contact zoeken wedstrijden

Anjum wint 116e editie van de FREULE

KNKB MEDIA

FINALE

Gerwin Dijkstra, Gerrit Dijkstra, Sytse Korre zijn winnaar geworden van de 116e editie van de Freule kaatspartij in Wommels. In een eenzijdige finale werd Reduzum, Melle Fopma, Jehannes Gerben Brinkman, Jesper Tolsma met 5-1 en 6-4 verslagen.

1e prijs:
Anjum, Gerwin Dijkstra, Gerrit Dijkstra, Sytse Korre
2e prijs: 
Reduzum, Melle Fopma, Jehannes Gerben Brinkman, Jesper Tolsma

3e prijs:
Mantgum, Gjalt Sjirk de Groot, Ignas Dijkstra, Jelle Terpstra
Exmorra, Christiaan Stremler, Jelmer Dijkstra, Pieter Jan Leijenaar

5e prijs:
2. Spannum, Simon van der Vaart, Jeroen de Boer, Bauke Folkerts
20 Baard, Geert Reitsma, Durk Hoogma, Klaas Gerrit Meulenaar
32. Dronryp, Jasper Jager, Jorn Lars van beem, Lucas Postma

 

HALVE FINALE

44 Anjum - 46 Mantgum 5-4 6-2
10 Reduzum - 23 Exmorra 5 - 5 6-4 

VIERDE OMLOOP

46 Mantgum -  3 Spannum 5-0  6-6
10 Reduzum - 20 Baard  5-3 6-2
23 Exmorra - 32 Dronryp 5-4 6-4
Anjum staand nummer
 

DERDE OMLOOP

50 Workum  - 3 Spannum 2-5 4-6
5 Winsum - 10 Reduzum 1-5 6-6
15 Leeuwarden - 20 Baard 2-5 4-6
23 Exmorra - 28 Arum  5-2 6-4
32 Dronryp - 35 Jellum Bears 5-1 6-4
40 Stiens - 44 Anjum 1-5 0-6
46 Mantgum staand nummer


 

TWEEDE OMLOOP

2 Spannum - 3 Ried 5-2 6-2
5 Winsum -7 Grou 5-4 6-4
10 Reduzum - 12 Makkum 5-0 6-6  
14 Folsgare - 15 Leeuwarden 3-5 4-6
17 Witmarsum -  20 Baard 3-5 2-6
22 Hommerts-Jutrijp - 23 Exmorra 2-5 2-6 
25 Minnertsga -  28 Arum 1-5 6-6 
29 Jelsum-Koarnjum-Britsum -  32 Dronryp 0-5 2-6  
33 Morra-Lioessens - 35 Jellum-Bears 5-5 2-6 
38 Balk  - 40 Stiens 2-5 6-6
42 Kimswerd - 44 Anjum  5-5 0-6
46 Mantgum - 48 Wommels 5-3 6-6 
50 Workum  

EERSTE OMLOOP

Hijum-Finkum - 2 Spannum 1-5 2-6
3 Ried Gaast-Ferwoude 5-2 6-0
5 Winsum Goenga 5-0 6-2
7 Grou Scharnegoutum 5-2 6-4
Sexbierum-Pietersbierum - 10 Reduzum 5-5 2-6
11 Ee - 12 Makkum 4-5 2-6
13 Weidum - 14 Folsgare 1-5 6-6
15 Leeuwarden16 Lollum-Waaxens 5-5 6-4
17 Witmarsum - 18 Pingjum 5-0 6-6
19 Hantum - 20 Baard 3-5 0-6
21 Wjelsryp - 22 Hommerts-Jutrijp 0-5 0-6
23 Exmorra - 24 Ingelum 5-0 6-6
25 Minnertsga - 26 Goutum 5-2 6-4
27 Menaam - 28 Arum 1-5 6-6
29 Jelsum-Koarnjum-Britsum - 30 Bolsward 5-4 6-4
31 Schettens-Longerhouw - 32 Dronryp 0-5 0-6
33 Morra-Lioessens - 34 Harlingen 5-3 6-4
35 Jellum-Bears - 36 Tzum 5-0 6-0
37 Reahus-Turns - 38 Balk 1-5 2-6
39 Ferwert - 40 Stiens 3-5 0-6
41 Ternaard - 42 Kimswerd 4-5 2-6
43 Niawier-Metslawier-Oosternijkerk - 44 Anjum 1-5 4-6
45 Bitgum - 46 Mantgum 0-5 4-6
47 Berltsum - 48 Wommels 3-5 4-6
49 Akkrum - 50 Workum 0-5 4-6

Hoofdsponsor

Businesspartners

Suppliers