contact zoeken wedstrijden

KNKB klopt op deur van ander beleid

Tekst: Rynk Bosma
Foto's: Henk Bootsma

Het was bijna middernacht voordat de laatste kruitdampen donderdagavond 14 maart zachtjes verdwenen over de vakantiehuisjes van Recreatiepark Bloemketerp. Die zo gezochte rust was ver te zoeken op de Algemene Vergadering van de KNKB want er stond nogal wat op het programma. Eerst de financiën en daarna de inrichting van het kaatsen in de toekomst, in dit geval de wedstrijdagenda van 2020 en het evenwicht tussen de vrije formatie en het door elkaar loten.
 
 

DSC_3153

Al jaren een sluimerend hoofdpijndossier dat bij voorkeur richting volgend jaar werd geschoven. Dit jaar echter niet, eindelijk werd een eerste stap gezet op de weg van meer evenwicht. Het was het sluitstuk van de avond met als voorspel de toch zo belangrijke begroting en het begrotingsbeleid. Bestuurslid Jan van Erve heeft de commercie in zijn portefeuille en hij had ondanks het exploitatietekort toch goed nieuws. Sinds 2015 constateert Van Erve een stijgende lijn in de sponsorbijdrages en dat heeft tot gevolg dat maar liefst 43 procent van de begroting wordt gedragen door sponsorgelden.
 
Bijzonder was de mededeling dat het lopende contract met FB Oranjewoud is opengebroken en verlengd tot en met het jaar 2022. De gevolgen zijn nog niet opgenomen in de gepresenteerde begroting maar er scheen toch een waterig zonnetje door het financiële raam. Aanvankelijk koerste de KNKB aan op een tekort van 25.000 euro, halverwege de route was dat nog 20.000 euro en op dit moment is het gehalveerd tot bijna 10.000 euro.
 
 

DSC_3069

Het is de politiek van de kleine stapjes die op deze AV is begonnen. Niet met een stormram op de poort beuken, maar voorzichtig manoeuvreren met een klop op de deur van veranderingen.   Om een paar kleine zaken te noemen, de kaderkaarten worden versoberd, de zo geruchtmakende blauwe kaart is afgeschaft en dit seizoen wordt de gele kaart ingevoerd. Na drie gele kaarten volgt er een schorsing, een blauwe kaart had direct consequenties.
 
 

DSC_3111

Ondanks de kritische geluiden over het systeem van de ranking hebben zich dit jaar 186 kaatsers aangemeld voor de ranking en dat is meer dan vorig jaar. Het optimisme groeide nog meer toen Piet Zondervan bij het verlenen van décharge liet doorschemeren dat er nog wel wat ruimte was voor investeringen. Dat vonden de leden ook toen bij de presentatie van het jaarplan naar voren kwam dat de Keats! teruggebracht zou worden naar drie edities. Bij het behandelen van de begroting kwam dit bezuinigingsplan over het kaatsblad de Keats! nogmaals naar voren. Van vier edities in 2018 naar drie edities in 2019. Metske van der Ploeg uit Holwert was duidelijk: ‘Skaf him dan mar ôf’ en uiteindelijk ging de bond overstag en handhaafde vier keer per jaar.
 
Het vuurwerk was bewaard voor het laatste deel van de avond. De vrije formatie zou met 24 partijen tegenover slechts zes door elkaar loten partijen te dominant zijn. Uit de woorden van Pier Piersma namens de VVK bleek dat de kaatsers net als een deel van de verenigingen een voorkeur hebben voor de vrije formatie. De vraag was natuurlijk welke verdeelsleutel te hanteren.  De verhouding 50-50 kreeg niet veel steun, de voorkeur ging uit naar de verhouding 20:10 in 2020.

Het voorstel om ranking punten toe te kennen aan een door elkaar loten partij ging velen te ver. Dat zou een ongewenst effect kunnen hebben op deelname aan de PC. Dat er een stimulerende maatregel moest komen was iedereen duidelijk en men dacht aan het geven van startpunten.
De hamvraag was welke verenigingen wel en welke niet en toen kwam plotseling de positie van de vier klassiekers ter sprake. De Rengersdag, de Oldehovepartij en de Van Aismadagen hadden sinds 19 november 1999 de privileges van een beschermde status. Uiteindelijk kwam Beetgum met het amendement om deze vier partijen niet te laten mee rouleren in het systeem van eenmaal per drie jaar een door elkaar loten partij. Dat werd aangenomen, met bezwaar van Bolsward die vond dat er geen uitzonderingen mochten zijn. Hoewel het natuurlijk merkwaardig is dat OKK Beetgum zijn eigen door elkaar loten partij op zaterdag heeft uitbesteed aan de afdelingen.
Tot slot het eenlingenbeleid en het meedoen van meerdere afdelingen per dorp of stad. In principe een speerpunt voor de beoogde breedtesport. Het voorstel meerdere parturen per afdeling werd aangenomen, met uitzondering van Freule en Ald-Meiers.

Bij de evaluatie tijdens de rondvraag bleek dat niet iedereen was ingenomen met de gevolgde procedures. Balk was ingenomen met de koers richting breedtesport, Bolsward was bij monde van Lammert Leeuwen teleurgesteld omdat sommige voorstellen in andere vorm in stemming waren gebracht en ingetrokken voorstellen toch werden behandeld, zo waren de bezwaren van de zeer actieve -  ‘Stek dy mikrofoan mar yn ‘e bûse’, zo zei iemand - woordvoerder Leeuwen opnieuw aan het woord was.

Democratie is geen goede staatsvorm, maar ik ken er geen betere, zo zei Winston Churchill ooit. Voorzitter Wigle Sinnema zal dat sinds 14 maart kunnen bevestigen. Met als troost dat de eerste klop op de deur in ieder geval werd gehoord.
 

DSC_3065

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Suppliers