contact zoeken wedstrijden

Riemer Reinalda 1922 - 2018

Tekst: Rynk Bosma
Foto's: kaatshistorie.nl

In Memoriam - Riemer Reinalda 1922 - 2018

Riemer Reinalda lijkt een bijna vergeten kaatser, zo werd in 2006 al geconstateerd. Op 21 januari 2018 kwam er in Frederiksoord een einde aan het lange leven van Reinalda. Weinigen wisten dat Reinalda jarenlang de oudste nog levende PC-winnaar was.
 
Misschien is het wel alleszeggend dat Reinalda min of meer geruisloos uit de kaatswereld verdween. Dat had alles te maken met zijn vroege vertrek in 1947 als gemeentesecretaris naar Zuidhorn. Maar ook had het te maken met zijn relatief kortstondig verblijf in de kaatswereld.
 
De op 9 mei 1922 in Winsum geboren Reinalda wist in 1946 de PC te winnen samen met Hotze Schuil en AEbe Haima. De prijs die hij die dag meenam was even merkwaardig als zijn rol op die voor hem zo unieke dag. Jarenlang stond die koperen granaathuls in zijn woning, aan de bovenkant sierlijk afgewerkt en midden op de granaat ‘Us moaie keatssport’. De PC verkocht en omschreef deze eerste prijs als ‘kunstvoorwerpen’.
 
Reinalda stond in het achterperk en was gezegend met een goede tweede opslag en in 1946 had zijn partuur nummer 8 op de lijst. Voor de met overdreven nostalgie gezegende kaatsliefhebbers van nu is het toch wel even waard te vermelden dat Reinalda de tweede partij op 5-4 en 6-2 won toen de Weidumer opslager Folkert Hiddinga voor de elfde maal het perk miste. ,,It wie net myn bêste dei, mar wol myn bêste jier’’, zo zou Reinalda later over 1946 oordelen.
 
Schuil had weinig geduld met het matige optreden van Reinalda in die finale. Met twee spel achter tegen Jan Rodenhuis, Jan Wallendal en Frans Helfrich. ,,Ik wie maklik yn te ruiljen’’, zo wist niet alleen Reinalda maar ook Schuil. Na een spel stapte de Harlinger in het voorperk terwijl Haima een plekje opschoof naar achteren, Reinalda behield de tweede opslag, maar won wel de PC.
 
De laatste PC finale  kaatste Reinalda in 1948 en een jaar later na nog enkele partijen was zijn laatste jaar als kaatser. Het werd in 1948 een dramatische PC met een ietwat merkwaardige voorgeschiedenis. Schuil en Haima vroegen hem om Hiele de Haan te vervangen want het leek lange tijd onmogelijk dat de Holwerder kaatser mee kon doen. Vlak voor de PC meldde De Haan zich weer beter, maar Schuil kon niet anders meer dan met Reinalda naar de PC.
 
Spanning en veel drama op die PC van 1948. Tot op zekere hoogte voor Reinalda een kwestie van the same old song als in 1946. Opnieuw behaalde hij de finale, en opnieuw stond Schuil in het voorperk en Haima achterin. Een zinderende finale tegen Marten van der Leest, Theun de Bruin en Sjouke Helfrich. Het drama Haima op 5-5 en 6-6, Reinalda vertelde later: ,,Ik sei noch fan ‘wat nei foaren’ mar hy fleach him oer de hân, de keats tweintich sentimeter foarby.’’
 
Riemer Reinalda was de zoon van fouragehandelaar Wybren Reinalda en Sjoukje Bakker. Riemer kon wel ‘in baltsje slaan’ en dat was niet verbazingwekkend met voorvaderen als oerpake Frans Frederiks Felkers en zijn broers Johannes Frederiks en Pieter Frederiks die in 1856 de PC wisten te winnen.
 
Reinalda was een kaatstalent dat op afdelingspartijen vaak te weinig steun had. In 1939 had zijn maat Bonne Koopmans in het voorperk maar één taak: rinne. ,,Ik sloech se oer de tribune hinne, op it lêst hienen se gjin ballen genôch.’’ De verste bovenslag bleef op 84 meter steken.
 
Reinalda kaatste met de groten van zijn tijd en kon daar mooi over vertellen, hij stond net even anders in het leven dan bijvoorbeeld Klaas Kuiken. Op de Oldehovepartij van 1940 bijvoorbeeld: de achttienjarige Reinalda als maat van Kuiken, ,,Doe’t de bal op 5-5 en 6-2 bûten gie raasde Jorke Jellema tsjin Kuiken ‘Hast de saak omkocht’. Nei ôfrin wie it publyk wyld, se woenen Kuiken sawat pakke.’’ Die overigens wel de koningsprijs mee naar huis nam.
 
Hoe anders was Reinalda op die Burmaniapartij in 1939. ,,Op 5-5 en 6-4 krige ik in bal tusken hân en knibbel, oan dus. Doe bin ik it fjild útrûn. Elkenien ferbaasd want gjinien hie it sjoen.’’ Het leverde Reinalda een extra prijs op voor vertoonde sportiviteit.
 
In de oorlog werkte Reinalda als volontair op het gemeentehuis in Menaldum en in 1944 moest hij onderduiken na een tip dat hij zou worden opgeroepen om in Hamburg te werken. Kaatsen was er in de oorlog niet bij, toch vertelde Reinalda nog een mooi verhaal. Het was 1943, herenboeren als Rense Yetsenga, Jan Heeg en de vader van AEbe Haima zaten geregeld in de Friese Leeuw. ,,Us heit wie der ek wolris. Op in momint sei Yetsinga: ‘De keatsers fan no kinne neat’. Us heit sei doe, ‘No ik wit wol ien dy’t wol wat kin’. Dus ik man tsjin man tsjin Yetsenga, hy hat net in earst hân.’’
 
De groten van zijn tijd, Reinalda had ze ruim tien jaar geleden nog altijd op het netvlies. Over Sjouke Helfrich: ,,Ik sjoch Sjouke noch foar myn eagen rinnen op de boppe, twa meter yn ien stap sa fluch.’’ Over Taede Zijlstra: ,,Taede prûmke en dan joech hy my de bal, mar earst in kwak oer dy bal. Syn wite shirt wie brún fan de fliberij.’’ Of Jan Rodenhuis tijdens de fietstochten naar partijen: ,,By Stiens moasten wy dan twa kear in rûntsje meitsje om it stânbyld fan Pieter Jelles.’’
 
Misschien was het volgende verhaal dat Reinalda in 2006 vertelde wel illustratief voor zijn kaatsleven. Lang geleden keerde hij eens terug naar Húns waar hij als schooljongen een prijs had gewonnen met een zekere Fopma die toen op een boerderij achter de kerk woonde. Reinalda was benieuwd of die Fopma daar nog woonde dus hij er naar toe. ,,Dêr stie in man fan myn leeftyd, ik sei dat ik santich jier lyn in priis wûn hie mei in sekere Fopma. Dy man skodde de holle en sei ‘Dat wie in Reinalda, mar jo ken ik net.’ Ik sei dat ik Riemer Reinalda wie en doe sei hy ‘No moatte jo mar even mei der ynkomme’.’’
 
De vergulde plaquette in 1939 op die Burmaniapartij gaf een mooie samenvatting van Riemer Reinalda als kaatser:
 ‘As keatser hastou hjoed dyn krêften ús fortoand/mar dyn sportiviteit wirdt mei dit blijk bikroand.’

Hoofdsponsor

Businesspartners

Suppliers