzen altijd mooier dan geldprijzen. ,,Om it jild koe ik better oan it wurk gean.’’
 
Arjen Bouwe mag dan vroeg gestopt zijn met kaatsen, nog altijd beheerst die sport het leven van het gezin Hiddinga. ,,Alles draait hjir om it keatsen, keatsen is ús leven. Dat begjint al yn de winkel by de boadskippen as wy broadsjes keapje.’’ Zoon Iwan is nu veertien jaar en zit in het laatste jaar van de Schooljongens. ,,De latte moat dit jier wer heger.” Noëlle heeft het laatste jaar van de welpen overgeslagen en werd al derde als welp in het Pupillenklassement.
 
Een traantje pinken toen Iwan de Pupillenbond won

Collage NK Hiddinga

Arjen Bouwe bekent royaal dat hij in 2018 even een traantje heeft ‘gepinkt’ toen Iwan de Pupillenbond had gewonnen. ,,En ik bin ek tige grutsk op dochter Noëlle’’, zo zegt hij. Want de dochter is nu 11 jaar en de taakverdeling is strikt in huize Hiddinga. Mem Corien op pad met de dochter en heit Arjen Bouwe onderweg met Iwan.
 
In 2016 behaalde Arjen Bouwe de papieren voor Kaatstrainer 2 en 3 en daar is hij heel enthousiast over. Hij staat vanaf die tijd ook al training te geven aan de jeugd. Dit jaar wordt het zesde jaar voor Arjen Bouwe in de Technische Commissie. Het lidmaatschap van de TC is weer een heel ander verhaal. ,,As TC lid moatte je iepen stean foar fragen fan keatsers en âlders en betiden binne je ‘ondersteuner’ by in feriening. De kaatssport zorgt volgens Arjen Bouwe toch wel voor een speciale verbinding. Dat hij zelf voortijdig is gestopt heeft nu ook zijn voordelen: ,,Ik haw no mear tiid foar de bern en de bern ha net de druk fan in heit dy’t in soad wûn hat.’’

Collage Noelle

Vaak is hij op woensdagavond te muurkaatsen samen met Jasper Boomsma. ,,Dy woansdei is myn jûntsje in bytsje.’’ Niemand in huize Hiddinga zal hem dat pleziertje misgunnen en dat geldt ook voor zijn andere hobby, buiten het kaatsseizoen om. Het ‘verleiden’ van een ‘bears’. Vissen dus, samen met Iwan heel vroeg in de auto op weg naar een visplekje in Alkmaar, Kerkdriel of elders. 

FamHiddinga2

Hoofdsponsoren

Businesspartner

Suppliers