contact zoeken wedstrijden

Rixt Wijnia ‘hat fan nature mear talint’

Tekst: Rynk Bosma
Foto's: Rynk Bosma & Romy Postma

Natuurlijk is het vooral verbazing die de stilte vult na die opzienbarende opmerking van heit Jappie Wijnia: ‘Rixt hat fan nature mear talint as Sjanet’. Afreizen naar Wommels met als doelstelling te ontdekken hoe het is om in de schaduw van oudere zus Sjanet (1998) te verkeren. Immers drie jaar geleden werd Sjanet PC-koningin om vervolgens nog twee keer de Frouljus PC te winnen. En dan dit.
  
Niks geen schaduw dus, eerder onbevangen, jongere zus Rixt (2001) laat de zon volop en vooral zelfbewust op haar eigen talent vallen. En gunt intussen zus Sjanet alle zonlicht van de hele kaatswereld. Ook niks geen concurrentie, ja op het kaatsveld zijn zij af en toe rivalen, maar ook gezellig met elkaar als gezin ’s avonds laat even bij elkaar zitten in de ouderlijke woning in Wommels met heit Jappie en mem Janna. Met aan de horizon het vrije uitzicht op het profiel van het dorp Easterein, terwijl iets meer naar rechts de scherpe kerktoren van Reahûs opdoemt. De 51-jarige Jappie Wijnia kan het als geboren Wommelser dromen en vooral koesteren, ‘As der boud wurdt binne wy fuort’, zo zegt hij.
 
Die samenkomsten worden gekoesterd als je bedenkt wat de volleybalsport allemaal opeist. En dat zeker als je de ambitie hebt zoals Rixt en Sjanet dat hebben om bij VC Sneek te spelen. Drie keer per week trainen en zaterdag om 17.00 uur een wedstrijd. Naar bijvoorbeeld Ootmarsum, 160 kilometer reizen, anderhalf uur onderweg en dan weer terug. Nog zes wedstrijden te gaan, maar wel trainen tot en met de maand juni. Slechts een maand vrijgesteld van volleybalverplichtingen, de tol van spelen op niveau. Mem Janna Wijnia: ,,Je moatte der allegearre achter stean oars is it net te dwaan.’’  

Beide dochters wonen nog thuis, Sjanet reisde zelfs drie jaar op en neer naar Groningen, en dat is een goed teken. De sport regeert in huize Wijnia al jaren het levensritme en zoals gezegd, soms doet koningin sport in de avonduren even afstand van haar troon, en dat zijn de mooie momenten. Rixt volgt een drie-jarige  opleiding voor doktersassistente aan ROC de Friese Poort in Leeuwarden en loopt stage bij huisarts Kees de Koning in IJlst. Doktersassistente worden is voorlopig de doelstelling. Vier dagen stagelopen en één dag naar school, de opleiding is in de fase van afronding.
 
De stage is de eindopdracht en dan volgt een tijd van bezinning en het maken van een keuze: een vervolg via een hbo-opleiding of werk zoeken, Rixt weet het nog niet. ‘Minsken helpe en gerêst stelle’ zijn voor haar belangrijke voorwaarden bij die keuze. Zij gaat al geregeld naar open dagen van de verpleegkunde en oriënteert zich eveneens op de sites naar ‘iets in de zorg’.

DSC_0065

Wat dat betreft waren haar sportieve keuzes gemakkelijker te maken. Hoewel Rixt zes jaar geleden toch twijfelde tussen turnen of volleybal. Het werd volleybal bij Covos in Easterein maar dat duurde niet lang, want zij ging al spoedig zus Sjanet achterna richting Volleybal Club (VC) Sneek. Aan de Volleybalacademie op zondag onder leiding van de toch wel legendarische Martsje de Vries. Eerst bij de A-junioren en daarna naar Dames 2. Samen op dinsdag naar Sneek reizen met Sjanet en donderdag apart.
 
