contact zoeken wedstrijden

Gedeelde PC-glorie is ook glorie voor Tjepco Miedema

Tekst en foto: Rynk Bosma

Vier jaar lang wandelde Tjepco Miedema uit Tytsjerk over de rode loper van het hoogste niveau op de PC. Drie keer een PC met een prijs, alleen bij het debuut in 1998 was het de verwondering van Sjakie in de Chocoladefabriek. Met als hoogtepunt die finale in 1999, ‘Ek al hienen se sein dy tûzen gûne of de finale, dan hie ik sein: hâld dy sinten mar’. 
 
Tjepco Miedema was een laatbloeier die met dank aan de wreedheid van concurrent voetbal overstapte naar het kaatsen. Een laatbloeier uit de Wâlden met de roots van de kaatshoek in de genen. Want heit Hessel Miedema kwam uit Minnertsga en mem Janny groeide op in Tzummarum. Hessel Miedema werkte bij rietdekkers-/handelsbedrijf Hoekstra en verhuisde om die reden naar Gytsjerk. Later nam Hessel Miedema de riethandel over. Zijn beide zonen Anne Dirk en Tjepco zwaaien nu al weer geruime tijd de scepter over het bedrijf. 
 
Niet dat Tjepco elke week op de nok van een dak is te vinden, want met een drietal vrachtwagens koopt en verkoopt hij riet aan rietdekkersbedrijven. Zelf halen zij het riet uit Oostenrijk, maar het grootste deel wordt aangevoerd in containers uit China. ,,Der is hjir gewoan net genôch reit.’’ Zijn in 1966 geboren oudere broer is de man van de techniek terwijl Tjepco de commerciële tak doet. ,,Ik bin in hannelsman, ik kin goed mei minsken omgean.’’
 
Wie Gytsjerk zegt, denkt natuurlijk aan Jurjen en Klaas Dijkstra en als junior heeft Tjepco trainingen van de beide broers gehad. Maar het spel met de grote bal stond verdere ambities in de weg, hoewel Tjepco toch drie keer op de Freule heeft gestaan. Vanuit de A-junioren direct in het eerste elftal van VC Trynwâlden op zondag. In de spits, ,,Ik wie in statische spits, ik hie in protte enkelblessueres.’’ Met name de linkerenkel van het standbeen moest het ontgelden in die vierde klas van de KNVB. Met tegenstanders als Houtigehage ‘gie it betiden mâl.’
 
Die overgang naar de ‘grote mannen’ van het voetbal was in de jaren 1986 of 1987, dat weet Tjepco niet meer precies. ,,Ik hie in soad lêst fan dat linker enkel en moast opereare wurde. Doe’t ik by myn broer en heit yn de saak komme koe bin ik om dy reden ophâlden mei foetbal.’’ Het was kaatsglorie van vroeger die er voor zorgde dat Tjepco dat er een sportief vervolg kwam, zij het in een andere sport. Hij sloeg zich als voorinse in de ‘kijker’. Hij was toen 25 jaar en het is dan 1996 toen mannen als Lambert Postma, Piet Inia en Jurjen Dijkstra hem meevroegen voor de tweede klas.
 
 

TjepcoMied_Fotor

,,Wy pakten wol wat pryskes, mar dy mannen woenen net mear elk wykein fuort.’’ Tjepco stond in het voorperk en de opslag liet hij graag over aan Jurjen Dijkstra of een Lambert Postma die ook zonder problemen in het achterperk kon. Hij werd als kaatser zichtbaar en het was TC-lid Wiltsje Wytsma die hem vroeg voor de eerste klas. En opslager Robert Grovenstein vroeg hem als eerste om een partuur te vormen samen met de nog erg jeugdige Douwe Groenendijk.
 
Tjepco was dan misschien een kundig ‘hannelsman’ maar ,,Ik wie net in steller. Ik moast in klik ha mei ien, ik moast goed mei ien opsjitte kinne om te keatsen.’’ En die maat diende zich aan in de persoon van Johan Abma uit Goaiïngea. ,,Dy sei tsjin my ‘sa lang asto keatst bin ik dyn maat’.’’ En die onvoorwaardelijke verklaring van trouw geeft Tjepco nog altijd een ‘waarm gefoel’. Abma werd de achterinse van Tjepco in 1997 als opvolger van Groenendijk. Abma was een bekeken kaatser, maar het echte kaatsen leerde Tjepco op de trainingen in Huizum met als trainers Johannes van Dijk en Johannes Brandsma en niet te vergeten Syds Schat.

Foto: Henk Bootsma
Foto: Henk Bootsma

,,Keatsen leare betsjut dat je op tiid in bal dellizze moatte, alles hoecht net fuort en dat ha ik doe leard.’’ Met Henk Talsma in 1998 als opslager betrad Tjepco voor het eerst in dat jaar de rode loper van de PC. De verwondering dat hij hier mocht staan won het van het kaatsvernuft tijdens dat debuut. ,,Earste omloop tsjin it partoer fan Simon Minnesma, André Kuipers en Thomas van der Meer. Ik leau dat it tweintich minuten duorre hat.’’ Met als resultaat een hatelijke nul. Er was geen overleg, er was geen tactisch plan, alleen de verwondering over die zo speciale PC-sfeer. Te vergelijken is met Sjakie die voor het eerst de Chocoladefabriek betreedt. 
 
‘Sjoch op de boven noch dy keurmeester nei bûten wizen’
 
Die verwondering was in 1999 wel voorbij. Het was volgens Tjepco al een wonder dat zijn partuur met Henk Talsma en Johan Abma op de PC mocht staan want het wapengekletter was minimaal, het kaatsen wilde niet. Dus begon het partuur zonder veel illusies aan die PC, maar wel met een tactisch plan. Bijvoorbeeld in de tweede omloop tegen het partuur Rimar Goudberg, Richard van Wier en een debuterende Cornelis Terpstra. ,,Alle ballen op Cornelis want dy stiet hjir foar it earst’’, zo luidde het devies vooraf.
 
En dat lukte royaal met een 5-2 winst. En dan sta je in de halve finale bijna ‘onzichtbaar’ te kaatsen tegen Johannes Dijkstra, Durk van der Meer en Douwe Groenendijk. Onzichtbaar omdat alle aandacht uitging naar die andere partij tussen de favorieten Johan Okkinga, Sake Porte en Auke van der Graaf tegen Pieter van Tuinen, Jan Willem van Beem en de achteraf ongekroonde koning van de PC-editie van 1999 Chris Wassenaar.
 
Een halve finale met twee keer alles aan de hang. Cruciale kwaadslagen op de zes van Van Beem nekten de ambities van Wassenaar. ,,Gjinien seach nei ús, dat kaam pas doe’t dy oare partij dien wie.’’ Het wordt vijf eersten gelijk en opslager Henk Talsma staat het hele eerst aan de opslag. Overlopen op 6-2, ,,Ik hie dy karmaster wol ôfsjitte wollen en hie it dien ek’’, zo werd heit Jan Talsma in de krant geciteerd. Gelukkig voor keurmeester Pieter Brandsma bleef het daarbij…
 
Voor het eerst sinds 1957 een eersteklaspartuur in finale PC
 
,,Doe’t Henk op fiif earsten gelyk en seis gelyk opslaan moast die ik de eagen ticht. En ik sjoch op de boven noch dy keurmeester nei bûten wizen’’, zo herinnert Tjepco zich. Van der Meer slaat de bal een kleine meter kwaad. En voor het eerst sinds 1957, volgens de Leeuwarder Courant, staat er een eerste klaspartuur in de finale van de PC.
 
Tjepco: ,,Der siet foar ús gewoan net mear yn, nei dy heale finale wie ik hast yn ‘trance’, pas ûnder de dûs tocht ik wy steane yn de finale.’’ Die douche was trouwens niet overbodig want het was die dag tropisch. Zoals in die finale een zonnebril en een pet ook niet overbodig waren. ,,Wy hienen dêr noait oan tocht, dy oare mannen wol. Ik ha yn it earste earst sawat gjin bal sjoen.’’
 
‘Tûzen gûne of de finale, dan hie ik sein: ‘hâld dy sinten mar’
 
Een roes noemt Tjepco die PC. ,,Sa bliid dat ik dit meimakke ha, dat Frysk folksliet foar de finale, dy omjouwing. Nei ôfrin ha’k ien oanhâlden om in fyts te lienen om de sporttas nei de auto te bringen want dy stie in ein fuort. Ek al hienen se sein dy tûzen gûne of de finale, dan hie ik sein: ‘hâld dy sinten mar’. En dan nei Goaiïngea, it wenplak fan Johan wêr’t de keatsklup in feest hâlde foar ús. Dat dy minsken dat foar ús dienen, dat fûn ik bysûnder.’’ 
 
De PC van 2000 en 2001 leverde nog twee keer een ‘lytse preemje’ op voor Tjepco. Vanwege een schouderblessure was Johan Abma opslager geworden en de pas twintigjarige Daniël Iseger kwam achterin. ,,Der waard doe al oan alle kanten oan Daniël lutsen.’’ In 2001 stond Jochem Bouma in het achterperk bij Tjepco en opnieuw werd de halve finale bereikt. Met als troost dat beide keren tegen de latere winnaars werd verloren.
 
Wie Tjepco over zijn tijd als kaatser hoort vertellen weet dat gedeelde PC-glorie ook glorie is, ook al heb je die PC niet gewonnen. Toen die bijzondere, zwarte want aan de wilgen werd gehangen bleven de herinneringen aan die want ook hangen. ,,Dy want wie hast altiten te swier, of dat no oan de dikte fan it lear lei, ik wit it net.’’ Met als vast punt in het seizoen die grote partij in Wier. Bijna altijd in het gezelschap van de controle van de wantencommissie. Bijna altijd op de verjaardag van Tjepco die op 6 juli 1971 werd geboren. De ‘hannelsman’ werd dan in hem wakker. ,,As it op myn jierdei foel dan naam ik altiten gebak mei en as earste gie ik fansels nei dy wantenkommisje….Faak moast ik dan earst föhne en as hy dan noch te swier wie dan seinen de mannen al gau: ‘Mar hurd nei it fjild’.’’
 
Zo koestert Tjepco ook die ene fraaie actiefoto uit Kimswerd, een foto met een verhaal. ,,Moast yn Kimswert ynfalle foar André Kuipers en keatste mei Simon Minnesma en Klaas-Anne Terpstra. It stie seis gelyk en it woe net echt mei my. Doe sei Simon ‘Sil ik oars even foaryn?’ Ik tocht ‘dat sil my hjir net gebeure’ dat ik sei ‘ik sjoch it noch even in slach oan’, en de folgende bal gie boppe, en Simon sei ‘Oh dat kin ek dus’ en doe is dy foto makke.’’
 
De ‘hannelsman’ werd later na zijn kaatsperiode wakker in Tjepco toen de goudprijs ‘gaadlik’  was. ,,Doe ha’k de Gouden Willems en de gouden tientsjes ferkocht.’’ Uiteraard hield hij de PC-penning en gelukkig hoefde hij de mooie herinneringen aan die tijd niet te verkopen. Dat was ook niet mogelijk want die zijn immers met geen goud te betalen.

Collage Tjepco

Hoofdsponsoren

Businesspartner

Suppliers