contact zoeken wedstrijden

Alleen vrije formatie in Ranking!

Tekst: Rynk Bosma
Foto: Henk Bootsma

Het leek gisteren in Sporthal de Trije in Franeker bijna op een uitgeweken provinciaal puzzelkampioenschap, of een opgeschort eindexamen, maar het was een uitgestelde Algemene Vergadering (AV) van de KNKB. De leden keurig als eenmansfracties gerangschikt achter een apart tafeltje. De toverstok van de coronacrisis dus, die echter niet kon verhinderen dat de AV weer ouderwets ‘dreech’ was.
 
De wijzers van de klok kropen richting middernacht, en revolutionaire veranderingen bleven uit. Wel kwam er een ‘voorlopige’ wedstrijdagenda uit de hoge hoed. Op 11 juli opent Morra-Lioessens het kaatsseizoen, op zondag krijgt Bolsward dat ook voor elkaar en op woensdag 15 juli mag Minnertsga aan de bak. Een onderzoekje in de kaatswereld levert een stemming op van dat de helft het ziet zitten en de andere helft is vervuld van twijfel.
 
De agenda 2020 geldt als het model en de beperkingen zijn inmiddels bekend. Geen muziek, geen feesttent en maximaal 250 mensen. Met als nieuws dat de Freule op 19 september zal plaatsvinden, volgens Tjeerd Dijkstra. De eerstvolgende cyclus voor de ranking zal zo snel mogelijk van start gaan en dat betekent dat de genoemde partijen nog buiten de punten voor de ranking vallen. Wel zullen de punten meetellen voor het puntenklassement.
 
De hoogte van het prijzengeld wordt aan de verenigingen overgelaten en daar kon de AV van 55 verenigingen en vijf federaties wel mee leven. Dat gold overigens voor de meeste voorstellen van de avond. Alleen bij de behandeling van het voorstel van vvv Sjirk de Wal uit Dronryp om de ranking te koppelen aan door-elkaar-loten wedstrijden moest hoofdelijke stemming uitkomst geven. Dronryp wilde kaatsers verplichten zich op te geven en een systeem van automatische opgave zou dit kunnen oplossen.
 
Het tweede onderdeel van Dronryp, de koppeling van door-elkaar-loten wedstrijden met de ranking kon geen genade vinden in de ogen van het gisteren nog hoofdbestuur (HB) genoemde bestuur. Voortaan wordt dat bondsbestuur. HB-lid Durk Kuperus stelde vast dat het probleem van verzuim bij door-elkaar-loten wedstrijden bij de heren nauwelijks voorkomt. Gemiddeld twee keer per seizoen, met een ontsporing in 2018 in Morra-Lioessens toen er zes of zeven kaatsers zich afmeldden. Bij de dames waren die cijfers iets minder gunstig, maar geen reden tot koppeling. En dat vonden de kaatsers ook, maar de AV moest erover stemmen. Met 40 onthoudingen, 68 voorstemmers en 31 tegenstemmers ging het voorstel van koppeling van tafel.
 
 

Bondsbestuurslid Alida Breeuwsma nam afscheid
Bondsbestuurslid Alida Breeuwsma nam afscheid

Er kwam ook nieuw beleid op tafel. Bijvoorbeeld het motto ‘de gebruiker betaalt’ dat volgend jaar van kracht wordt. Bevriezing van de contributie en 1 euro extra heffen voor deelname aan kaatswedstrijden in 2021. De KNKB neemt de wedstrijdlijsten als norm en aan het einde van het seizoen krijgt de vereniging een nota. De verwachte opbrengst schommelt rond de 20.000 euro, zo is de schatting.
 
Een andere vernieuwing is het oprekken van de leeftijd van de jeugdcategorieën. Voor de Freule gold bijvoorbeeld 17 jaar als limiet, nu wordt dat met ingang van volgend jaar 18 jaar. Het voorstel van Huizum en Goutum om in de stad Leeuwarden de keuze van kaatsvereniging aan de kaatsers over te laten haalde het niet, het blijft bij de norm van de Overijsselseweg, de wijken rechts kaatsen voor Huizum, de wijken links voor Goutum. Ook Sexbierum-Pietersbierum wilde nog even benadrukken dat de kaatsvereniging bezwaar had tegen de bepaling dat kaatsers uit Oosterbierum nu automatisch vallen onder Tzummarum. Maar ook hier bleef de bepaling van kracht.
 
 
 
 
 

Luutske Dotinga en Anita Palma-Koopmans nieuwe bondsbestuurders
Luutske Dotinga en Anita Palma-Koopmans nieuwe bondsbestuurders

Tot slot vond de KNKB het zorgelijk dat het ledenaantal is gedaald tot onder de 10.000 leden. Met het beleidsplan 2020-2022 wil de kaatsbond via schoolprojecten, de Kaatsacademie en het nieuwe welpenproject van Afke Hijlkema bestrijden. De begroting liet een tekort van ruim 8.000 euro zien en dat was dan weer minder groot dan een jaar eerder. Luutske Dotinga werd benoemd tot algemeen lid van het bondsbestuur terwijl Anita Palma-Koopmans de nieuwe penningmeester werd. Monique Bartels en Alida Breeuwsma zwaaiden af en Meini Brunia, Fokke van der Veen en Ruerd Veldhuis ontvingen een bondsinsigne voor hun verdiensten binnen de kaatssport.    

Hoofdsponsoren

Businesspartner

Suppliers