Genoeg over volleybal op een kaatssite, maar toch is die overgang naar Sneek in veel opzichten zeer leerzaam geweest voor Rixt en die voordelen neemt zij mee naar het kaatsveld. ,,Ik ha in soad leard dêr. Ik wie earst wat ferlegen en no ha’k leard foaral om goed foar mysels op te kommen, my net oan kant sette te litten, en dat is ek by it keatsen hiel belangryk.’’ Je leest het karakter niet gemakkelijk van het gezicht van Rixt af. ,,Wat dat oanbelanget is Sjanet in iepen boek. Sjanet giet altiten troch, ek al stiet sy mei 5-1 achter. Sjanet is fanatyk en in trainingsbeest en dat kinst sjen. Rixt lit de kop ek net hingje hear, mar dat is minder oan har te sjen’’, zo analyseert Jappie Wijnia op verzoek zijn beide dochters.
 
Met als uitsmijter natuurlijk: ,,Yn Sjanet sit mear gif, mar Rixt hat mear talint. Rixt stiet altiten op it goede plak, sy is fan nature mear in balsporter. Beide dogge alles op technyk, mar Sjanet kombineart dat mear mei har kracht en dat is in foardiel.’’ Lovende woorden die ogenschijnlijk geen enkele druk leggen op de nog jeugdige schouders van de jongste dochter. Maar wat wil je ook, bij de pupillen en de welpen won Rixt bijna alles, zo bekent zij. En nog een bekentenis: ,,Sa folle mooglik boppe slaan en dat slagge ek in soad. Dat moat ik no eins wat minder dwaan, mear keatsen lizze.’’

DSC_0071

Vanuit het achterperk dus want dat is haar plek hoewel dat nog niet zeker is. Het drietal Hendrieke van der Schoot, opslager Anne Berber Zeinstra en Rixt Wijnia moet nog om tafel om de taakverdeling voor 2020 te bespreken want ook Van der Schoot staat graag in het achterperk. Het is dit jaar het tweede seizoen bij de dames voor Rixt. Vorig jaar maakte zij de overstap van de ‘meisjes’ naar de dames en kaatste zij met Sietske Okkema en Anouk Tolsma. Met als hoogtepunt natuurlijk de deelname aan de Frouljus PC in Weidum.

Een eenmalig optreden met de bijsmaak van onrecht: ,,Op 1-0 en 6-6 sloech ik boppe, dy bal wie wol in meter binnen de kweapeal, mar dy lijnrjochter seach it as iennige oars.’’ Ook in een ander opzicht een apart verhaal in Weidum, het verhaal van afzien en lijden zonder dat de buitenwacht het kon zien. Pijnstillers, de schouder in tape en ingesmeerd met zalf, zo debuteerde Rixt op de PC. Want kort voor de PC liep zij een zware schouderblessure op bij het volleyballen want begin augustus beginnen ze in Sneek al weer met de trainingen. Een maand later brak Rixt haar pink en verloor zo haar basisplek in Dames 2 van VC Sneek.

Rixt doet alles met links, eten en schrijven bijvoorbeeld, maar slaat rechtshandig uit. Eigenlijk is zij tweehandig met een goed balgevoel en dat komt vooral in het tussenspel goed van pas. De ambitie voor dit jaar ligt voor de hand en richt zich op de afdelingspartijen, de Jong Famme Partij winnen en het Nederlands Kampioenschap. En dat is bepaald geen grootspraak met Sjanet en Martzen Deinum als maten.
 
En natuurlijk weer meedoen op de PC met als doel: ,,Te winnen fansels, dat doel moat der altiten wêze’’, zo zegt Rixt. Dat er twee parturen domineren, deert haar niet echt,  ,,It binne ek de bêsten’’ en daar heeft zij vrede mee want haar tijd komt nog wel.

RixtWijnia3

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Suppliers