contact zoeken wedstrijden

Bitgum wint Eresdé NK senioren (Bond)

Foto: Glorieuze winnaars Bitgum

Halve finale / Finale

Finale
46. Bitgum - 30. Winsum 5-5 6-4

Halve finale
39. Leeuwarden - 46 Bitgum 5-5 2-6
7. Sexbierum-Pietersbierum - 30. Winsum 3-5 0-6

Finale


Halve finale

4e omloop

3e omloop

1e en 2e omloop

4e omloop

46. Bitgum - 2. St.-Jacobiparochie 5-1 6-0
7. Sexbierum-Pietersbierum - 15. Workum 5-5 6-0
26. Morra-Lioessens - 30. Winsum 2-5 4-6
39. Leeuwarden

3e omloop

49. Makkum - 2. St.Jacobiparochie 1-5 2-6
7. Sexbierum-Pietersbierum - 11. Hilversum 5-2 6-2
15. Workum - 18. Minnertsga 5-4 6-6
22. Wommels - 26 Morra-Lioessens 2-5 2-6
30. Winsum - 33. Mantgum 5-0 6-0
39. Leeuwarden - 43. Tzummarum 5-5 6-6 (Leeuwarden wint)
46. Bitgum

bovenkant-bp_website2018 banner eresdé
bovenkant-bp_website2018 banner eresdé

2e omloop

2. St. -Jacobiparochie 3. Grou  | 5-5 6-2
6. Oentsjerk 7. Sexbierum-Pietersbierum | 1-5 2-6
10. St. -Annaparochie 11. Hilversum | 1-5 6-6
13. Huizum - 15. Workum  | 2-5 2-6
18.. Minnertsga - 19. Easterlittens  | 5-1 6-0
22. Wommels- 24. Tzum | 5-1 6-2
26. Morra-Lioessens - 27. Easterein  | 5-5 6-4 
30. Winsum - 32. Ee | 5-1 6-6
33. Mantgum - 35. Bolsward  | 5-5 6-2
38. Dronryp39. Leeuwarden | 0-5 4-6
41. Sneek - 43. Tzummarum  | 0-5 2-6
46. Bitgum 47. Harlingen  | 5-1 6-4
49. Makkum - staandnummer

1e omloop

Uitslagen 1e omloop
1. Weidum - 2. St.-Jacobiparochie | 4-5 4-6
3. Grou - 4. Jelsum-Koarnjum-Britsum | 5-5 6-4
5. Balk - 6. Oentsjerk | 2-5 6-6
7. Sexbierum-Pietersbierum - 8. Berltsum | 
9. Franeker - 10. St. -Annaparochie | 1-5 2-6
11. Hilversum - 12. Damwâld | 5-2 6-6
13. Huizum - 14. Exmorra | 5-5 6-2
15. Workum - 16. Hartwerd | 5-3 6-0
17. Stiens - 18. Minnertsga | 2-6 0-6
19. Easterlittens - 20. Groningen | 5-0 6-6
21. Schettens-Longerhouw - 22. Wommels | 3-5 2-6
23. Pingjum - 24. Tzum | 4-5 4-6 
25. Goënga - 26. Morra-Lioessens | 3-5 4-6
27. Easterein - 28. Reduzum | 5-0 6-2
29. Amsterdam - 30. Winsum | 1-5 4-6
31. Tytsjerk - 32. Ee | 2-5 0-6
33. Mantgum - 34. Arum | 5-4 6-2
35. Bolsward - 36. Mijdrecht | 5-0 6-0
37. Anjum - 38. Dronryp | 2-5 6-6
39. Leeuwarden - 40. Hijum-Finkum | 5-1 6-2
41. Sneek - 42. Ingelum | 5-2 6-6
43. Tzummarum - 44. Menaam | 5-3 6-6
45. Heerenveen - 46. Bitgum | 0-5 2-6
47. Harlingen - 48. Reahus-Turns | 5-0 6-4
49. Makkum - 50. Itens | 5-0 6-4

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers