contact zoeken wedstrijden

‘Helden uit het noorden’

Tekst en foto's: Rynk Bosma

‘Helden uit het noorden’
 
Het komt wel vaker voor dat de afstand in de verbeelding of het hoofd groter is dan in werkelijkheid. In de kaatswereld is dat niet anders, Morra-Lioessens of Anjum hebben de bijsmaak van Elba, een verbanningsoord. Maar scheidend voorzitter Bouwe Stiemsma van KF Warber Bliuwe weet wel beter: ‘Wy binne hjir net oan it fuottenein, mar oan it begjin’. Met het kaatsen als de sport die verbindt.
 
Bouwe Stiemsma is van de generatie Taeke Triemstra, in 1982 geboren en hij bekent dat hij in het verleden wel iemand nodig had die hem stimuleerde om ‘Fuort te keatsen’. Arjen Bouwe Hiddinga was zo iemand, dankzij hem werd Stiemsma gestimuleerd om ook eens elders te kaatsen. Hiddinga behoorde volgens overlevering als opslager tot de categorie Hein van der Zee. Verzengend vuurwerk aan de opslag dat vaak na één omloop was geblust.
 
‘It reade Golfke’
 
Bij Bouwe Stiemsma duurde het toch relatief lang voordat hij zich ging meten met de kaatsers van de KNKB. Een vierde prijs op de jongensbond, dat was het wel. ,,Faak wie it ek in pear sinten byfertsjinje. Dêrom gienen wy eins let fuort yn ferbân mei ferfier en gjin rydbewiis. Mar doe’t it reade Golfke fan ús mem beskikber kaam gie it los.’’
 
Heit Renze Stiemsma was natuurlijk een naam binnen de CFK, maar zette de jongens niet onder druk om buiten de federatie te kaatsen. Renze kaatste volgens Bouwe ook veel op kracht net als hij zelf deed. Senior was ook en is nog altijd op het kaatsveld te vinden, ,,In pear jier lyn fleach hy noch as in kat oer it fjild, hy koe better troch de bocht as de measte jonge knapen yn syn klasse.’’ Zijn vrouw Tettie zei naar aanleiding van de winst op de Bond 50+ eens: ,,Moast him betiden ûnder de banken weihelje, sa fûl wie hy noch.’’ De in 1956 geboren Renze Stiemsma sloeg 390 punten bij elkaar in de CFK, pake Bouwe was er bijna altijd en brandde trouw met een peuk de tegenstanders van de lijst.
 
Natuurlijk was die winst op de Bond 50+ een prachtige pleister op een verleden waarin wel veel werd gewonnen maar ook met gemiste kansen op de Bond in Tzum voor Renze Stiemsma. Tel maar op, zes keer tweede tegen het onverslaanbaar geachte Berlikum met Theunis van der Graaf, Fokke Laverman en Sjouke Grovenstein. De Bond in Tzum stond bij de CFK in glorie gelijk aan de PC in Franeker. En toen het favoriete Berlikum eindelijk eens verloor in het zicht van de finale, bleek buurdorp Niawier met Yme Braaksma te sterk voor KF Warber Bliuwe. Dat deed pijn bij Haije Slagman, Wiltsje Wijtsma, en Renze Stiemsma. Dat schreeuwde dus om een helende pleister die in 2017 erop werd geplakt.
 
Bouwe Stiemsma is van de generatie van na de fusie van 1994. De Bond was voor hem op pinkstermaandag in Franeker. Meer geweld dan souplesse in het achterperk, zo zegt hij zelf. Als voorzitter van KF Warber Bliuwe wist hij in 2018 de verwarring en dwaalwegen rondom de oprichting van de kaatsclub in goede banen te leiden, ,,Mei tank oan it Keatsmuseum, dy hat ús doe tige holpen.’’ Op het logo stond 1959, maar KF Warber Bliuwe had twee voorgangers. ‘De twa doarpen’ kreeg onenigheid met de KNKB omdat het toen niet in federatieverband mocht kaatsen in de regio. Toen werd het KV Morra-Lioessens en met dank aan het logo en het speurwerk van het Keatsmuseum werd het 1943. Dus was het jubileum van 75 jaar in 2018.
 
Bouwe won een vierde prijs op de jongensbond en juniorenbond en toen hij het rijbewijs haalde werd de kaatswereld groter. In 2005 gaf Bouwe zich met dorpsgenoot Gerben Hein Wijtsma op bij de TC voor de eerste klas en tot zijn verbazing werd het partuur geselecteerd. Een derde prijs in Reduzum op de eerste klas wordt nog altijd gekoesterd. ,,Om’t wy fan boppe Dokkum kamen skopten minsken ek wol ris in bytsje tsjin ús oan.’’ Maar dat was gauw vergeten, de kreet van Willem Rienks bij de prijsuitreiking bleef meer hangen: ‘Ah dêr ha wy de helden fan it noarden ek wer’. En als iemand in die tijd een idee had van lange afstanden dan was het wel Rienks die elke week uit Wageningen moest komen waar hij toen al werkte.
 
Voor de groen-witte formatie uit het tweelingdorp was de Bond op pinkstermaandag toch wel heel bijzonder. Veel publiek want het halve dorp liep uit naar Franeker. Desondanks werd er tussen 1994 en 2017 geen prijs gehaald. ,,Wy sneuvelden altyd yn de tredde omloop want wy binne der twa of trije kear op 5-5 en 6-6 krekt foar de prizen ôfgien, ien kear wie dat tsjin Jochum Bouma en in kear tsjin Berltsum mei Marten Feenstra, Bauke van der Graaf en Auke van der Graaf, doe ha wy ek noch mei 5-4 foarstien.’’
 
Maatschappelijk en sportief was het jaar 2006 een belangrijk jaar voor Bouwe. Zijn partuur trainde met Johan van der Meulen, Kor Zittema en Taeke Triemstra en het was de bedoeling in 2007 te kaatsen met Germ Hein Wijtsma en Jacob Zaagemans. ,,It kraakbeen by it skouder is doe ôfskuord, dat ik moast ein 2006 opereare wurde en doe wie it eins dien mei it keatsen.’’ Maar het jaar was ook in andere opzichten van belang, het huwelijk met Sjoukje Dijkstra uit Nes en het jaar dat hij in dienst trad bij Werktuigen Maatschappij Rinsumageest (WMR).
 
 
Een jaar na de viering van het jubileum in september 2018 werd er op de Bond in Franeker erg verrassend een derde prijs gehaald. Met de dertiger Jelle Jaap Stiemsma en de veertiger Germ Hein Wijtsma in het perk en de jeugdige Auke Boomsma aan de opslag. Kleine successen met als basis het sportveld ‘Tusken twa doarpen’. De plek waar Bouwe Stiemsma zich thuis voelt, ook de plek waar altijd voorbeeldig de KNKB-wedstrijden worden georganiseerd. Onder leiding van een op dit moment bijna voormalige voorzitter die nu in de wachtkamer zit te wachten op zijn opvolger.
 
 

BSiteStiemsma9-1

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Suppliers