contact zoeken wedstrijden

K.V. Klaas Thomas uit Anjum wint 116de Freule partij

Tekst: Jan Braaksma
Foto: Henk Bootsma
Video: KNKB MediaAnjum met de kaatsers Gerwin Dijkstra, voorbest op, Gerrit Dijkstra, voorin en voorminst op, en Sytse Koree achterin waren woensdag op de 116de Freule partij het meest sluitende en constante partuur. In de eenzijdige finale kon het dappere Reduzum (Melle Fopma, Jehannes Gerben Brinksma en Jesper Tolsma) geen vuist meer maken. (Foto's: Henk Bootsma).

Hoewel er genoeg punten werden gemaakt gingen de bordjes op een na naar Anjum. Het was een gevecht van mannen tegen jongens. Het was dat Gerwin Dijkstra en in mindere mate Gerrit Dijkstra nogal wat punten aan de opslag lieten liggen anders was het leed voor KV Jan Reitsma uit Reduzum niet te overzien. 

Anjum opende sterk en kwam via 6-2, 6-4 en 6-6 op een veilige 3-0 voorsprong. Hoewel Jesper Tolsma op 2-0 en 4-6 nog had boven geslagen was Gerwin Dijkstra niet onder de indruk van deze slag want hij plaatste op 2-0 en 6-6 een fraaie zitbal. Ook het volgende eerst kreeg pas op 6-6 zijn beslag en nu was het voorinse Gerrit Dijkstra die de te mooie bal over de bovenlijn roste. 

Een mindere periode van met name Gerwin Dijkstra aan de opslag bood perspectieven voor Reduzum en werd op 4-0 en 4-6 een feit met een misser van Gerwin Dijkstra. Deze bleef even missen en gaf de opslag over aan Gerrit Dijkstra en die wist op 4-1 en 4-6 een zitbal te plaatsen. Bij wisseling van helft was het de best kaatsende Sytse Koree die feitelijke de genadeslag toebracht door voor de zesde maal fraai boven te slaan. 

Daarmee was de partij gelopen. Bovendien kreeg de beste man bij Reduzum Jesper Tolsma ook nog last van kramp en dat was de voorbode voor het einde van de partij die op 5-1 en 6-4 een feit werd met de derde zitbal van Gerrit Dijkstra.

Het was een verdiende zege die nimmer in gevaar kwam. Alleen in de tweede omloop tegen het verrassende Kimswerd met Karel Monflis als uitblinker spande het er even om maar op 5-5 en 6-0 drukte Anjum het wiel toch als eerste over de meet. Daarna was Stiens geen partij (5-1 en 6-6). Een staand nummer zorgde voor enige rust en in de halve finale kwam Mantgum, in Witmarsum nog winnaar, net te kort. 

Tot drie eersten gelijk waren de verschillen marginaal maar daarna kreeg Anjum de overhand en moest het bij Mantgum te veel van Gjalt Sjirk de Groot komen. Tot twee spel gelijk hield hij Mantgum in de race maar daarna kon hij op 4-4 en 6-2 de kaatst niet passeren. OP 5-4 en 6-2 besliste Gerwin Dijkstra de partij met een zitbal.

Reduzum pakte dan wel het zilver maar had er in de eerste omloop ook zomaar af gekund. Tegen Sexbierum-Pietersbierum kwam men met 3-0 achter maar in de loop van de partij wisselden de kansen. Bij 5-5 had Reduzum de beste voortzetting. Makkum was daarna appeltje eitje (5-0 en 6-4). Van Winsum had wel iets meer mogen worden verwacht maar ook zij gingen op 5-1 en 6-6 van de lijst. Buurtdorp Baard kon ook al geen potten breken en moest op 5-2 en 6-2 afhaken.

De halve finale tegen Exmorra, een van de favorieten voor de zege, was er een voor het puntje van de stoel. Exmorra, waar Pieter Jan Leijenaar op halve kracht kaatste, kwam met 2-0 voor maar later met 5-3 achter om tenslotte toch door tweemaal op 6-4 het eerst te pakken toch nog langszij kwam. In het alles beslissende eerst miste Pieter Jan Leijenaar vervolgens driemaal op rij waarvan de laatste maal op 5-5 en 6-4.  

Kleine premies waren er Voor Mantgum (Gjalt Sjirk de Groot, Ignas Dijkstra en Jelle Terpstra) en voor Exmorra (Christiaan Stremler, Jelmer Dijkstra en Pieter Jan Leijenaar).  

Cijfers Freule: Eerste omloop: 1. Hijum-Feinsum – 2. Spannum 1-5 en 2-6; 3. Ried – 4. Gaast-Ferwoude 5-2 en 6-0; 5. Winsum – 6. Goënga 5-0 en 6-2; 7. Grou – 8. Scharnegoutum 5-2 en 6-4; 9. Sexbierum-Pietersbierum – 10. Reduzum 5-5 en 2-6; 11. Ee – 12. Makkum 4-5 en 2-6; 13. Weidum – 14. Folsgare 1-5 en 6-6; 15. Leeuwarden – 16. Lollum-Waaksens 5-5 en 6-4; 17. Witmarsum – 18. Pingjum 5-0 en 6-0; 19. Hantum – 20. Baard 3-5 en 0-6; 21. Wjelsryp – 22. Hommerts-Jutryp 0-5 en 0-6; 23. Exmorra – 24. Ingelum 5-0 en 6-0; 25. Minnertsga – 26. Goutum 5-2 en 6-4; 27. Menaam – 28. Arum 1-5 en 0-6; 29. Jelsum-Koarnjum-Britsum – 30. Bolsward 5-4 en 6-4; 31. Schettens-Longerhouw – 32. Dronryp 0-5 en 2-6; 33. Morra-Lioessens – 34. Harlingen 5-3 en 6-4; 35. Jellum-Bears – 36. Tzum 5-0 en 6-0; 37. Reahûs-Turns – 38. Balk 1-5 en 2-6; 39. Ferwert – 40. Stiens 3-5 en 0-6; 41. Ternaard – 42. Kimswerd 4-5 en 2-6; 43. Niawier-Metslawier-Oosternijkerk – 44. Anjum 1-5 en 4-6; 45. Bitgum – 46. Mantgum 0-5 en 4-6; 47. Berltsum – 48. Wommels 4-5 en 4-6; 49. Akkrum – 50. Workum 0-5 en 4-6; Tweede omloop: 2. Spannum – 3. Ried 5-2 en 6-2; 5. Winsum – 7. Grou 5-4 en 6-4; 10. Reduzum – 12. Makkum 5-0 en 6-4; 14. Folsgare – 15. Leeuwarden 3-5 en 4-6; 17. Witmarsum – 20. Baard 3-5 en 2-6; 22. Hommerts-Jutryp - 23. Exmorra 2-5 en 2-6; 25. Minnertsga – 28. Arum 1-5 en 6-6; 29. Jelsum-Koarnjum-Britsum – 32. Dronryp 0-5 en 2-6; 33. Morra-Lioessens – 35. Jellum-Bears 5-5 en 2-6; 38. Balk – 40. Stiens 2-5 en 6-6; 42. Kimswerd – 44. Anjum 5-5 en 0-6; 46. Mantgum – 48. Wommels 5-3 en 6-6; 50. Workum staand nummer; Derde omloop: 50. Workum – 2. Spannum 2-5 en 4-6; 5. Winsum – 10. Reduzum 1-5 en 6-6; 15. Leeuwarden – 20. Baard 2-5 en 4-6; 23. Exmorra – 28. Arum 5-2 en 6-4; 32. Dronryp – 35. Jellum-Bears 5-1 en 6-2; 40. Stiens – 44. Anjum 1-5 en 6-6; 46. Mantgum staand nummer; Vierde omloop: 46. Mantgum - 2. Spannum 5-0 en 6-6; 10. Reduzum – 20. Baard 5-2 en 6-2; 23. Exmorra – 32. Dronryp 5-4 en 6-4; 44. Anjum staand nummer; Halve finale: 44. Anjum - 46. Mantgum 5-4 en 6-2; 10. Reduzum – 23. Exmorra 5-5 en 6-4; Finale: 44. Anjum – 10. Reduzum 5-1 en 6-4.

Hoofdsponsor

Businesspartners

Suppliers